Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Tjaanakuṉu

Tjaanakuṉu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wati yini Latjarratjanya palumpa maḻanypa kungka kutjarraṯarra tawunu Piitjaniyila waaḻa kutjungka nyinangi. Kungka paluru kutjarra Maatjanya, Miirinya. Miiri paluru ngula Yiitjunya tjina nyiṯi paṉṯi palyatjarrangku nyapara mangkangku turayinu. Kungka palumpa kutjarraku kaaka miiṉṯa puntu ngarringi.
3Kungka paluru kutjarra waarrkana wantirriyaṉu Yiitjunya tjakultjunkunytjaku. Waarrkana paluru yankula Yiitjunya nyakula yalatji tjakultjunu, “Mayutju. Wati panyapa nyuntupa maḻpa miiṉṯa puntu ngarrinyi.”
4Tjakultjunutja kulira Yiitjulu palumpa kutunguḻu tjuṯanya watjaṉu, “Miiṉṯa puntu ngarrirra, mirri kutu wiya paluru ngarriku. Ngayulu palunya pakaltjingaṉingka yaṉangu tjuṯangku nyakula Katutjanya waḻkulku, ngayunyaṯarraya waḻkulku palumpa katja.”
5Latjarratjaku palumpa maḻanypa kutjarrakuṯarra Yiitjulu kuliṉangi. Paluru tjukarurru yanamara Latjarratjanya nyakula kanyilkitjangku.
6Paluru kutjupa wayi kulira kutu ngurra palula nyinangi tjiṉṯu kutjarrangka. Palulanguru Yiitjululpi tjananya palumpa kutunguḻu tjuṯa watjaṉu, “Kala, nganaṉa kuwarrilpi ngurra Tjuutiyalakutu yanku, kuunyi tjuṯangka tjungurrinytjaku.”
8Palumpa kutunguḻu tjuṯangku Yiitjunya watjaṉu, “Nintilpayi. Tjuutiyanya ngurrara tjuṯangku kuliṉi nyuntunya puḻingka rungkara yiluntankukitjangku. Palunya tjuṯangkamarra nyuntu wiya ngurra palulakutu piyuku yankunytjaku.”
9Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Wiya. Katutjalu kuwarri kuliṉi ngayunya yaṉṯayaṉṯara kanyilkitjangku pungkupayi tjuṯangkamarra. Ngula ngaṉṯi tjana ngayunya pungku. Kala, palya nganaṉa kuwarri ngurra palulakutu yankunytjaku. Yara ngaatjanyaya kulila! Maḻpa ngayuku Latjarratjanya yanku nguwanpa ngarrinyi. Ngayulu yananyi palunya kanantjaku.”
12Tjana Yiitjunya watjaṉu, “Nyaaku nyuntu palulakutu yananyi kanantjaku? Paluru yanku ngarrirra tjaalpa pakalku.”
13Yiitjulu tjananya panyapa watjaṉu, yanku nguwanpakunyu ngarrinyi, tjana mirrirringutja kulinmara. Wiyaya mirrirringutja kuliṉu kanakutjuraya kuliṉingi. Yiitjulu tjananya wangka yutingku watjaṉu yalatji, “Latjarratjanya ilta mirri ngarrinyi.
15Palya ngayulu ngaangka waṉma paṯaṉingi, ngurra palulakutu yankunytjawiya. Latjarratjanya mirritjanu kanarrinytjala nyurrangarri tjukarurrulpi kulintjaku ngayulu Katutjakuṉu ngangkaritjarrangku palyaṉi. Kala, nganaṉa ngurra palulakutu yankunytjaku.”
16Tamatjanya Yiitjuku kutunguḻu nyinangu. Palunya yini kutjupaya watjalpayi, “Tuwinanya”. Tamatjalu tjananya kutunguḻu kutjupa tjuṯa watjaṉu, “Nganaṉa tjungu palulawana yankunytjaku. Nganaṉa palunya yaṉṯayaṉṯantjala tjana nganaṉanyaṯarra mirri pungku.”
