Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Joel

Joel 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ibonra yoia iki: Ninkakanwe: “Ja nete nokoketianra, ja maton rawíbaon jaskara akábo en jato yoixontitian, Judá itan Jerusalénhainoa yatanxon bokanabo, wetsa mainmeabo en jakiribi jato banémati iki.
2Jatíbi wetsa mainmea jonibo jato tsinkixonra, Josafat manan teshanpain en jato boti iki, jainxonra nokon joni Israelbo, jaskara jakonma akanabo en jato yoixonti iki. Israelitabora nato neten jatíbiain janbisakana iki, jaskáaxa nokon mai pakexbo menianankana iki.
3Nokon jonibaon menianankinra suerte akana iki, bake benbobaon itan bake ainbobaon maroxonra, ja koriki pae xeakin itan tsini ainbobo akin keyokana iki.
4¿Jaweki mato eibakea keenai, Tiro, Sidón itan filisteabo? Enra mato jawe jakonma akáma iki. ¿Kopikaakin ea akasirin mato? Ea kopitira mato iitima iki. ¿Matonki ea kopí yokákasai? ¡Basiamabira mato jaskara íitaitian en mato masá tenemati iki!
5Matora nokon plata betan oro yometsoa iki, nokon kopí jawékibora maton diossen xobonko maton boá iki.
6Judá jonibora maton ochó boá iki, ja Jerusalénhain jaa jonibo, jabora jaton yonoti inon ixon Griegobo maton jato maromaa iki.
7Ikaxbi enbira jain maton jato maromaainkonia en jato pikoti iki, jainxonra jabaon aká keskáribiakin en mato masá tenemati iki.
8Maton bake benbobo, itan bake ainbobora en Judá jonibo jato maromati iki, abákanon jabaonbiribi ja ochó mainmea sabá jonibo jato maromakin ixon. Ea Ibonra, moa yoike”.
9Nato jaskara iti maibotiibi jato yoikanwe: ¡Moa reteananox benxokaakanon! ¡Koshi shinanya jonibo jato kenakanwe! ¡Reteananai jonibó moa reteanani bokanwe!
10Jaton lampabo espadaabakanon jatian machitobiribi tsatsitaxoabakanon, jatian yosma jonibiribi ibanon: “¡Ea riki koshi shinanya!” iki.
11Mato jatíbi, nóopatax iká mainmea jonibo. ¡Ishtonbires, tsinkiti bekanwe! ¡Sináma joni ikaxbira, moa reteananai baneti iki!
12Ja maibotiibi ikainoabo moa benxokaatax, Josafat manan teshanpain tsinkikanwe, jainxonra jatíbi nóopatax iká mainmea jonibaon jakonma akábo Ibon jato yoixonti iki.
13Jabora kikínbires jakonmabo iki, trigo moa choshiketian ati keskáakin xatekanwe, jatian tsekatira moa senenke; uva akanai keskáakin potsikanwe, uva xeatiatira moa jatíbi senen iki; jaton jakonmara anibires iki.
14Jainxon en jato jaskara ati shinanna, mai teshanpainra, kikínbires icha joni tsinkiti iki, jonibo Ibon jaton akábo yoixonti netera moa ochómabires iki.
15Ja Ibon nete iketianra, bari itan oxe moa yametai, itan wishtinbora moa penéyamai.
16Sión manan ikainxonbi, Jerusalénhainxon Ibon, jawen tirin ikai joi jato ninkámaketianra, nai itan mai shakotai. Ikaxbi ea Ibora israelitabo jain jonéti iki, nokon jonibo iketianra jakonhain inmaxon ea Ibon jato koirannai.
17“Ea maton Ibo Diossa, Siónhain jake iki ixonra maton onanti iki, jara nokon jakon manan iki. Jerusalén nokon kikin jakon jema iketianra, jawetianbi wetsankoniabaon jakiribi bitima iki.
18Jaton akábo en yoixona pekáora, mananmanbo itan mai mato ikainbo icha uva xeati ikax, itan icha leche ikax onpax ikai keskati baiti iki, jatianra Judá weanbaon moa jene bochoti iki. Nokon xobonkoniax jene jokonaitoninra, Sitim teshanpa mechaati iki.

19Egiptora ras ati iki, jatian Edomra tsoa jonibi jain jaama iti iki, yankabiresa Judá jonibo maton jakonma aká iki, jainoaxa jakonma akáma ikenbi, jaton mainmeabi maton jato retea jimi chikota iki.
20Judá itan Jerusalénhainra jatíbitian jonibo jati iki.
21Jan jato reteabora en jato kopíxonti iki, itan jan jato akábo shinanreskinra en jato ramiati iki. Ea, Ibon jatira Sión mananman iti iki”, ikira iká iki.