Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Azo kína Yabĩ a baaruu mà, à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Madↄ̃ kína Yobabua kũ Simirↄnu kínao kũ Akasafa kínao
2kũ kína kũ ò kú gugbãnduru kpanↄ ń pínki, kína kũ ò kú gukpidenↄ kũ sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu kũ à kú Galili gɛ̀nↄmidↄki kpao kũ gusarao kũ Dↄru gusĩsĩde kũ à kú ifãlɛtɛ kpao.
3Akũ à ɛ̀ra à gbɛ̃nↄ zĩ̀ dↄ Kanaa kũ ò kú ifãboki kpanↄa kũ ifãlɛtɛ kpanↄ ń pínki, Amↄrinↄ kũ Itinↄ kũ Pɛrizinↄ kũ Yebusi kũ ò kú gukpidennↄ kũ Ivi kũ ò kú Mizipa bùsun Ɛmↄ gbɛ̀ sarɛnↄo.
4Ò bↄ̀tɛ kũ ń zĩ̀karinↄ ń pínki dasidasi lán ísiralɛ bùsu'atɛ̃ bà. Ń sↄ̃nↄ kũ ń sↄ̃gonↄn dasi.
5Akũ kína pìnↄ kↄ̃ kàkara ò sù ò bùraa kàtɛ lɛɛlɛ Mɛromu ínↄ sarɛ, de ò zĩ̀ ká kũ Isarailanↄ.
6Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹsun vĩna kɛńnɛro. Zia mandara'i mani ń na Isarailanↄnɛ ń ↄĩ ò ń dɛdɛ. Ǹ ń sↄ̃nↄ gbátĩnↄ zↄ̃zↄ̃ ǹ ń sↄ̃gonↄ kpata.
7Akũ Yↄsua kũ a zĩ̀karinↄ gɛ̀ɛńyĩ kũ zĩ̀io kãnto ń pínki ò dàńla Mɛromu ínↄ sarɛ gwe.
8Dikiri ń náńnɛ ń ↄĩ, akũ ò ń dɛdɛ ò pɛ̀ ń gbɛ̃kenↄa ari Sidↄ̃ wɛ́ran kũ Misirefomaimuo kũ Mizipa guvutɛ kũ à kú ifãboki kpao. Ò ń dɛdɛ, ń gbɛ̃ke dí boro.
9Yↄsua kɛ̀ńnɛ lákũ Dikiri ònɛ nà, à ń sↄ̃nↄ gbátĩnↄ zↄ̃̀zↄ̃ à ń sↄ̃gonↄ kpàta.
10Zĩ pìia Yↄsua lìtɛ à gɛ̀ɛ à Azo sì, akũ à a kína dɛ̀ kũ fɛ̃nɛdao. Azo pìmɛ kína pìnↄ wɛ̃tɛ mìde ũ gↄrↄ birea.
11Isarailanↄ gbɛ̃ kũ ò kunnↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ò ń kákatɛ, ń gbɛ̃ke dí gↄ̃ro, akũ ò tɛ́ sↄ̃̀a.
12Yↄsua wɛ̃tɛ pìnↄ sì pínki kũ ń kínanↄ, à ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao à ń kákatɛ lákũ Dikiri zↄ̀bleri Musa ò nà.
13Ama Isarailanↄ dí tɛ́ sↄ̃ wɛ̃tɛ kũ ò ɛ̀ra ò kàtɛ ń bɛzĩ gbɛ̀nnↄaro, séde Azo kũ Yↄsua tɛ́ sↄ̃̀aa pìi baasiro.
14Isarailanↄ wɛ̃tɛ pìnↄ pↄ́nↄ nàkↄ̃a ń pↄ́ ũ kũ ń pↄ́kãdenↄ ò tào. Ò ń gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ń pínki ari ò ń kákatɛ, odi gbɛ̃ke tó bɛ̃nɛro.
15Yã kũ Dikiri ò a zↄ̀bleri Musanɛ, Musa yã pìi ò Yↄsuanɛ, akũ Yↄsua kɛ̀ lɛ pínki, adi yã kũ Dikiri ò Musanɛ ke tó kpɛro.
16Lɛn Yↄsua bùsuu pìi sì lɛ pínki, a gukpide kũ Nɛgɛvio pínki kũ Gosɛ̃ bùsuuo pínki kũ gusarao kũ sɛ̃̀ntɛpↄrↄtuo pínki. À Isaraila gukpide kũ gusaraoo sì
17sɛna zaa Alaki gbɛ̀ kũ à kú Sei bùsun ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Baali Gada kũ à kú Lɛbana bùsu guvutɛn Ɛmↄ gbɛ̀ɛ sarɛ. À ń kínanↄ kũ̀kũ ń pínki à ń dɛdɛ.
18À zĩ̀kanaa gìi kɛ̀ kũ kína pìnↄ ń pínki.

19Ivi kũ ò kú Gibiↄ̃nↄ baasiro wɛ̃tɛ ke dí kↄ̃ yã mà kũ Isarailanↄro, ò ń blé kũ zĩ̀io pínki.
20Dikiri mɛ́ à tò ń sã gbã̀gbã, akũ ò zĩ̀i kà kũ Isarailanↄ, de Isarailanↄ le ò ń kakatɛ ń wɛ̃ndagwanaa sari, à láka kũńwo mámmam lákũ à ò Musanɛ nà.
21Gↄrↄ pìian Yↄsua gɛ̀ɛ à Anakinↄ dɛ̀dɛ gukpiden kũ Ɛblↄnuo kũ Dɛbio kũ Anabuo. À ń kákatɛ à ń wɛ̃tɛnↄ kɛ̀ dúgudugu Yuda gukpiden kũ Isaraila gukpideo pínki.
22Anaki buri ke dí gↄ̃ Isarailanↄ bùsun doro, séde Gaza kũ Gatao kũ Asadↄdio.
23Yↄsua bùsuu pìi sì pínki lákũ Dikiri ò Musanɛ nà, akũ à kpà Isarailanↄa à kpàatɛtɛńnɛ danɛdanɛ túbi ũ. Akũ bùsuu pìi gↄ̃̀ katɛna aafia zĩ̀i sari.