17Tawunu Piitjaniyinya tawunu Tjarutjalumala yila ngarangu. Paluru tjana tawunu Piitjaniyila tjarrparra tjakulpa kuliṉu, “Tjiṉṯu puupalangka tjana Latjarratjanya kuḻpi palula tjunu.”
19Yaṉangu tjuṯaya ngurra Tjarutjalumalanguru kulira tjungurringu watjilpa. Tjana tjungurringkula Maatjanya, Miirinyaṯarra yaḻṯururringkula kanyiṉingi.
20Yiitjunya, palumpa kutunguḻu tjuṯa tawunu Piitjaniyila waaḻangka tjayiṯingka nyinangu. Maatjalu tjakulpa kulira pakara yanu palunya wangkakitja, kanya Miirinya waaḻangka nyinangi.
21Maatjalu tjungurringkula yankula Yiitjunya watjaṉu, “Mayutju. Nyuntu ngaangka nyinanytjala palyalatju kaakararra nyinamara, mirriwiya.
22Kala, ngayulu kuliṉi, nyuntu kuwarri tjinguru Katutjala tjapintjala, paluru ngangkari tiṉatjarrangku palyalku.”
23Yiitjulu Maatjanya watjaṉu, “Nyuntupa kaaka yilta kanarringkula nyinaku.”
24Maatjalu watjaṉu, “Ngayulu kuliṉi, yilta paluru ngula mirritjanu kanarriku, mirri tjuṯaya ngula pakantjala.”

25Yiitjulu watjaṉu, “Ngayulu ngangkari puntutjarrangku yaṉangu tjuṯa mirritjanu pakaltjingara kana nyinatjunkupayi. Yaṉangungku ngayunya Katutjakuṉu kulira mirrirringkula kana kutu nyinaku. Nyuntu tjinguru kuliṉi ngayulu palunya ngangkari puntutjarrangku kanalku?”
27Maatjalu Yiitjunya watjaṉu, “Yuwa mayutju, kuliṉiṉa. Nyuntu Kurayitjanya, Katutjaku katja, Katutjalu watjara wantirriyaṉutja. Nganaṉatju nyuntupa rawa paṯara nyinapayi, nyuntu mantakutu ngalya yankunytjaku.”
28Palulanguru Maatjanya palumpa waaḻakutu yarurringkula maḻanypa palumpa Miirinya yilarringkula tjaalymankula tjakultjunu, “Nintilpayi paluru ngalyankula tawunungka tjayiṯingka nyinanyi nyuntunya wangkakitja.”
29Miirilu kulira parrpaṯu pakara yanu Yiitjunya wangkakitja. Palumpa walytja tjuṯangku pakantjala nyakula palunya wanaṉingi yalatji kulira, “Miirinya yananyi kuḻpingka tjayiṯi yulakitja, nganaṉa palunya maḻpangku katinytjaku.” Yiitjunya kutu nyinangu tawunungka tjayiṯi, ngurra palula Maatjalu yurrunpa palula wangkangi.
32Miirilu yankula Yiitjunya nyangu. Palulakutu yankula pupakatirra watjaṉu, “Mayutju. Ngaangka nyuntu miiṉṯa palyalpayi nyinanytjala ngayuku kaaka palya nyinamara, mirrirrinytjawiya.”
33Yalatji watjara Miirinya, palumpa walytja tjuṯaṯarra puntura yulangi. Yiitjulu tjananya kulira puntura tjanampa watjilarringu.
34Yalatji tjananya tjapiṉu, “Nyaalytjingkanyurra palunya ngarritjunu?” Paluru tjana Yiitjunya watjaṉu, “Mayutju. Ngalya yarra!, nganaṉa nintingkulatjunta katinytjaku kuḻpi palulakutu.”
35Kulira Yiitjunya yulangu.
