Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yurusalɛmu kína Adonizɛdɛki mà kũ Yↄsua Ai sì à kɛ̀nɛ dúgudugu, à kɛ̀ Ainɛ kũ a kínao lákũ à kɛ̀ Yɛriko kũ a kínaoonɛ nà. À mà dↄ kũ Gibiↄ̃denↄ kↄ̃ yã mà kũ Isarailanↄ akũsↄ̃ ò kú kↄ̃ sarɛ.
2Akũ vĩna Yurusalɛmudenↄ kũ̀ manamana, zaakũ Gibiↄ̃ bi wɛ́ramɛ lákũ kína wɛ̃tɛ ke bà. A zↄ̃kↄ̃ de Aila akũsↄ̃ a gↄ̃gbɛ̃nↄ bi zĩ̀kari gbãnanↄmɛ.
3Akũ Yurusalɛmu kína Adonizɛdɛki lɛ́gbãzã kɛ̀ Ɛblↄnu kína Oamunɛ kũ Yamu kína Piramuo kũ Lakisi kína Yafiao kũ Ɛgɛlↄni kína Dɛbio à pì:
4À mↄ́ à kpámai ò gɛ́ lɛ́tɛ Gibiↄ̃denↄa, zaakũ ò kↄ̃ yã mà kũ Yↄsuao kũ Isarailanↄ.
5Akũ Amↄrinↄ kína gbɛ̃nↄn sↄↄro pìnↄ, Yurusalɛmu kína kũ Ɛblↄnu kínao kũ Yamu kínao kũ Lakisi kínao kũ Ɛgɛlↄni kínao kũ ń zĩ̀karinↄ kↄ̃ kàkara. Ò gɛ̀ɛ ò bùraa kàtɛ Gibiↄ̃ sarɛ, akũ ò gɛ̀ɛńyĩ kũ zĩ̀io.
6Akũ Gibiↄ̃denↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yↄsuaa Giligala bùran ò pì: Ǹsun pã kpá ókↄ̃nↄ n zↄ̀blerinↄiro. Ǹ kɛ likalika ǹ mↄ́ ǹ ó sura ba. Ǹ mↄ́ ǹ kpáwái, zaakũ Amↄrinↄ kína kũ ò kú gusĩsĩdennↄ kↄ̃ kàkarawái ń pínki.
7Akũ Yↄsua kũ a gↄ̃sa gbãnanↄ kũ a zĩ̀karinↄ bↄ̀tɛ Giligala, òtɛn su ń pínki.
8Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹsun vĩna kɛńnɛro. Ma ń nánnɛ n ↄĩ, ń gbɛ̃ke ni fↄ̃ à n gã̀ fĩro.
9Bona Giligala Yↄsua táa ò gwãani ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o à sùḿma kãnto zɛnaa sari.
10Akũ Dikiri tò ò kɛ̀ gìri ò lɛ̀kↄ̃a Isarailanↄ arɛ, akũ Isarailanↄ lɛ̀tɛḿma ò ń dɛdɛ manamana Gibiↄ̃ gwe, akũ ò pɛ̀ḿma Bɛtoroni zɛ́n dↄ. Ò ń dɛdɛ ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Azeka kũ Makɛdaooa.
11Kũ òtɛn bàa lɛ́ Isarailanↄnɛ zɛ́ kũ à bò Bɛtoroni kũ à gɛ̀ɛ Azeka gũn, Dikiri legũgbɛ gbɛ̃̀ntɛ̃ɛ sìńgu. Gbɛ̃ kũ legũgbɛɛ pì ń dɛdɛnↄn dasi de gbɛ̃ kũ Isarailanↄ ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdaonↄla.
12Gↄrↄ kũ Dikiri Amↄri pìnↄ nà Isarailanↄnɛ ń ↄĩ, akũ Yↄsua yã ò kũ Dikirio Isarailanↄ wára à pì: Ǹ tó ifãntɛ̃ zɛ a gbɛ̀n Gibiↄ̃la! Ǹ tó mↄ zɛ tɛɛnɛ Ayalↄni guvutɛla!
