Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni

Yoni 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛna nde yi furaxi, naxan yi xili Lasarusi Betani kaana, Mariyama nun a tada ɲaxalanmana, Marata yi dɔxi taan naxan yi.
2Mariyama findi ɲaxanla nan na naxan latikɔnɔnna sa Marigin sanne ma, a yi e masugusugu a xun sɛxɛne ra, na ngaxakedenna Lasarusi nan yi furaxi.
3Nanara, a tadane yi xɛraan nasiga Yesu ma, e naxa, “Marigina, i xɔyin bata fura.”
4Yesu to na mɛ, a naxa, “Saya fure mi a ra. Ito ligaxi nɛn alogo Ala xa binya. Alaa Dii Xɛmɛn binyama nɛn fureni ito xɔn ma.”
5Marata nun a xunyɛn ɲaxalanmaan nun Lasarusi yi rafan Yesu ma han!
6Anu, a to a mɛ fa fala a Lasarusi furaxi, a yi dɛnaxan yi, a mɔn yi xii firin ti mɛnni.
7Na xanbi ra, a yi a fala a xarandiine xa, a naxa, “En xɛtɛ Yudaya yamanani.”
8A xarandiine yi a fala a xa, e naxa, “Karamɔxɔ, a munma bu singen Yahudiyane yi waxi i magɔlɔn feni, i mɔn waxi xɛtɛ feni mɛnna nin ba?”
9Yesu yi e yabi, a naxa, “Yanyin birin na, kɛnɛnna mi na ba? Naxan na sigan ti yanyin na, na mi dagalanma ayi amasɔtɔ a dunuɲa kɛnɛnna toma.
10Koni xa muxun sigan ti kɔɛɛn na, a dagalanma ayi nɛn amasɔtɔ kɛnɛnna mi na.”
11Yesu to na fala, a naxa, “En xɔyin Lasarusi xiin nɛn, koni n xa sa a raxulun.”
12A xarandiine yi a fala a xa, e naxa, “Marigina, xa a xiin nɛn, a kɛndɛyama nɛn.”
13Koni Yesu yi Lasarusi faxa feen nan ma fe falama nun. A xarandiine yi mirixi a ma, a xixɔnla nan tun yi a ma.
14Nanara, Yesu yi falan makɛnɛn e xa, a naxa, “Lasarusi faxaxin nan a ra.
15Koni n bata sɛwa ɛ tan ma fe ra bayo n mi yi a fɛma nun, alogo ɛ xa dɛnkɛlɛya. En siga a fɛma.”
16Nayi, Tomasi, naxan yi xili a “Gulunna,” na yi a fala xarandiin bonne xa, a naxa, “En fan xa siga, alogo en birin xa sa faxa!”
17Yesu to fa, a yi a kolon a Lasarusi maluxunna bata yi xii naanin ti.
18Betani nun Yerusalɛn taan yi tagi so, fɔ kilo saxan ɲɔxɔn.

19Yahudiya wuyaxi bata yi fa nun Marata nun Mariyama xunyɛ xɛmɛmaan saya xɔntɔnna tideni e ma.
20Marata to a mɛ, a Yesu fama, a yi siga a ralandeni koni Mariyama yi lu banxini.
21Marata yi a fala Yesu xa, a naxa, “N Marigina, xa i yi be nun, n xunyɛn mi yi faxɛ nun!
22Koni n na a kolon, hali iki, i na Ala maxandi fefe ra, a na ligama i xa nɛn.”
23Yesu yi a fala a xa, a naxa, “I xunyɛn mɔn kelima nɛn sayani.”
24Marata yi a yabi, a naxa, “N na a kolon a kelima nɛn sayani dunuɲa raɲanni.”
25Yesu yi a fala a xa, a naxa, “N tan nan marakeli tiin na sayani e nun nii rakisin na. Naxan na dɛnkɛlɛya n tan ma, hali a faxa, a nii rakisin sɔtɔma nɛn.
26Naxan na lu a nii ra a dɛnkɛlɛya n ma, na mi faxɛ mumɛ! I laxi ito ra ba?”
27Marata yi a yabi, a naxa, “Ɔn Marigina, n laxi a ra fa fala Alaa Muxu Sugandixin nan i tan na, Alaa Dii Xɛmɛna, naxan yi fama dunuɲa yi nun.”
28Marata na fala xanbini, a xɛtɛ, a yi a xunyɛn Mariyama xili wundoni, a yi a fala a xa, a naxa, “Karamɔxɔ be yi, a i xilima.”
29Mariyama na mɛ waxatin naxan yi, a yi keli mafurɛn, a sa a ralan.
30Yesu munma yi taan li nun, Marata a li dɛnaxan yi, a yi mɛnna nin nun.
31Yahudiyan naxanye siga Mariyama xɔntɔndeni, ne a to waxatin naxan yi Mariyama bata keli mafurɛn, a mini, e yi bira a fɔxɔ ra. E yengi yi a ma, a sigan gaburun dɛɛn nan na wugadeni.
32Mariyama Yesu fɛman li waxatin naxan yi, a yi a to, a yi a xinbi sin a bun ma, a naxa, “Marigina, xa i yi be nun, n xunyɛn mi yi faxɛ nun!”
33Yesu yi a to, a wugama, Yahudiyan naxanye fan yi a fɔxɔ ra, ne fan yi wugama, na yi a niin sunu han!
34A yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ a maluxunxi minɛn yi?” E yi a yabi, e naxa, “Marigina, fa a mato.”
35Yesu yi wuga.
36Na ma, Yahudiyane naxa, “A bata a xanu kii naxan yi, ɛ na mato!”

