Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ tɛ̃̀ pↄ́ kɛ̀. Kaami nɛ́ Akã, Zimiri daikore, Zɛra sãkpɛ, Yuda buri mɛ́ à tɛ̃̀ pↄ́ kenↄ sɛ̀, akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ Isarailanↄi.
2Yↄsua gbɛ̃nↄ zĩ̀ à pì, ò bo Yɛriko ò gɛ́ Ai kũ à kú Bɛtavɛ̃ sarɛ Bɛtɛli ifãboki kpa de ò bùsuu pì asiri gwa. Akũ ò gɛ̀ɛ ò Ai asiri gwà.
3Kũ ò sù Yↄsua kĩnaa, ò pìnɛ: Aidenↄn dasiro, adi ká ò gɛ́ gwe ó pínkiro. Tó gbɛ̃nↄn wàa kuri ke gɛ̃ro gɛ̀ɛ, oni wɛ̃tɛ pì sí. Ǹsun wari dↄ gbɛ̃nↄa ń pínkiro.
4Kũ gbɛ̃nↄn wàa gɛ̃ronↄ gɛ̀ɛ gwe, akũ Aidenↄ ń fú
5ò pɛ̀ḿma bona zaa ń wɛ̃tɛ bĩnilɛa ari gbɛ̀wikia, ò ń dɛdɛ sĩ̀sĩgɛrɛɛi gbɛ̃nↄn baraakuri awɛɛsuddo. Akũ swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ Isarailanↄgu ń nini kòko.
6Yↄsua a uta gà à kɛ̃̀ à wùtɛ a nɛ̀sɛlɛ kutɛna Dikiri àkpati arɛ ari ↄkↄsi. Àpi kũ Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ bùsuu kùku ń mìia.
7Akũ Yↄsua pì: É'e! Dikiri Luda! À kɛ̀ dera n ó bikũ Yodaa n ó ná Amↄrinↄnɛ ń ↄĩ ò ó kakatɛɛ? Tó ó vutɛna Yoda bara dire yã dé!
8N yã nna Dikiri! Zaakũ Isarailanↄ bòru kpɛ ń ibɛrɛnↄnɛ, mani pi dera sàa?
9Kanaanↄ kũ bùsu dí denↄ ni yã pì ma ń pínki, ò likawái ò ó kakatɛ andunian. N tↄ́ zↄ̃kↄ̃kɛ sↄ̃ bi? Ĩni kɛo deramɛɛ?
10Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ: Ǹ futɛ ǹ zɛ! À kɛ̀ dera n wutɛ n nɛ̀sɛlɛ kutɛnaa?
11Isarailanↄ durunna kɛ̀, ò ma bàka kunna kũńwo yã gbòro. Ò tɛ̃̀ pↄ́ kenↄ sɛ̀, ò kpãni ò, ò manafiki kɛ̀, ò pↄ́ pìi dà ń pↄ́nↄ gũn.
12Abire yãi odi fↄ̃ ò ń ibɛrɛnↄ gã̀ fĩ̀ro. Ò bòru kpɛńnɛ, kũ ò gↄ̃̀ kakatɛna pↄ́ ũ yãi. Manigↄ̃ kú kãáo doro, séto a tɛ̃̀ pↄ́ kũ à kú á tɛ́nↄ kàkatɛ.
13Ǹ futɛ ǹ gɛ́ gbã̀ bo n gbɛ̃nↄnɛ. Ǹ pińnɛ ò gbã̀ bo ń zĩdanɛ ari gu gↄ̃ dↄ, zaakũ makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì, tɛ̃̀ pↄ́ kú á tɛ́mɛ. Áni fↄ̃ à zɛ á ibɛrɛnↄ arɛro séto à pↄ́ pì bò á tɛ́.
14Tó gu dↄ̀, à namai buri kũ burio. Buri kũ ma sɛ̀ ni namai danɛdanɛ, danɛ kũ ma sɛ̀nↄ ni namai ↄn kũ ↄnnwo, ↄn kũ ma sɛ̀ sↄ̃, a gↄ̃gbɛ̃nↄ ni namai dodo.
15Gbɛ̃ kũ ò sù ò tɛ̃̀ pↄ́ pìi lèa, oni ade kpata kũ pↄ́ kũ à vĩnↄ pínki, zaakũ à ma bàka kunna kãáo yã gbòro, à wé'i dà Isarailanↄa.
16Yↄsua fùtɛ kↄnkↄ káakukaaku, à tò Isarailanↄ nà Dikirii buri kũ burio, akũ gbɛ̀ Yuda buri sɛ̀.
17Akũ à tò Yudanↄ nài danɛdanɛ, akũ gbɛ̀ Zɛra danɛnↄ sɛ̀. À tò Zɛra danɛnↄ nài ↄn kũ ↄnnwo, akũ gbɛ̀ Zimiri ↄnn sɛ̀.
18Akũ à tò a ↄn gↄ̃gbɛ̃nↄ nài dodo, akũ gbɛ̀ Kaami nɛ́ Akã, Zimiri daikore, Zɛra sãkpɛ, Yuda buri sɛ̀.

19Akũ Yↄsua pì Akãnɛ: Nɛ́, ǹ yãpura o ǹ bɛ̀ɛrɛ lí Dikiri Isarailanↄ Ludanɛ. Ǹ yã kũ n kɛ̀ omɛnɛ. Ǹsun a ke utɛmɛnɛro.
20Akũ à wèa à pì: Yãpuramɛ, ma durunna kɛ̀ Dikiri Isarailanↄ Ludanɛ. Yã kũ ma kɛ̀n dí.
21Ma Babilↄnia arukĩmba mana è ń pↄ́nↄ tɛ́ kũ andurufuuo kiloo pla kũ wura kiloo kusuo, akũ ma a ni dɛ̀ ma sɛ̀. À utɛna wɛ̀ɛn ma kpɛ́n, andurufu kú zĩtɛ.
22Akũ Yↄsua gbɛ̃nↄ zĩ̀ gwe. Ò kɛ̀ likalika ò gɛ̀ɛ ò gɛ̃̀ a kpɛ́n, akũ ò è utɛna gwe, andurufu kú zĩtɛ.
23Akũ ò sɛ̀tɛ ò sùo Yↄsuanɛ kũ Isarailanↄ ń pínki, ò kàtɛ Dikiri arɛ.
24Akũ Yↄsua kũ Isarailanↄ Zera sãkpɛ Akã sɛ̀ kũ andurufuuo kũ arukĩmbaao kũ wuraa pìio kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ a zùnↄ kũ a zaakinↄ kũ a sãnↄ kũ a bizakutao kũ a pↄ́nↄ pínki, ò gɛ̀ɛ kũńwo Ako guvutɛn.
25Akũ Yↄsua pì: N yã gàtɛwɛrɛ fá! Dikiri ni yã mↄnnɛ gbãra sↄ̃. Akũ Isarailanↄ a pàpa kũ gbɛ̀ɛo ń pínki, ò a dɛ̀ kũ a gbɛ̃nↄ ń pínki, akũ ò ń kpáta.
26Ò gbɛ̀ kàkara a musu, gbɛ̀didikↄ̃ana zↄ̃kↄ̃ↄ pì kú gwe ari kũ a gbãrao. Akũ Dikiri pↄfɛ̃ kpàtɛ. Abire yãin òdi pi gu pìinɛ Akoo guvutɛ.