13Akũ ifãntɛ̃ zɛ̀ a gbɛ̀n lɛ, akũ mↄ zɛ̀ dↄ ari Isarailanↄ gɛ̀ɛ ò fĩnaa bò ń ibɛrɛnↄa. Yã pì kú Yasa takadan. Ifãntɛ̃ gↄ̃̀ zɛna mìdangura, adi go a gbɛ̀nlo ari gↄrↄ do gbãngbãn.
14Odi gↄrↄ dí taka e zikiro, akũsↄ̃ odi e a gbɛraro. Dikiri bisãsiri yã mà, zaakũ àtɛn zĩ̀ ká Isarailanↄnɛmɛ.
15Akũ Yↄsua tà Giligala bùran kũ a gbɛ̃nↄ ń pínki.
16Kũ kína gbɛ̃nↄn sↄↄro pìnↄ bàa lɛ̀, ò gɛ̀ɛ ò ùtɛ gbɛ̀wɛɛn zaa Makɛda,
17akũ ò pì Yↄsuanɛ: Ò bò kína gbɛ̃nↄn sↄↄro kũ̀nↄa gbɛ̀wɛɛn zaa Makɛda.
18Akũ Yↄsua pì: À gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ yĩpa à ta gbɛ̀wɛɛɛ pìlɛ, à gbɛ̃nↄ ditɛ gwe ògↄ̃ dãkpã.

19Àsun zɛro. À pɛ́tɛ á ibɛrɛnↄi à lɛ́tɛḿma kpɛ kpa. Àsun tó ò ń wɛ̃tɛnↄ lero, zaakũ Dikiri á Luda ń náárɛ á ↄĩmɛ.
20Yↄsua kũ a gbɛ̃nↄ ń dɛdɛ ari ò ye ò láka, ń gbɛ̃ kũ ò bònↄ kà ń wɛ̃tɛ bĩnidenↄ gũn.
21Akũ Isarailanↄ sù Yↄsuaa bùran Makɛda aafia ń pínki. Gbɛ̃ke dí fↄ̃ à yãke ò Isarailanↄ yã musu doro.
22Akũ Yↄsua pì: À gbɛ̀ go gbɛ̀wɛɛ pìia à bↄtɛmɛnɛ kũ kína gbɛ̃nↄn sↄↄro pìnↄo.
23Akũ ò kɛ̀ lɛ, ò bↄ̀tɛnɛ kũ kína gbɛ̃nↄn sↄↄro pìnↄ, Yurusalɛmu kína kũ Ɛblↄnu kínao kũ Yamu kínao kũ Lakisi kínao kũ Ɛgɛlↄni kínao.
24Kũ ò ń bↄ́tɛ lɛ, akũ à Isaraila zĩ̀karinↄ sìsi ń pínki à pì ń don'arɛde kũ ò gɛ̀ɛ kãaonↄnɛ: À na kãni à gbá zɛzɛ kína díkĩnanↄ wakaaa. Akũ ò sù ò gbá zɛ̀zɛ ń wakaaa.
25Yↄsua pìńnɛ: Àsun tó vĩna á kũro, àsun bídi kɛro. À zɛ gbãna àgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ, zaakũ lɛn Dikiri ni kɛ lɛ kũ á ibɛrɛ kũ áni zĩ̀ ká kũńwonↄ ń pínki.
26Abire gbɛra Yↄsua ń dɛdɛ à ń lóko lía, baadi kũ a lío, akũ ò gↄ̃̀ lokolokona gwe ari ↄkↄsi.
27Kũ ifãntɛ̃ tɛn gɛ̃ kpɛ́n, à pì ò ń gɛ̀nↄ kipa lí pìnↄa ò ń zu gbɛ̀wɛɛ kũ ò ùtɛn pìn. Akũ ò kɛ̀ lɛ, ò gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ tàta wɛ̀ɛɛ pìlɛ, à kú gwe ari kũ a gbãrao.
