Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Lohiabada ese Mose dekenai inai taravatu ia henia: Inai kara dika edia davana karaia totona taunimanima ese inai boubou gaudia do idia henia: Bema tau ta ese ia itaia gauna o ia diba gauna ta ia herevalaia diba kota gabuna dekenai, to ia herevalaia lasi, unai tau be ia kerere.
2Bema Dubu ena taravatu ia gwau gau ta be miro, hegeregere mase gauna ena tauanina, uda boroma, o ubua gauna, o tano dekenai ia rau gauna, be tau ta ese ia dogoatao kava, ia itaia haraga lasi dainai, unai tau be ia kerere.
3O bema tau ta ese taunimanima edia miro gauna ta do ia dogoatao kava, ia diba lasi dainai, to gabeai ia diba, unai neganai ia be ia kerere.
4Bema tau ta ese ia gwauhamata kava, do ia gwau, kara dikana ta, o kara namona ta do ia karaia, ia laloa namonamo lasi dainai, gabeai ia diba ia karaia diba lasi neganai, ia be ia kerere.
5Unai bamona karadia dainai idia kerere taudia ese edia kara dika do idia gwauraia hedinarai.
6Bona edia kara dika edia davana karaia totona, Lohiabada dekenai mamoe hahine o nani boubouna do idia mailaia. Hahelagaia tauna ese inai taudia edia kara dika dainai, edia boubou be Lohiabada dekenai do ia henia.
7Bema tau ta be moni lasi dainai mamoe o nanigosi ia hoia diba lasi neganai, ia ese Lohiabada dekenai manu edia ladana kerea rua, o pune rua do ia mailaia. Ta be kara dika totona boubouna, ma ta be gabua ore boubouna.
8Unai tau ese inai manu be hahelagaia tauna dekenai do ia mailaia. Vadaeni hahelagaia tauna ese kara dika boubouna do ia henia guna. Manu ena aiona do ia mogea, to do ia utua parara lasi.
9Manu ena rarana haida be boubou patana ena badinai do ia bubua. Inai be kara dika gwauatao totona ena boubouna.
10Unai murinai manu iharuana be gabua ore ena boubou totona do ia henia, Dubu ena taravatu hegeregerena. Inai bamona dekenai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika dainai boubou do ia henia, bona Lohiabada ese unai tau ena kara dika do ia gwauatao.
11Bema tau ta be moni lasi dainai kerea rua o pune rua ia hoia diba lasi, ia ese paraoa ena metau kilogaram ta do ia mailaia, ena kara dika totona. Ia ese olive dehoro o bonana namona muramura do ia atoa lasi, badina inai be kara dika totona ena boubou.
12Unai paraoa be hahelagaia tauna dekenai do ia mailaia. Hahelagaia tauna ese iena imana dekena amo paraoa haida do ia abia. Unai haida be Lohiabada dekenai henia ena toana. Unai neganai boubou patana ena latanai unai paraoa do ia gabua ore, aniani boubouna. Inai boubou be kara dika gwauatao totona.
13Unai dala dekenai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika ena davana do ia karaia, bona Lohiabada ese unai tau ena kara dika do ia gwauatao. Unai paraoa orena, ia gabua lasi gauna, be hahelagaia tauna ena, paraoa bouboudia haida hegeregerena.
14Lohiabada ese Mose ia hamaoroa lou, ia gwau,
15“Bema tau ta do ia kerere, Lohiabada ena helaga gauna henia kara ta ia karaia maoro lasi, ia diba namonamo lasi dainai, ia ese inai dika ena davana karaia totona mamoe tau o nanigosi tau Lohiabada dekenai do ia mailaia. Unai mamoe o nanigosi be bero o toto lasi gauna, bona iena moni davana be hahelagaia tauna ese do ia gwauraia, Helaga Gabuna ena sikele hegeregerena.
16Unai tau ese unai gaukara helagana ia hakererea ena davana momokani danu do ia henia, bona unai davana ena latanai atoa kau moni ma do ia henia. Unai atoa kau moni be inai: Davana korikori be karoa 5 neganai karoa ta be atoa kau moni, bona henia lou neganai karoa 6 do ia henia. Unai moni be unai tau ese hahelagaia tauna dekenai do ia henia. Unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau ena kerere davana do ia karaia, kara dika totona ena mamoe dekena amo. Bona Lohiabada ese unai tau ena kara dika do ia gwauatao.
17“Bema tau ta ese Lohiabada ena Taravatu do ia utua kava, ia diba lasi dainai, ia be ia kerere, bona iena kerere davana do ia karaia.
18Ia ese iena dika ena davana karaia totona mamoe tau o nanigosi tau be hahelagaia tauna dekenai do ia mailaia. Unai mamoe o nanigosi be bero o toto lasi gauna, bona iena moni davana ena bada be unai tau ena kara dika ena bada hegeregerena. Hahelagaia tauna ese unai moni davana do ia gwauraia. Vadaeni hahelagaia tauna ese unai tau ena kerere, ia diba lasi gauna ena davana do ia karaia, mamoe boubouna dekena amo. Bona Lohiabada ese unai tau ena kara dika do ia gwauatao.

19“Inai be unai tau ena kara dika ena davana karaia totona ena boubou, badina ia ese Lohiabada ena vairanai ia kara dika dainai.”