Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yuu7eela

Yuu7eela 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“He gallassatuuninne he wodiyan taani Yihudaanne Yerusalaame asaa omooduwaa zaarananne ishalissada wottana.
2Taani kawotettatu ubban de7iya asaa shiishshada, duge Yoosaafixa Wombbaa wottana; wottada eti ta asaa Israa7eela bolli oottido mooro ubbaa gishshau, taani eta yan pirddana. Aissi giikko, eti ta asaa kawotettatu giddon laalidosona; qassi ta biittaakka banttau shaakki ekkidosona;
3ta asaa bollan saamaa yeggidosona; shaaramuxa maccaasaa demmanau, attuma na7aa immidosona; qassi woine eessaa uyanau, macca na7iyo baizzidosona.
4“Inttenoo, Xiiroosa, Sidoonanne Pilisxxeema biittaa asatoo, intte ta bolli ai oottanau qoppidetii? Taani oottidoogaa haluwaa kessanau koyeetii? Hegaa intte koyikko, taani eesotada intte oottido oosuwaa intte bolli zaarana.
5Aissi giikko, intte ta biraanne ta worqqaa ekkideta; ta al77o miishshaakka intte eeqa keettata gelissideta.
6Yihudaa biittaa asaanne Yerusalaame katamaa asaa eta biittaappe haassi efiidi, Giriike biittaa asau baizzideta.
7Be7ite, intte baizzido sohuwaappe taani eta ha77i kessana; kessada intte oottidobaa ubbaa intte huuphiyan zaarana.
8Taani intte attuma naatanne intte macca naata Yihudaa biittaa asau aatta immana; qassi etikka haaho biittan de7iya Saaba biittaa asau eta baizzana. Taani GODAI hagaa odaas.
9“Hagaadan yaagidi kawotettatu giddon awaajjite; ‘Olau giigite; mino asata denttettite! Olanchchati shiiqonanne kiyona.
10Intte marashaa biso, intte baacaakka toora kessanau qoxxite! Daafuranchchai, “Taani mino!” yaago.
11Inttenoo, yuushuwan de7iya kawotetta ubbatoo, eesuwan haa yiite; yiidi hegan shiiqite’ yaagite” yaagees. Abeet GODAU, ne olanchchata yaa duge wotta!
12Qassikka GODAI hagaadan yaagees; “Kawotettati denddidi, Yoosaafixa Wombbaa yoona; aissi giikko, Israa7eela yuushuwan de7iya kawotettatu ubbaa bollan pirddanau taani yan uttana.
13Eta iitatettai keehi dariis. Hegaa gishshau, cahaa wodee gakkin baacan cakkiyoogaadan, eta cakkite; woiniyaa aifee gum77iyo ollan kumin yedhdhiyoogaadankka, eta yedhdhite.
14Pirddaa wombban GODAA gallassai gakkiis; hegaa gishshau, daro daro asai pirddaa wombban de7ees.
15He gallassi awainne aginai xumana; xoolinttetikka bantta poo7uwaa genttana.
16“GODAI Xiyoonen gididi guummana; Yerusalaamenkka ba cenggurssaa sissana; saloinne sa7ai kokkorana. SHin GODAI ba asaassi Israa7eelassi baqati attiyo sohonne qato gidana.
17Taani ta geeshsha deriyan Xiyoonen de7iya GODAA intte Xoossaa gidiyoogaa intte he wode erana. Yerusalaame katamai geeshsha gidana; qassi allagati naa77antto Yerusalaame woraajjokkona.
18“He gallassi dereti aife eessaa, woiniyaagaa xokkana; keratikka maattaa goggana. Yihudaa biittan de7iya shaafa ubbaara haattai shohattana. GODAA Beeta Maqidasiyaappe pulttoi goggana; goggidi, SHiixima Zanggaaraa ushshana.

19“Gibxxe biittai baisa gidana; Eedooma biittaikka booddila bazzo gidana. Aissi giikko, eti Yihudaa asaa bolli iitabaa oottidosona; qassi Yihudaa biittan xillo asaa suuttaakka gussidosona.
20SHin Yihudaa biittai merinau, Yerusalaame katamaikka yeleta ubbaa gakkanaashin, asi de7iyo soho gidana.
21Taani haluwaa kessennan aggido eta suuttaa haluwaa biron kessana; aissi giikko, GODAI Xiyoonen de7ees” yaagees.