28Zĩ birean Yↄsua Makɛda sì. À a kína kũ a gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ ń pínki kũ fɛ̃nɛdao à ń kákatɛ. Bee gbɛ̃ mɛ̀n do dí boro. Akũ à kɛ̀ Makɛda kínanɛ lákũ à kɛ̀ Yɛriko kínanɛ nà.
29Yↄsua kũ Isarailanↄ bↄ̀tɛ Makɛda ń pínki, akũ ò gɛ̀ɛ Libina ò lɛ̀tɛa.
30Dikiri wɛ̃tɛ pì kũ a kínaoo nàńnɛ ń ↄĩ, akũ ò ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao ń pínki, ń gbɛ̃ke dí boro. Akũ ò kɛ̀ a kínanɛ lákũ ò kɛ̀ Yɛriko kínanɛ nà.
31Akũ Yↄsua kũ a gbɛ̃nↄ bↄ̀tɛ Libina ò gɛ̀ɛ Lakisi. Ò lìkai ò lɛ̀tɛa.
32Dikiri Lakisi nàńnɛ ń ↄĩ, a gↄrↄ plade zĩ ò sì. Ò gbɛ̃ kũ ò kunnↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ń pínki lákũ ò kɛ̀ Libinanɛ nà.
33Kũ Gɛza kína Oramu sù à kpá Lakisidenↄi, akũ Yↄsua zĩ̀i blèa kũ a zĩ̀karinↄ, ń gbɛ̃ke dí boro.
34Ò bò Lakisi, akũ ò gɛ̀ɛ ò lìka Ɛgɛlↄnii ò lɛ̀tɛa.
35Ò wɛ̃tɛ pìi sì zĩ birea gↄ̃̀nↄ, akũ ò gbɛ̃ kũ ò kunnↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ò ń kákatɛ lákũ ò kɛ̀ Lakisinɛ nà.
36Kũ ò bↄ̀tɛ Ɛgɛlↄni, akũ ò gɛ̀ɛ Ɛblↄnu ò lɛ̀tɛa.

37Ò wɛ̃tɛ pìi sì ò a gbɛ̃nↄ kũ a kínao dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao kũ a lakutudenↄo. Ò gbɛ̃ kũ ò kunnↄ kàkatɛ, ń gbɛ̃ke dí boro, lákũ ò kɛ̀ Ɛgɛlↄninɛ nà.
38Akũ ò gɛ̀ɛ Dɛbi ò lɛ̀tɛa.
39Ò wɛ̃tɛ pìi sì kũ a kínao kũ a lakutunↄ pínki. Akũ ò ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao ò gbɛ̃ kũ ò kunnↄ kàkatɛ lákũ ò kɛ̀ Ɛblↄnunɛ nà, ń gbɛ̃ke dí boro. Ò kɛ̀ Dɛbinɛ kũ a kínao lákũ ò kɛ̀ Libinanɛ kũ a kínao nà.
40Yↄsua bùsupidenↄ kũ a kínanↄ dɛ̀dɛ ń pínki, gusĩsĩdenↄ kũ Nɛgɛvidenↄ kũ gusaradenↄ kũ sĩ̀sĩgɛrɛdenↄ ń pínki. Adi gbɛ̃ke tó bɛ̃nɛro, à gbɛ̃ kũ ò kú gwenↄ kàkatɛ lákũ Dikiri Isarailanↄ Luda ònɛ nà.
41À ń dɛdɛ sɛna zaa Kadɛsi Banɛa ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Gazaa, zaa Gosɛ̃ bùsun pínki ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Gibiↄ̃a.
42Yↄsua zĩ̀i blè kína pìnↄa kũ ń bùsunↄ gɛ̃̀n do gↄ̃̀nↄ, kũ Dikiri Isarailanↄ Luda tɛn zĩ̀ káńnɛ yãi.
43Akũ à ɛ̀ra kũ a gbɛ̃nↄ bùran zaa Giligala.