Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yowɛli

Yowɛli 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Na xanbi ra, n na n ma Nii Sariɲanxin nagodoma nɛn adamadiin birin ma. Ɛ dii xɛmɛne nun ɛ dii tɛmɛne nabiya falane tima nɛn. Ɛ xɛmɛ fonne yi xiye sa. Ɛ banxulanne yi fe toon ti alo xiyena.
2Na lɔxɔne yi, n na n ma Nii Sariɲanxin nagodoma nɛn hali konyi xɛmɛne nun konyi gilɛne xun ma.
3N kabanako feene yitama nɛn kore xɔnna ma e nun bɔxɔ xɔnna ma, wunla nun tɛɛn nun tɛɛ tuti gbeen minima nɛn.
4Sogeni dimima nɛn, kiken yi gbeeli alo wunla, benun Alatalaa lɔxɔ binye gbeen xa a li.
5Nba, naxan yo na Alatala maxandi a xinla ra, na kisima nɛn. Nayi, yamaan muxu dɔnxɛna ndee luma nɛn e nii ra Ala na naxanye xili, ne nan xunbama Siyon geyaan fari e nun Yerusalɛn yi alo Alatala a fala kii naxan yi.”