Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Leviticus

Leviticus 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Emun is sevaha he etew kenà egkaǥi ziyà te hukmanan mehitenged te neehè din etawa netuenan din, ne zuen din televaken.
2Emun duen nekeǥawed te minsan hengkey he mid-isip he meremerik, he iring te minatey he meremerik he menge langgam, nekesalà sikandin wey neremerikan sikandin minsan wazè din metueni he nekeǥawed sikandin.
3Emun nekeǥawed sikandin te meremerik he vutang te etew he wazè din metueni he igkehimu ves kandin he meremerik is kegkeveeli zin dutun, ebpekesalà sikandin dutun te timpu te kegketueni zin kayi.
4Emun ebpenangdù is sevaha he etew he kenè din ed-is-isipen ke meupiya ve haazà wey ke mezaat is impenangdù din he ebeelan din, ne haazà nekepehimu kandin he meremerik, ne ebpekesalà sikandin emun egkepurung din en egkeisip-isip is mibeelan din.
5Emun ebpekesalà is etew te minsan hendei keniyan he menge vaal, kinahanglan he egkeǥiyen din heini.
6Ne veyazi zin haazà is salà he neveelan din pinaaǥi te kebpemuhat din diyà te Nengazen te sevaha he vehiyan he kerehidu etawa kambing he pemuhat he para idlumpiyu. Iyan is memumuhat ebpemuhat kayi para mevelukasi sikandin te salè din.
7Ne emun kenà sikandin ebpekeveleveg he ebpemuhat te kerehidu, mebpemuhat dà sikandin te zezuwa he merepatik etawa zezuwa he limuken he vayad te salè din: is sevaha pemuhat he para idlumpiyu ne is sevaha ne pemuhat he edtutungen.
8Uwita zin heini ziyà te memumuhat ne idhuna ibpemuhat duen te memumuhat sikan is pemuhat he para idlumpiyu. Egurivizen te memumuhat is lieg kayi, piru kenè din ebpitasen.
9Ne ibpirik din is duma he lengesa kayi ziyà te kilid te pemuhatà, ne is egkesamà he lengesa, ne ibpirik din diyà te zizalem te pemuhatà. Iyan heini pemuhat he ebpekelumpiyu te etew.
10Ne ibpemuhat daan duen te memumuhat sikan is sevaha pa he pemuhat he edtutungen, sumalà te paaǥi te kebpemuhata kayi. Pinaaǥi te kebeeli kayi te memumuhat, egkevelukasan is etew puun te salè din, ne ebpeseyluwen sikandin te Nengazen.
11Piru emun kenè pa sikandin ebpekevaug te zezuwa he merepatik etawa zezuwa he limuken, ne mebpemuhat dà sikandin te zezuwa he kilu he meupiya he kelasi he herina. Kinahanglan he kenè din heini edsehuǥan te lana wey veyewà su pemuhat heini he idlumpiyu, ne kenà heini pemuhat he para gasa.
12Ne uwita zin heini ziyà te memumuhat ne edtarin dutun is memumuhat te sengekemkem he paaǥi te ketentenuzi te Nengazen. Ne haazà is tinarin din, ne edtutungen din diyà te pemuhatà duma te zuma he menge pemuhat diyà te Nengazen he pinaaǥi te hapuy. Pemuhat heini he para te idlumpiyu.
13Pinaaǥi te kebeeli kayi te memumuhat egkevelukasan is etew te minsan hendei zutun he menge salà he neveelan din, ne ebpeseyluwen sikandin te Nengazen. Is egkesamà dutun te pemuhat he herina gaked en te memumuhat, iring te ebeelan duen te pemuhat he para gasa.
14Insuǥù pa heini te Nengazen ki Moises:
15Emun ebpekesupak is sevaha he etew tenged te wazè din ikeveǥey is butang he para pezem te Nengazen, minsan wazè din heini tivevaa, kinahanglan he ebpemuhat sikandin te meemahan he kerehidu he wazè din sazir he vayad te salè din. Is bali te kerehidu ibpesikad diyà te keveǥat te pelata ziyà te timbangan he egemiten te menge memumuhat. Heini he pemuhat, ne bayad te salà.
16Ne ǥawas dutun te kerehidu, kinahanglan he ebeyazan din sikan is wazè din ikeveǥey te Nengazen, ne umani zin pa te 20 pursintu is bali zutun te wazè din ikeveǥey. Ne iveǥey zin haazà is langun diyà te memumuhat he iyan ebpemuhat duen te kerehidu para mevelukasi sikandin te salè din, ne ebpeseyluwen sikandin te Nengazen.
17Emun nekerapas te suǥù te Nengazen is sevaha he etew he wazè din metueni, nekesalà sikandin, ne zuen din televaken diyà te Nengazen.
18Kinahanglan he ed-uwit sikandin diyà te memumuhat te meemahan he kerehidu he wazè din sazir, he ibpemuhat din he vayad te salè din. Ne kinahanglan he is bali kayi ibpesikad diyà te keveǥat te pelata ziyà te timbangan he egemiten te menge memumuhat. Ne pinaaǥi te kebpemuhata kayi te memumuhat, egkevelukasan is etew puun te salè he neveelan din he wazà tivevaa, ne ebpeseyluwen sikandin te Nengazen.