Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑsɑɑ do tú Betɑnnii kó dihɛì kou nwe kòo tɑ̃bɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀, Mɑɑri nɛ̀ Mɑriti, kɛ̀ Dɑsɑɑ muɔkɛ.
2Dɑsɑɑ tɑ̃ũ̀ Mɑɑri wèè do còú nYesu nɑɑ̀cɛ̀i tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ́ũtɛ́nɛ̀ o yùtì, weè tɑ̃ũ̀ Dɑsɑɑ do muɔkɛ.
3Kòo tɑ̃bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nhɑ nɛ́po weè mɔ.
4Kɛ̀ Yesu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Dɛ kó mumɔmmú í yóó ò kùɔ, mù pètìnkɛ yóó dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì ndi, kɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ ku Birɛ.
5Yesu do dɔ́mu Mɑriti nɛ̀ Mɑɑri nɛ̀ Dɑsɑɑ mɛdiɛ̀,
6kɛ́keè Dɑsɑɑ mɔmmɛ̀ kɛ́nkpɑɑ́ dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀,
7kɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti wɛ̃tɛnɛ̀ Sudee.
8Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, dɛ̀ mu nyí mɔ̀ntɛ Sifubɛ sòò dɔ́mɛ̀ kɛ́ dɑ kuɔ kɑ̀ɑ tu ti kɛ̀ wɛ̃̀tɑɑ̀?
9Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Diyiè dìmɑ́ɑ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ mmɛ, kòò mɔù kèrí kuyie nhò bɑ́ɑ́ bétɛ́, kɛ yɛ̃́ ò wùómmɛ̀ kuwenniku kùù bo kutenkù.
10Kòò mɔù mɛ nkèrí kɛyènkɛ̀ ò bo bétɛ́ kɛ yɛ̃́ ò í mɔkɛmɛ̀ kuwenniku.
11Yesu bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ dɔ̀: Ti nɛ́po Dɑsɑɑ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu, m mɛ nkɔ̀rimu kɛ bo ò èntɛ.
12Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nkòò yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu ò yóó miɛtɛ́mu.
13Yesu do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Dɑsɑɑ kúmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛmbɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ ndò ò nɑ̀ɑ́ mmunɔǹdɔmmú kpɛ́í nkɛ.
14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ pɑ́íí kɛ dɔ̀: Dɑsɑɑ kúmu.
15Dɛ̀ nɛ́ n nɑɑtimu di kpɛ́í n yí bomɛ̀ dɛborɛ̀ dɛ̀ bo yiemmɛ̀ kɛ̀ di nni ntɑ̃́. Tí kɔtɛnɛ̀ o borɛ̀.
16Dɛ mɔ̀nnì Tomɑɑ wèè do tú dɛtɑ́ɑ́tɛ́birɛ kòo nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti kɔtɛnɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkɛ́kú.
17Kɛ̀ Yesu ḿbo tuɔkoo Bɛtɑnnii kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kũnnɛ́ Dɑsɑɑ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛwe yɛ̀nɑ̀ɑ̀.
18Bɛtɑnnii do í dɛ́tirìnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, dɛ̀ bo mbo cìdòmɛ́tìrìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.

19Kɛ̀ Sifubɛɛ yɛ̀nní pɛ́u kɛ́kɔtɛní kɛ bo dɔu mMɑriti nɛ̀ Mɑɑri bɛ tɑ̃ũ̀ kṹṹ.
20Mɑriti kèè dìì mɔ̀nnì Yesu kèróomɛ̀, kɛ̀ Mɑɑri ńkɑri tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo kɔtɛ kóò co,
21kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nkɑ̀ɑ do mbo diɛ n tɑ̃ũ̀ nɑ bɑ nkú.
22N nɛ́ yɛ̃́mu kɛ do nkɑ̀ɑ bekɛ tì Kuyie kù bo tì dɔ̀ɔ̀.
23Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A tɑ̃ũ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́mu.
24Kɛ̀ Mɑriti dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò mmukúkɛ́yɑ̃́ntímù yiè, diyiè sɔnni yiè ò bo yɑ̃́ntɛ́.
25Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tu mukúkɛ́yɑ̃́ntímù kɛ tú mufòmmu. Wèè n tɑ̃́ ò bo nfòù bɑ́ kòò ku.
26Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n tɑ̃́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kú bìtì. A ti yienɑɑ̀?
27Kɛ̀ Mɑritii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, n tɑ̃́mu kɛ dò nhɑ tú Kirisi Kuyie mBirɛ dɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní kutenkù miɛkɛ.
28Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́kɔtɛ kɛ́wɛɛ Mɑɑri kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nkɔ̀tɛní kɛ dɑ yu.
29Kɛ̀ Mɑɑrii ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́nkɔri Yesu borɛ̀.
30Yesu mu ndo í tɑ dihɛì miɛkɛ, ò do kpɑɑ́ Mɑriti do ò co dɛ̀ ndɛ.
31Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ Mɑɑri koò bɑ̀ɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ò ìtɛ́mɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkóò tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nhò kɔ̀ri kufɔ̃ti borɛ̀ ndɛ kɛ bo kuɔ́.
32Kɛ̀ Mɑɑrii tuɔkɛ Yesu borɛ̀ kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, kɑ̀ɑ do mbo diɛ n tɑ̃ũ̀ nɑ bɑ́ nku.
33Kɛ̀ Yesu yɑ̀ ò kuɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ Sifubɛ múnkɛ kuɔ̀, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ.
34Kòo bekɛ kɛ dɔ̀: Di ò kũnnɛ́ dɛ? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nkɔtɛní kɛ́yɑ̀.
35Kɛ̀ Yesu kuɔ́.
36Kɛ̀ Sifubɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ wè ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.

37Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ntú: Wenwe wèè wéi nkuyũ̀ɔ̃̀nkù ò nɑ bɑ́ nnɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì kɛ̀ Dɑsɑɑ bɑ́ɑ́ kúɑ̀?
38Kɛ̀ Yesu yɛ̀mmɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ kòo kɔtɛ kufɔ̃ti borɛ̀. Bɛ̀ do kù keú ditɑ̃́rì ndi kɛ́poo nditɑ̃́rì.
39Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Pootɛnɛ̀ ditɑ̃́rì! Kɛ̀ Mɑriti, ocíì tɑ̃ũ̀ dɔ̀: N Yiɛ̀, nhò bo ncɑ̀ɑ̀rɛ̀, diyiè nɑɑnnì ndi yíe nɛ̀ bɛ̀ ò kũnnɛ́mɛ̀.
40Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ nɑ̀kɛ́ tì, kɑ̀ɑ tì tɑ̃́, ɑ bo yɑ̀ Kuyie nkó tikpetì.
41Kɛ̀ bɛ̀ɛ pootɛ ditɑ̃́rì, kɛ̀ Yesu bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ ndɑ dɔúnnɛ̀ mutɔ̃mmú ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ n dɑ mɔɔ tì.
42N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ dɔɔri n dɑ békú tìì kó dimɑ̀ɑ̀, nnɛ́ bɛ́i mɛmmɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ m murí kɛ̀ bɛɛ̀ nyɛ̃́ kɛ dò nfɔ̃́ɔ̃̀ n tɔ̃nní.
43Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑsɑɑ yɛ̀nní!
44Kòo cíì yɛ̀nní kɛ fĩ ntiyɑ̀ɑ̀tì o nɑɑ̀cɛ̀i nɛ̀ o nɔu nɛ̀ o ììkɛ̀, kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fĩntɛnɛ̀ we kòo ítɛ́.
45Kɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ Mɑɑri kɛ́yɑ̀ Yesu dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ɛ yie nYesu.
46Kɛ̀ bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Fɑdisĩɛ̃bɛ Yesu dɔ̀ɔ̀ dɛ̀.
47Dɛ mɔ̀nnì ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí dibeéntĩ̀nnì diɛrì kɛ dɔ̀: Ti yóó yĩ́mɛ? Onìtì yie mmɛ̀ ndɔ̀ɔ̀rimɛ̀ tidiɛtì pɛ́u?
48Kɛ̀ ti yóu kòò mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo yie nho kpɛti, kɛ̀ Odommu kɔbɛɛ kɔtɛní, kɛ́pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tiekɛ ti ɛì.
49Kɛ̀ bɛ kóò mɔù bɛ̀ tu wè Kɑyifu, wèè do tú ikuɔ́ nìùtì diɛwè dɛ benni, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di í bɑntɛ́.
50Di í yɛ̃́ kɛ dò ndɛ̀ tú di kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ bo kúmɛ̀ kubotí kpɛ́í, kɛ̀ kubotí kumɔuu cootɑ́ɑ̀?
51Ò do í nɑ́ɑ́ ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ o mɔ́mmuɔ, ò do mɛ ntúmɛ̀ ikuɔ́ nìùtì nwe dɛ kó dibenni, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòò nnɑ́ɑ́ Yesu weè yóó kúmɛ̀ kubotí kpɛ́í.
52Dɛ̀ í tú Sifubɛ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ ò yóó kúmɛ̀, ò dɔ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́ Kuyie mbí nyi kɛ̀ ìì nɑɑ́ nhonìtì òmɑ́ɑ̀.
53Dɛ kó diyiè ndi Sifubɛ wɛ̃nnɛ́mɛ̀ dinùù kɛ bo kuɔ Yesu.
54Bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í nyie nkɛ́nfeí Sifubɛ miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ dihɛì dìì bo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ dì tu Efɑdɑyimmu, kɛ́ nkɛ mbo nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀.

55Kɛ sɔ̃́ ndiyentɛ́bɑnni tɔ̀ɔ́nní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̀rì Sedisɑdɛmmu, kɛ bo wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ dibɑnni nɛ́ tuɔkɛní.
56Kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti Yesu, kɛ békú bɛtɔbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: Di yɛ̀mmɛ̀ dò nhò bo kɔtɛní dibɑnnɑɑ̀?
57Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ do nɑ̀kɛ́mu kɛ tú kɛ̀ wèè ò yɑ̀, wèe nɑ́kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ.