Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Youele

Youele 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da amane sia:sa, “Amo esoga, Na da Yuda fi amola Yelusaleme fi ilia hou bu hahamobeba:le, ilia da bu bagade gaguiwane ba:mu.
2Amasea, Na da dunu fifilai huluane fofada:musa:, Yihosiafa:de Fago soge amoga gilisimu. amogai Na dunu fi huluane ilia hou Na fi Isala:ili ilima hamoi Na da fofada:mu. Ilia da Isala:ili dunu fi da mogi amola ga fi amo ganodini esaloma:ne afagogolesi. amola ilia da Na soge fifili momogi.
3Ilia da gegesu ganodini dunu gagulaligi amo lama:ne, ululuale hedei. Ilia goi amola a:fini amo ilia udigili bidi mae lale hawa: hamoma:ne, bidi lai. Amo bidi amoga ilia waini hano amola aheda:i uda bidi lai.
4Daia, Saidone amola Filisidia! Dilia da Nama adi hou hamomusa: amasala:? Ma dilia da Nama dabemusa: amasala:? Defea, dilia amasa galea, Na hedolodafa dabemu.
5Dilia da Na silifa amola gouli amola Na liligi ida:iwane galaamo dilia debolo diasu ganodini wamolegela asi.
6Dilia da Yuda amola Yelusaleme fi dunu amo ilia sogega fadegale, hiouginana asili, Galigi fi ilima bidi lai dagoi.
7Waha da Na ili bu oule misunu, amo dunu dilia bidi lai amo. Amola amo defele, dilia da ilima hamoi, amo Na dabemu.
8Na da dilia didiwi amola egefe huluane Yuda fi dunuma bidi lalesimu. Na da ili da soge badiliadafa, Sabiane dunu fi soge amoga asunasimu. Na da Hina Gode amola Na da sia:i dagoi.
9Goe sia: dunu fifi asi gala huluanema sisia: lama. Gegemusa: amola dilia dunu ha lai wa:ma amola gegesu dunu ilia mogodigili bulubulusa masa.
10Dilia osobo dogosu afadenene bu gobihei agoai hamoma amola ifa dadamusu gobihei amo afadenene dadi agesoi agoai hamoma. Da:i dia:i dunu amolawane ilia da gegema:mu.
11Fifi asi gala huluane amo da Isala:ili sisiga:sa! Hedolowane misini, fago umi soge ganodini gagadoma! Ma! Hina Gode! Dia gegesu dunu ilima gegema:ne gududili asunasima.
12Dunu fifilai ilia da momagele ouesaloma amola Fofada:su Umi Soge amoga misa:ma. amogai, Na, Hina Gode da Fofada:su Fisu da:iya fila heda:le amola dunu fi la:idi huluane esalebe, ilima fofada:mu.
13Ilia da wadela:i bagade hamosu dunu. Widi faimusa: damubi amo defele, amo dunu hedofama. Waini hano hamoma:ne waini fage labugili, waini ofodo da nabaiba:le aduga:le dabe amo defele amo dunu labugima.”
14Dunu osea:idafa da Fofada:su Fago amo ganodini gagadoi dagoi ba:sa. amogai Hina Gode Ea Fofada:su Eso da hedolowane doaga:mu.
15Eso amola mu amola da gasi agoane ba:mu amola gasumuni da bu hame nemu.
16Hina Gode Ea sia gobagala:i amo Saione Goumi da:iya gadodafa amoga naba. amola Ea sia: amo gugelebe gobagala:i agoane Yelusaleme moilai bai bagadega naba. Mu amola osobo bagade da ugugusa. Be E da Ea Fi amo se mae nabima:ne gaga:mu.
17“Amasea, Isala:ili fi! Na da dilia Hina Gode Saione sema goumia gado esala, amo dilia da dawa:mu. Yelusaleme da hadigi sema moilai bai bagade ba:mu amola dunu enodini misi ilia da mugululi osa:le heda:le bu hamedafa ba:mu.
18Amo esohaga da goumi ea waini ha:i manu sagai da dedeboi dagoi ba:mu. amola bulamagau da agoloa huluane lafiadalebe ba:mu. Yuda ea hano da gilisi dalebe defele ba:mu. Hano da Hina Gode Ea Debolo diasu amodili dalebe ba:mu amola Aga:isia Fago da amo hanoga nasegagi dagoi ba:mu.

19Idibidi soge da hafoga:i dagoi ba:mu amola Idome da wadela:lesi dagoi ba:mu. Bai ilia da Yuda fi ilima gegeiba:le amola asaboi dunu amo medole legeiba:le.
20-
21Na da dunu fane legesu amo dabema:ne fane legemu amola Na da bidi hamosu dunu amo hame yolesimu. Be Yuda amola Yelusaleme amo ganodini, dunu da eso huluane mae fisili esalebe ba:mu. amola Na, Hina Gode, Na Saione goumi dabua gado esalumu.” Sia: ama dagoi