37Koni nde naxa, “Ito xa mi danxutɔɔn yɛɛn nabi ba? A mi yi a ligɛ nun, Lasarusi nama faxa ba?”
38Yesu bɔɲɛn yi sunuxi, a siga gaburun dɛɛn na. Faranna nan yi a ra nun, gɛmɛn saxi a dɛɛn na.
39Yesu yi e yamari, a naxa, “Ɛ gɛmɛn ba a dɛ ra!” Faxa muxun tadan ɲaxalanmaan Marata yi a fala a xa, a naxa, “Marigina, a xirin nan fa minima iki amasɔtɔ a maluxunna bata soge naanin ti.”
40Yesu yi a fala a xa, a naxa, “N mi yi a fala i xa nun fa fala xa i dɛnkɛlɛyaxi, i Alaa binyen toma nɛn?”
41Nayi, e gɛmɛn ba na. Yesu yi a yɛɛ rate kore, a yi Ala maxandi, a naxa, “N Fafe, n barikan birama i xa amasɔtɔ i bata n xuiin mɛ.
42N na a kolon fa fala i n xuiin mɛma waxatin birin. Koni n ni ito falama muxuni itoe nan ma fe ra naxanye tixi be, alogo e xa la a ra fa fala a i tan nan n xɛxi.”
43A to na fala, a yi a xuini te, a naxa, “Lasarusi, mini!”
44Faxa muxun yi keli gaburun kui, a sanna nun a yiine raxidixi kasangenna ra, a xunna fan mafilinxi kasangenni. Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ a mafulun, ɛ a lu, a xa siga.”
45Nanara, Yahudiyan naxanye yi na Mariyama xɔntɔndeni, Yesu feen naxan liga, e to na to, e wuyaxi yi dɛnkɛlɛya a ma.
46Koni nde yi siga Farisi muxune fɛma. Yesu feen naxan ligaxi, e sa na fala e xa.
47Nanara, saraxarali kuntigine nun Farisi muxune yi kitisa yamaan xili bode toni, e naxa, “En nanfe ligama? Xɛmɛni ito kabanako fe wuyaxi ligama!
48Xa en na a lu iki, muxune birin dɛnkɛlɛyama a ma nɛn. Romi kuntigine kelima nɛn, e yi en ma yire sariɲanxin kala e nun en siyaan birin!”
49E tan nde keden nan yi xili Kayafa, naxan yi Saraxarali Kuntigi Singen na nun na ɲɛɛn na, a yi a fala, a naxa, “Ɛ mi fefe kolon!
50Ɛ mi a kolon ba, fa fala a fisa muxu kedenna xa faxa yamaan xa benun siyaan birin xa halagi?”
51Anu, a mi na falaxi a yɛtɛ ma. Kayafa to yi saraxarali kuntigiyani nun na ɲɛɛn na, a waliyiya falan nan tixi na ra fa fala Yesu xa faxa Yahudiyane siyaan xa.
52Koni na siyaan gbansanna xa mi a ra fɔ Ala diin naxanye xuyaxi ayi, a yi ne findi yama kedenna ra.
53Nba, fɔlɔ na waxatin ma, Yahudiya kuntigine yi Yesu faxa feni tɔn.
54Nanara, Yesu mi fa a masiga ti Yudaya yamanani kɛnɛnni sɔnɔn koni a keli, a siga taana nde yi tonbonna dɛxɔn ma, dɛnaxan xili Efirami. E nun a xarandiine yi lu na yi.

55Yahudiyane sanla, Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla bata yi maso. Muxu wuyaxi yi keli na yamanani siga Yerusalɛn taani alogo e xa sa e yɛtɛ rasariɲan benun sanla xa a li.
56E yi lu Yesu fenɲɛ. E yi malanxi Ala Batu Banxini waxatin naxan yi, e yi lu e bode maxɔdinɲɛ, e naxa, “Ɛ mirixi nanse ma? A mi fɛ sanli ba?”
57Saraxarali kuntigine nun Farisi muxune bata yi yamarin fi, e naxa, xa naxan Yesu yire kolon, a xa a yire ba alogo e xa sa a suxu.