Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOELA

IOELA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Unai neganai lau ese Iuda taudia, bona Ierusalema taudia, edia noho bona edia tano do lau hanamoa lou.
2Lau ese bese idauidau ibounai do lau haboua, bona koura ta, ladana be ‘Dirava be Kota Biaguna’, dekenai do lau hakaudia mai. Unuseni lau ese idia do lau kota henia, idia ese egu bese taudia idia dagedage henidia dainai. Idia ese Israela taudia idia luludia lao bese idauidau edia huanai, bona egu tano Israela be idia haria lao.
3Inai bese idauidau ese laki idia gadara, do idia diba daika ese, Israela guia taudia ta ta do idia abia totona. Idia ese Israela memero bona kekeni, be guia totona idia hoia lao, bona moni idia davaria. Inai moni dekena amo, sihari kava hahine edia davana idia karaia, bona uaina idia hoia.
4“Umui Turo bona Sidono bona Pilistia kahana ibounai taudia e, umui be dahaka umui karaia gwauraia lau dekenai? Umui laloa umui dekenai lau kara dika vadaeni, bona umui ura davana lau dekenai umui henia, a? Bema inai bamona umui karaia gwauraia neganai, lau ese emui dika ena davana do lau henia haraga!
5“Umui ese lauegu siliva bona golo, bona egu kohu namodia idauidau umui abia vadaeni, bona emui dirava koikoi ena dubu helaga lalonai umui atoa vadaeni.
6Umui ese Ierusalema taudia bona Iuda taudia umui guia, bona gabu daudau dekenai umui hakaudia lao, Helene taudia dekenai umui hoidia lao.
7“To harihari lau ese idia do lau abidia lou. Lau ese idia do lau durua, vadaeni idia ese umui hoidia lao gabudia do idia rakatania. Bona umui ese idia dekenai umui karaia karadia, be lau ese umui dekenai do lau karaia.
8Umui emui natudia tau bona hahine be do lau hoidia lao Iuda taudia dekenai. Iuda taudia ese inai emui natudia do idia hoidia lao Sabea taudia dekenai, daudau gabuna dekenai. Lau Lohiabada ese, lau hereva vadaeni.”
9Dirava ese Ioela ia hamaoroa, bese idauidau edia huanai inai bamona do ia gwauraia: “Tuari totona do umui hegaegae noho. Emui tuari taudia do umui boiria hebou. Do idia raka mai, bona tuari hamatamaia.
10Emui tano geia auridia edia matana, be do umui botaia palaka, tuari kaia gaudia do idia lao. Bona emui uma kaia badadia dekena amo, io do umui karaia. Unai neganai manoka tauna be do ia gwau, ‘Lau be tuari tauna.’
11Do umui mai haraga, umui bese idauidau taudia. Kahana ibounai dekenai noho besedia e, koura dekenai do umui haboua mai.” Lohiabada e, oiemu tuari taudia do oi siaia diho, idia ese unai bese idauidau taudia do idia tuari henia.
12Dirava ia hereva, ia gwau, “Bese idauidau taudia be, kota totona idia noho hegaegae namo, bona koura, ena ladana be ‘Dirava be Kota Biaguna’, dekenai do idia haboua mai. Unuseni lau Lohiabada be do lau helai, bona bese idauidau taudia ibounai, be do lau kota henia.
13Idia be kara dika taudia momokani. Unai dainai idia do umui utua diho, hegeregere biru taudia ese, tano ena uiti magena idia utua bamona. Bona umui ese idia do umui moia, hegeregere vain huahua guri dekenai idia moia bamona, moia ela bona uaina ia bubua kava.”
14Taunimanima momo momo herea, be “Dirava ia Kota Biaguna” ena koura dekenai do idia haboua, bona unuseni Lohiabada ena dina do ia ginidae. Unai dina be ia kahirakahira momokani.
15Dina bona hua be do idia dibura, bona hisiu be do idia diaridiari lou lasi.
16Lohiabada be Siona dekena amo ia boiboi, Ierusalema dekena amo ia hereva noho. Vadaeni guba bona tanobada do idia mareremarere. To Lohiabada ese iena bese taudia do ia naria namonamo, dika do idia davaria lasi.
17Lohiabada ia gwau, “Unai neganai Israela taudia e, do umui diba, lau sibona be Lohiabada, emui Dirava. Lau be Siona dekenai lau noho, egu ororo helagana be unai. Ierusalema be do ia helaga, bona idau bese taudia ese, ia do idia raka hanaia lou lasi.
18“Unai neganai, ororo badadia dekenai, vain uma momo herea do idia vara noho, bona boromakau momo herea be, ororo maragidia ibounai dekenai rei do idia ania noho. Iuda ena sinavai bona sinavai maragidia ibounai, be mai edia ranu momo. Dubu Helaga dekena amo be ranu do ia heau mai, bona Akasia ena Koura dekenai ranu do ia henia.

19“To Aigupito be tano kaukau do ia lao, bona Edoma ena tano be anina lasi tano do ia lao, taunimanima noho lasi gabuna. Badina inai bese ruaosi ese, Iuda taudia idia tuari henia, bona idia ese Iuda ena kerere lasi taudia idia alaia mase.
20Lau ese unai Iuda taudia idia alaia taudia, edia kerere davana do lau henia. Lau ese unai kerere taudia, be do lau bogahisihisi henia lasi.
21To Iuda bona Ierusalema dekenai, be taunimanima do idia noho hanaihanai, bona lau Lohiabada, be Siona Ororo dekenai do lau noho.”