Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Joel

Joel 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan-awa, niadtong mga adlawa ug nianang taknaa, sa dihang ibalik ko ang mga binihag sa Juda ug sa Jerusalem,
2tigomon ko ang tanang kanasoran, ug dad-on sila ngadto sa Walog ni Jehoshafat. Hukman ko sila didto, tungod sa akong katawhan ug sa akong panulondon nga Israel, nga ilang gitibulaag sa kanasoran, ug tungod kay gibahinbahin nila ang akong yuta.
3Nagripa sila alang sa akong katawhan, gibaylo nila ang batan-ong lalaki sa babayeng nagbaligya ug dungog, ug nagbaligya sila ug batan-ong babaye aron nga makainom sila ug bino.
4Karon, nganong nasuko man kamo kanako, Tyre, Sidon ug sa tanang rehiyon sa Filistia? Panimaslan ba ninyo ako? Bisan ug manimalos kamo kanako, ibalik ko diha dayon sa inyong kaugalingong ulo ang panimalos.
5Tungod kay gikuha ninyo ang akong plata ug bulawan, ug gidala ninyo sa inyong mga templo ang akong bililhong mga bahandi.
6Gibaligya ninyo ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem ngadto sa mga Griyego, aron nga ipahilayo sila gikan sa ilang teritoryo.
7Tan-awa! Ipalingkawas ko sila, gikan sa dapit kung asa mo sila gibaligya, ug pabayron ko ikaw.
8Ibaligya ko ang imong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, pinaagi sa kamot sa katawhan sa Juda. Ibaligya nila sila ngadto sa Sabeans, ngadto sa halayo nga nasod. Tungod kay mao man kini ang gipamulong ni Yahweh.
9Imantala kini sa tibuok kanasoran, 'Andama ang inyong kaugalingon alang sa gubat, pukawa ang kusgan nga kalalakin-an, paduola sila, paandama ang tanang kalalakin-an aron sa pakiggubat.
10Himoa ninyo nga mga espada ang inyong mga pangdaro ug ang mga galab ngadto sa mga bangkaw. Pasultiha ang huyang nga, “Kusgan ako.”
11Pagdali ug pag-anhi, kamong tanang haduol nga kanasoran, pagtigom kamo didto. O Yahweh, ipakanaog ang imong kusgan nga mga manggugubat.'
12Paandama ang kanasoran ug paadtoa ngadto sa Walog ni Jehoshafat. Tungod kay maglingkod ako didto aron sa paghukom sa tibuok kanasoran.
13Dad-a ang galab, kay hinog na ang alanihon. Dali, pug-a ang mga ubas, kay napuno na ang pug-anan sa bino. Nag-awas na ang mga banga, tungod kay hilabihan na ang ilang pagkadaotan.”
14Adunay kagubot, kagubot diha sa Walog sa Paghukom. Tungod kay haduol na ang adlaw ni Yahweh didto sa Walog sa Paghukom.
15Mingitngit ang adlaw ug bulan, ug dili ipasidlak sa mga bituon ang ilang kahayag.
16Mongulob si Yahweh gikan sa Zion, ug ipatugbaw ang iyang tingog gikan sa Jerusalem. Matay-og ang mga kalangitan ug kalibotan, apan mahimong silonganan si Yahweh alang sa iyang katawhan, ug kota alang sa katawhan sa Israel.
17“Busa masayran ninyo nga Ako si Yahweh ang inyong Dios nga nagpuyo sa Zion, ang akong balaang bukid. Unya mahimong balaan ang Jerusalem, ug wala nay kasundalohan ang magmartsa pag-usab batok kaniya.
18Modagayday ang tam-is nga bino sa kabukiran nianang taknaa, modagayday sa kabungtoran ang gatas, ug modagayday ang tubig sa tanang kasapaan sa Juda, ug motungha ang tuboran gikan sa balay ni Yahweh ug tubigan ang Walog sa Shitim.

19Mahimong biniyaan nga linumpag ang Ehipto, ug mahimong kamingawan ang Edom, tungod sa pagpanglupig nga gibuhat ngadto sa katawhan sa Juda, tungod kay nagpaagas sila ug mga dugo sa dili sad-an nga tawo diha sa ilang yuta.
20Apan pagapuy-an ang Juda hangtod sa hangtod, ug pagapuy-an ang Jerusalem sa tanang kaliwatan.
21Manimalos ako alang sa ilang dugo nga wala ko pa ikapanimalos,” tungod kay nagpuyo si Yahweh sa Zion.