36Yaṉangu tjuṯangku Yiitjunya yulanyingka nyakula watjara waṉingu, “Nyawaya! Mirri palumpara puntura yunytjurringanyi.”
37Kutjupa tjuṯangku watjara waṉingi, “Palangku kuru pati tjuṯa ngangkari tiṉatjarrangku palyalpayi. Palangku yurrunpa ngalyankula pampura palyanmara, mirrirripayingkamarra.”
38Yiitjunya piyuku puntura yulayinangi. Paluru tjana Yiitjunya katingu kuḻpi palulakutu. Yurrunpa paluru tjana kuḻpi palula mirri tjarrpatjunkula puḻi tiṉangkaya ruulamilara tuuwa patiṉu.
39Yiitjulu tjananya watjaṉu, kuḻpingka tuuwa palunya puḻi tiṉa tjana ruulamilara alytjurankunytjaku. Maatjalu palunya marrkuṉu, “Mayutju. Tjiṉṯu puupalangka paluru mirri ngarringu. Tuuwa alytjuranytjala yiwarrngaraku.”
40Yiitjulu palunya watjaṉu, “Nyuntu kulinma wangka palunya!, ngayuluṉanta watjaṉutja. Yalatji kulira nyuntu kuwarri nyakuku Katutjakuṉu ngangkari tiṉatjarrangku ngayulu palyantjala.”
41Paluru tjana puḻi panyapa ruulamilara ngaratjunutjangka, Yiitjulu katukutu nyakula watjaṉu, “Paapa. Ngayuluṉanta tjapintjala nyuntu ngayunya kulira nintilpayi.
42Yalatji ngayulu kuliṉi. Ngayulu yarrkangku tjapinmara nyuntu kuwarri palyantjaku. Kala, ngayulu wangka yutiṉanta tjapiṉi yaṉangu tjuṯangku yalatji kulintjaku, ngayulu nyuntupaṉu ngangkari tiṉatjarrangku palyalpayi.”
43Panyapa wangkarra katungku watjaṉu, “Latjarratja, ngalya pakala!”
44Mirritjanu Latjarratjanya ngalya pakaṉu, pantitjitjarra yaṉangu yutiwiya kataṯarra yutiwiya. Kututjaya mirri pantitjingka karrpilpayi. Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Pantitjiya yarrara waṉi!”
45Miirilawana tjungu yankupayi tjuṯangku Yiitjulu palunya pakaltjingantjala nyakula tjana kuliṉu, “Yiitjunya yilta Katutjakuṉu.” Yalatji kulira tjana palumpa walytjarringu.

46Kutjupa tjuṯangku nyakula Paratji tjuṯakutu yankula tjakultjunu, Yiitjulu mirritjanu Latjarratjanya kanaṉutjangka.
47Paratji tjuṯangkuya, tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangkuṯarra tjananya mayutju tjuṯa yaḻṯingu tjungurringkunytjaku. Tjana tjungurringkula wangkangu, “Yaalytjila watjalku palunya? Paluru tjuṯangara ngangkari tiṉatjarrangku palyaṉutjangka yaṉangu tjuṯangku kuliṉi paluru Katutjakuṉu. Tjinguru nganaṉa palunya witilwiyangku wantinytjala, yaṉangu tjuṯangkulpiya ngurra kutjupa kutjupa ngurrara tjuṯangku palunya Kurayitjanya kulilku, Katutjalu watjara wantirriyaṉutja. Yaṉangu tjuṯangku mayutju tiṉa Ruumanya ngurrara wantirra Yiitjunyalpiya mayutju tiṉa tjanampa ngaratjunku. Palulanguru mayutju Ruumanya ngurrara paluru tjuulytji tjuṯa ngalya wantirriyalku Yiitjuku walytja tjuṯa, nganaṉanyaṯarra mayutju tjuṯa pikangku pungkunytjaku. Nganampa tjaatji tiṉaṯarra tjana yuḻpulku, nganaṉanya Tjuwu tjuṯaṯarra mirri pungkula wiyalku. Nganaṉa Tjuwu tjuṯa wiyalpi nyinaku.”
