Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - लेवी

लेवी 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मुर कामी मार मार तशा तुइश्‍शा यो, सांकछी दुम्‍चा कली ब्रेत्‍मेनु, सांकछी दुम्‍चा कली मजाक्‍बा, मेकोमी आ तशो तुइश्‍शो मदेंत हना, मेको आ पर्बम दोस ताइब दुम्‍ब। न्‍यायाधीस १७:२; हितोपदेस २९:२४
2मिनु सुइमी ग्रांग्रा दिशो थोव़क, बेक्‍शो ब्‍वाकी ङा जन्‍तु, बेक्‍शो बस्‍तु भाव, बेक्‍शो ग्रांग्रा दिशो आइक्‍च ग्रेक्‍शा गाक्‍ब जन्‍तु थिप्‍तु हना, मेकोमी मतुइक्‍ताक्‍व हना यो, मेको ग्रांग्रा दिशो दुम्‍शो बाक्‍ब। मिनु दोस ताइब दुम्‍शो बाक्‍ब।
3मिनु मेकोमी मुर आन ग्रांग्रा दिशो थोव़क थिप्‍तु हना, तेकोइ मुर आन ग्रांग्रा दिशो सेल्‍शो थोव़क थिप्‍तु हना, मेकोम मेको मतुइक्‍ताक्‍व हना यो, मेको दोस ताइब दुम्‍ब। गन्‍ती १९:१३,२०
4मिनु सुमी मारेइ रिम्‍शो मरिम्‍शो ममिम्‍थु कसम जाप्‍तु हना, मारेइ मतुइक्‍थु कसम जाप्‍तु हना, मिनु मेको रे मेको लोव़ ख्रुइश्‍शो बाक्‍त हना यो, मेकोमी तुइक्‍ता नोले मेको दोस ताइब दुम्‍ब।
5मिनु मेको मुर आ पशो पाप तुइक्‍ता नोले, मेकोमी आ पशो पाप शोव़चा माल्‍ब। लेवी १६:२१; गन्‍ती ५:७; यहोसु ७:२०
6मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती आ पशो पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली आ बगाल रे भेडा बाक्‍त हना यो, क्‍यारश बाक्‍त हना यो, का चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबमी मेको आ पशो पाप आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब।
7तन्‍न मेकोमी भेडा चाक्‍ने मचाप्‍तु हना, मेको आ पशो पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा कली ढुकुर निक्‍शी कि परवा निक्‍शी परमप्रभु यावे आ ङोंइती चाक्‍चा माल्‍ब। मेको का पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली नु का चोशा चढ़ेचा कली चाक्‍चा माल्‍ब।
8मेकोमी मेको चढ़ेब आन बाक्‍तीक चाक्‍चा माल्‍नीम। मिनु चढ़ेबमी का कली पाप आ पर्बम ङोंइती चढ़ेचा माल्‍ब। मिनु मेको कली आ शुर रोप्‍चा माल्‍ब। तन्‍न मेको कली प्रोइक्‍चा मदुम्‍ब।
9मिनु मेको चढ़ेबमी चढ़ेशो परवा आ हुश चढ़ेतीक आ एर ओंथ ब्रुइक्‍चा माल्‍ब। मिनु लीशो हुश चढ़ेतीक आ पुंम चिरचा माल्‍ब।
10मिनु चढ़ेबमी अर्को परवा चहिं परमप्रभु यावेमी ङोंइती देंशो खोदेंशो पा चोशा चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍ब। मोपा मेको चढ़ेबमी मेको आ पाप आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मिनु मेकोम माफ ताइब।
11तन्‍न ढुकुर निक्‍शी नु परवा निक्‍शी यो चाक्‍ने मचाप्‍तु हना, मेकोमी मार पाप पशो बाक्‍मे, मेको पाप आ पर्बम एफाह का ङा १० भाग थम रिम्‍शो फस चाक्‍चा माल्‍ब। मेकोमी मेको फस तार तेल लुक्‍चा नु धूप वोइक्‍चा मदुम्‍ब। मारदे हना मेको पाप आ पर्बम चढ़ेतीके बाक्‍ब। एफाह पुक्‍तीके का बाक्‍ब। एफाह का २२ लिटर रिक्‍ब। मेको ङा १० भाग २ लिटर नु इच्‍का खोइ खोदेंशो बाक्‍ब।
12मेकोमी मेको चढ़ेब आन बाक्‍तीक चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबमी मेको मिम्‍चा कली मुठी का हुइश्‍शा, परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीकेम अरु नु चोचा माल्‍ब। मेको पाप आ पर्बम चढ़ेतीक बाक्‍ब।
13मोपा मेको चढ़ेबमी मेको आ पाप आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पाइब। मिनु मेकोमी माफ ताइब। मेको रे लीशो चहिं अन्‍न चढ़ेशो खोदेंशो पा चढ़ेब आन के दुम्‍ब’ दे इस्राएली आन कली देनो” दे परमप्रभु यावेमी देंत। लेवी २:३
14मिनु लेंशा परमप्रभु यावेमी मोसा कली
15“सुइ मुरुमी प्रेंशा, परमप्रभु यावे आ देंशो मटिथु, पाप पाप्‍तु हना, मेको आ बगाल रे मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो ताम्‍बु ङा चांदी के शेकेलम फाइक्‍चा कली सांड का मेको पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती चाक्‍चा माल्‍ब। मेको गारचा आ पर्बम चढ़ेतीक बाक्‍ब। शेकेल का ११.५ ग्राम बाक्‍ब। चांदी नु सुन के क्‍येट बाक्‍त।
16मेकोमी गारचा कली प्रेंशो बाक्‍त हना, परमप्रभु यावे कली गेतीकेम ५ भाग तेम्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको चढ़ेब कली गेचा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबम मेको पाप गारचा आ पर्बम चढ़ेशो सांड लाइश्‍शा पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मिनु मेको माफ ताइब दुम्‍ब। लेवी ५:२३-२४; लेवी २२:१४; लेवी २७:१३;
17सुइ मुरुमी परमप्रभु यावेमी मपचा, दे शेंशो पाप्‍तु हना, मेकोमी मेको मतुइक्‍ताक्‍व हना यो, मेको दोस ताइब दुम्‍शो बाक्‍ब। मिनु मेको सजाइ ताइब दुम्‍ब।
18मेकोमी चढ़ेब आन बाक्‍तीकेम मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो ठीक क्‍येट लाइब सांड का आ बगाल रे गारचा आ पर्बम चढ़ेतीक चढ़ेचा कली चाक्‍चा माल्‍ब। मिनु चढ़ेबमी मेको आ मतुइक्‍थु पशो पाप आ पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा माल्‍ब। मिनु मेकोम माफ ताइब।

19मेको गारतीक आ पर्बम चढ़ेतीक बाक्‍ब। मेको परमप्रभु यावे आ ङोंइती थमा पा दोस ताइब दुम्‍शो बाक्‍ब” दे मोसामी मुर आन कली देंत।