Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - JOEL

JOEL 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO nojquiya quiijto: “Quema ajsis nopa tonali, nijchihuas ma mopatla ininnemilis nopa tlacame tlen tlali Judá huan tlen altepetl Jerusalén huan sampa quipiyase nochi tlamantli tlen cuali.
2Teipa niquinsentilis nochi tlaltini ininsoldados huan niquinhuicas ipan nopa tlamayamitl tlen Josafat campa niquintlajtolsencahuas ica tlen quinchihuilijtoque noisraelita tlacajhua. Pampa quinsemanque israelitame tlen noaxcahua ipan nochi tlaltini ipan tlaltepactli huan momajmacaque notlal.
3“Nojquiya momajmacaque notlacajhua hasta mahuiltijque ica piltetzitzi para quiitase ajqueya quitocarosquía sese yajuanti. Temacaque inioquichpilhua para huelque itztose se tlalochtli ica se ahuilnenca sihuatl. Huan quinnamacaque sihuapilme para se quentzi tlaili para moihuintise.
4“¿Tlachque inquinequij noca na, imojuanti tlen inehuani Tiro, Sidón huan tlali Filistea? ¿Inquinequij inmomacuepase ica na por ica se tlenijqui? Intla queja nopa inquinequij inquichihuase, nimantzi nimechmacuepilis ica tlen inquichijtoque.
5Imojuanti tlen inquiixtejque nooro huan noplata. Inquihuicaque nochi nopa tlamantzitzi tlen yejyectzitzi nijpixtoya huan inquicalaquijtoque ipan inintiopahua imotiotzitzi.
6Inquinhuicaque notlacajhua tlen tlali Judá huan altepetl Jerusalén huejca huan inquinnamaquiltijque griego tlacame para quintequipanose san tlapic.
7Pero na niquinquixtis tlen campa inquinnamacaque huan nimechchihuas xitlaijiyohuica queja yajuanti tlaijiyohuijque.
8Na nojquiya niquinnamaquiltis imoconehua ica tlali Judá ehuani huan yajuanti quinnamaquiltise nopa sabeo tlacame tlen tlahuel huejca ehuani.” Queja nopa quiijto TOTECO.
9“Xiquinmatiltica nochi tlacame ipan nochi tlaltini para ma hualaca mocualtlalise para tlatehuijcayotl. ¡Xiquinisihuiltica imosoldados tlen mooquichmatij ma tlayacanaca para tlatehuise!
10Imoazadones xijchihuaca machetes huan xijtlalica ipan tlitl imohuingaros para inquisencahuase imocuatlaminhua tlen huejhuehueyac. Huan tlen ax quipiya fuerza ma momachtis quejatza tlatehuis hasta huelis moilhuis quipiya chicahualistli.
11Nochi imojuanti tlen inehuani nochi tlaltini campa hueli, ximoisihuiltica huan nopano ximosentilica.” ˻Joel quiijtohua:˼ Huan ama TOTECO, nojquiya xiquinsentili nochi moelhuicac ejcahua tlen más mosemacaj.
12˻TOTECO quinanquilía:˼ “Ma mocualtlalica nochi tlacame ipan nochi tlaltini para tlatehuijcayotl huan ma yaca nopa tlamayamitl tlen Josafat pampa nopano nimosehuis para niquintlajtolsencahuas nochi tlaltini campa hueli.
13Nopano nijchihuas notequi queja tlacame quitequij trigo tlen icsitoc ica ininhueyi tepos. Queja tlacame ipan moquejquetzaj xocomecatl itlajca para quiquixtilise iayo, na niquinxacualos pampa tlahuel onpano fiero inintlajtlacolhua.”
14Itztose millones huan millones tlen tlacame tlen quichiyase ipan nopa tlamayamitl tlen itoca Tlapejpenilistli pampa monechcahuía nopa tonali tlen itoca itonal TOTECO. Huan nopano ica sampa ipan nopa tlamayamitl TOTECO quitlapejpenis tlachque elis inintlatzacuiltilis.
15Tonati huan metztli tzintlayohuilis, huan sitlalime ayoc tlahuise.
16Huan itos TOTECO tlen caquistis tlen nopa tepetl Sion elis queja nanalca se hueyi tecuani tlen cualantoc. Quena, quema TOTECO camatis tlen Jerusalén itos caquistis queja se tlatomonilotl, huan elhuicactli huan tlaltepactli tlahuel huihuipicase. Pero israelitame motemachise ipan TOTECO pampa yajaya elis ininchicahualis huan quinmanahuis itlacajhua.
17“Huajca quena, inquimatise para na, niDios imoTECO. Inquimatise para niitztoc ipan Sion, notepe tlen tlatzejtzeloltic. Huan altepetl Jerusalén elis se altepetl tlen tlatzejtzeloltic huan sequinoc tlaltini ehuani ayoc quema calaquise nopano para quitehuise.
18“Ipan nopa tonali nochi quipiyase nochi tlamantli tlen cuali. Nopa tepetini quipiyase xocomeca atl hasta mocahua. Huan nopa tlachiquili quipiyase tlapiyalime tlen temaca tlahuel miyac lechi. Nochi atlajtli ipan tlali Judá quitemohuise miyac atl. Huan tlen notiopa, niimoTECO, meyas atl tlen quiatequis tlali campa hueli hasta nopa tlamayamitl tlen eltoc huejca ipan Sitim.

19Pero tlali Egipto xolehuis huan tlali Edom mocahuas queja se huactoc tlali campa ax tleno eli pampa yajuanti inmechtehuijque inJudá ehuani huan ipan imotlal quitoyajque inieso israelitame tlen ax tleno quichijtoyaj.
20“Huan tlali Judá huan altepetl Jerusalén sampa quinpiyase miyac tlacame tlen nopano itztose hasta iniixhuihua quinpiyase iniixhuihua huan para nochipa.
21Huan na niquintlapojpolhuis notlacajhua tlen aya niquintlapojpolhuijtoc. Huan na, niimoTECO, nimocahuas para niitztos ipan tepetl Sion.”