49Yurrunpa tjana tuḻkuku mayutju tiṉa nampawaana ngaratjunu, yini Kayapatjanya. Paluru miitingi palula nyinarra tjananya watjaṉulpi yalatji, “Wiyawanangkunyurra kuliṉi tjukarurru yalatji nyurrangarri kulinmara. Palya wati palunya mirri pungkunytjaku, nganaṉanya Tjuwu tjuṯa ngurra kutjupa kutjupawana nyinapayi tjuṯa, tjuulytji Ruumanya ngurrara tjuṯangku ngalyankula mirri pungkutjipingka.” Palulanguru mayutju paluru tjana kutu kulira wangkapayi Yiitjunya yiluntankukitjangku. Mayutju tiṉa panyapangku wiya walytjangku kulira panyapa watjaṉu, wiya, Katutjalu nintiṉutjangka. Yaṉangu tjuṯangku kulilpayi yalatji, “Katutjalu nganampa tuḻkuku mayutju tiṉa nintilpayi ngula palyalkitjangku. Palurulanya tjakultjunkupayi Katutjalu ngula palyantjaku.” Yiitjuku walytja tjuṯangku ngaṉṯi kulilpayi yalatji, “Mayutju Kayapatjalu wangka panyapa wati kutju mirri pungkunytjatjarra watjaṉu Katutjalu nintintjala. Katutjalu kulilpayi Yiitjunya mirrirrinytjaku, nganaṉanya yaṉangu tjuṯa, ngurra kutjupa kutjupa ngurrara tjuṯa kuyatjarra pungkutjipingka. Yiitjunya mirrirringkula nganampa kuya waṉinytjawiyangka Katutjalulanya Tjuwu kuyatjarra tjuṯa mirri pungamara, kalyparrinytjawiya.” Piipa ngaatja wakalpayingku ngayulu Tjaanalu watjaṉi. Nganaṉa kuliṉi Yiitjunya wiya Tjuwu tjuṯaku kutju mirrirringu kuya waṉikitja, yuwankarrakulampa Tjuwuwiya tjuṯakuṯarra mirrirringu kuya nganampa waṉikitja. Palurulampa mirrirringutjangka nganaṉa yuwankarra palumpa walytja tjuṯa nyinanyi pamuli kutju, Tjuwu tjuṯa Tjuwuwiya tjuṯaṯarra.
54Mayutju paluru tjana Yiitjunya yiluntankukitjangku watjaṉutjangka Yiitjulu kulira yaṉangu tjuṯawana wiya parra nintilpayi. Paluru palumpa kutunguḻu tjuṯaṯarra waṉma tawunu Yipurimalakutu yanu. Ngurra palula tjana nyinangu. Tawunu paluru ngurra kapiwiyangka yila ngarangu.
55Tuḻku yini Patjuwupanya kuwarripa ngaranytjala, Tjuwu tjuṯa ngurra tjuṯanguruya yankula tjungurringu, tawunu Tjarutjalumala. Tjarutjalumala tjarrparra paluru tjana mantarra walytja tjana paltjilpayi, tuḻkungka nyinakitjangku. Kata yuṉpaṯarra tjana paltjilpayi.
56Tjuwu paluru tjana tjaatji tiṉawana yankula Yiitjuku puṯu ngurririnangi. Watjara waṉinguya, “Tuḻku Patjuwupaku paluru wiya ngalyananyi.”
57Paratji tjuṯangku, tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangkuṯarra yurrunpa yalatji watjaṉu, “Yiitjunyaya tjinguru nyakula nyurrangarri nganaṉala tjakultjurra! Nganaṉa kulira waarrkana tjuṯa wantirriyalku palunya witintjaku.”