Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili dunu da soge huluane hasali dagosea, ilia huluane Siailou moilaiga gilisili, Hina Gode Ea Da:bena:gele abula diasu gagui.
2Be Isala:ili fi fesuale amo da ilia soge hame ilegei ba:i.
3Amaiba:le, Yosiua da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Dilia aowalali ilia Hina Gode da soge dilima i dagoi. Dilia da abuliba:le amo soge hedolo hame gesowale fibala:?
4Dunu fi afae afae amo dunu udiana nama ilegema. Na da ili soge huluane ilia da lamusa: hanai gala amo dedema:ne na da asunasimu. Amasea, ilia da nama buhagima:mu.
5Ninia da soge fifili, fesuale agoane ilegemu. Yuda fi da hi soge ga (south) amo ganodini esalumu. Amola Yousefe ea fi da hi soge ga (north) amo ganodini esalumu.
6Amo soge alalo fesuale ilia hou noga:le dedema. Amasea, ninia da Hina Gode Ea hanai dawa:ma:ne, ululuale hedesu ilegesu ea hou ba:mu.
7Lifai dunu da dili lai defele, soge hame lamu. Bai Hina Gode da ilima gobele salasu hawa: hamomusa: ilegei dagoi. Amola Ga:de, Liubene amola Eso Mabadi Ma:na:se da ilia soge Yodane Hano eso mabadi la:idi amo lai dagoi. Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da amo ilima i dagoi.”
8Yosiua da soge abodema:ne ahoasu dunu ilima amane sia:i, “Defea! Asili, soge huluane ea hou ba:lalu noga:le dedema. Amasea, nama bu misa. Amasea, ninia Hina Gode Ea hanai ba:ma:ne, ilegesu ululuasu hou hamomu.” Ilia da amo nabalu asi.
9Ilia soge huluane ba:i. Ilia soge amo fesuale fifili, moilai huluane ilia dio dedei. Amalalu, ilia da Yosiua amo Da:bena:gele abula diasu Siailou amoga esalu, ema buhagi.
10Yosiua da Hina Gode Ea hanai ba:ma:ne, igi ululuasu ilegesu hou hamoi. E da Isala:ili fi amo da soge hame lai, amoga soge fifili, ilegei dagoi.
11Bediamini fi da hidadea ilia soge lai. Ilia soge lai da Yuda fi amola Yousefe ea fi amo dogoa dialebe ba:i.
12Ga (south) ilia alalo da Yodane Hano amoga asili, agolo heda:le, Yeligou ga (south) asili, amalalu selefale eso dabe la:idi asili, agolo sogega asili hafoga:i sogebi Bedeha:ifene, amoga doaga:i.
13Amalu ilia alalo da agolo sogega asili, Lase (eno dio da Bedele) ga (north) asili, A:dalode A:da amoga asi. A:dalode A:da da goumi amo Bede Holone amoga ga (south) galu, amogai dialu.
14Amalu, alalo da selefale, amo goumi ea eso dabe la:idi ga (south) asili Gilia:de Ba:iale (Yuda dunu fi ilia moilai) amoga doaga:i. Amo da guma: la:idi soge alalo.
15Ga (south) alalo da Gilia:de Yialimi bega: asili, Nefedoua Hano Bubuga:su amoga doaga:i.
16Amoga asili, alalo da goumi (amo da Lefa:ime Fago gano diala amola amoga diala da Hinome Fago ba:sa) amo ea baiga asili, ga (south) Hinome Fago amo ganodini asili, Yebiusaide goumiga asili, Enelougele doaga:musa: asili,
17selefale bu ga (north) Enesemese baligili, Gelilode ilegesu alalo (Adamimi adobo gigadofa ahoasu gadenei) amoga asi. Amalu, alalo da asili Bouha:ne Gele amoga doaga:i. (Bouha:ne da Liubene ea mano).
18Fele da:iya amoga asili, goumi (amoga dilia da Yodane Fago ba:sa) amoga ga (north) asili, Yodane Fagoga gudu sa:ili,

19Bede Hogola ga (north) asili, Yodane Hano da Bogoi Hano Wayabo idimi amoga doaga:sa. Amo da ga (south) alalo.
20Eso mabadi alalo da Yodane Hano. Amo da Bediamini fi dunu ilia alalo huluane.
21Moilai bai bagade amo Bediamini fi ilia lai da Yeligou, Bede Hogola, Emege Gesisi,
22Bede A:la:ba, Semala:imi, Bedele,
23A:ifimi, Ba:ila, Ofala,
24Gifaha:mouni, Ofini amola Giba. Amo da moilai bai bagade fagoyale galu amola moilai fonobahadi ili sisiga:le dialu.
25Amola ilia da moilai bai bagade eno lai, amola amo sisiga:le dialu moilai fonobahadi. Ilia lai da Gibione, Lama, Bialode, Misiba, Gifaila, Mousa, Legeme, Ebaiele, Da:lala, Sila, Ha:ilefe, Yibase (eno dio da Yelusaleme), Gibia amola Gilia:de Yialimi. Amo dedei da soge huluane Bediamini fi ilia fi huluane da lai dagoi.