Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ aka Yisrayel fəp ŋaloŋkanɛ Silo, kɔ ŋacəmbər di aŋgbaŋcan ŋa dəkəbəpɛnɛ kɔ Kanu. Ŋanabaŋ antɔf, ŋeyi oŋ kiyi kəŋan.
2Mba pəŋcəmɛ cusuŋka camət-mɛrəŋ ca aka Yisrayel aŋɛ ŋanatɔ-sɔtɔ kərɛsna kɛ kəŋan mɔ.
3Kɔ Yosuwe oloku aka Yisrayel: «Ake tɛm tɔ nəndesak kədɛŋcəs kəlɛk ka kɛ nkɛ Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka awisi aŋa kəsɔŋ' un mɔ?
4Nəwurɛ afum maas maas dəcusuŋka dəcusuŋka. Isom ŋa ŋandeyɛfɛ ŋakɔtɛnɛ antɔf ŋakɔkcɛ ŋapirint ŋi, ŋader ŋasɔŋ' im.
5Ŋandeyerɛnɛ antɔf mopoc camət-mɛrəŋ. Aka Yuda ŋaŋkɔyi Nɛkɛf, antɔf ŋaŋan ntende kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ, kɔ aka kusuŋka ka Isifu ŋa ŋayi nde antɔf ŋaŋan ntende kəca kəmeriya.
6Kɔ nəna nəkɔ nəkɔkcɛ atɔf mofo camət-mɛrəŋ, nəde nəlok' im ti nnɔ. Kəkot' on k'inder yampuŋ-puŋ fɔr ya Kanu Kəpɔŋ Kanu kosu kiriŋ.
7Mba aLewy ŋa ŋafɔsɔtɔ antɔf ŋa kɛ nəna dacɔ, bawo ŋa ŋatɔmpər teta Kanu Kəpɔŋ, ti tɔyɔnɛ kɛ kəŋan. Kɔ Kadu, Ruben kɔ kusuŋka dacɔ ka Manase ŋanasɔtɔ nde Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ kɛ kəŋan nkɛ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnasɔŋ ŋa mɔ.»
8Kɔ afum aŋɛ ŋayɛfɛ, kɔ ŋaŋkɔ. Yosuwe ɛnaloku akɔ ɛnasom kəkɔ-cic mɛgbɛkərɛ maŋan ma antɔf mɔ ntɛ: «Nəkɔ nənɔŋkər antɔf, nəkɔkcɛ nəder nəlok' im, bawo kəkot' on k'inder yampuŋ-puŋ fɔr ya Kanu Kəpɔŋ kiriŋ teta kəyerɛnɛ ka antɔf nde Silo.»
9Kɔ afum aŋɛ ŋaŋkɔ, kɔ ŋaŋcali antɔf, kɔ ŋacic dəbuk tɔkɔkcɛ ta mofo mmɛ camət-mɛrəŋ, sədare sədare. Kɔ ŋaluksərnɛ nnɔ Yosuwe eyi mɔ, nde saŋka sa Silo.
10Kɔ Yosuwe oŋkotɛ ŋa yampuŋ-puŋ fɔr ya Kanu Kəpɔŋ kiriŋ nde Silo, k'eyer antɔf ŋa Yisrayel afum akaŋɛ dacɔ, pəmɔ tɔkɔ anayer mɔ.
11K'aŋkot yampuŋ-puŋ kəyer ka kɛ ka kusuŋka ka aka Beŋyamin dəcor dəcor, aŋcəmbər ŋa antɔf nde kusuŋka ka Yuda kɔ kusuŋka ka Isifu dacɔ.
12Kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ mɔ, kɔ kələŋcər kəŋan kəŋcop kəyɛfɛ ka Yurdɛn. Kɔ kəmpɛrnɛ pətəmbələr pa Yeriko kəca kəmeriya, kɔ kəmpɛrnɛ mɔrɔ ntende dec dɛŋkalɛ mɔ, kəkɔ kəfutər ntende dətɛgbɛrɛ ta Bɛt-Awɛn.
13Kələŋcər kəŋan kəc-cepər Lus, kɔ nde pətəmbələr pa Lus, nde pəyɔnɛ Betel kəca kətɔt ka ntende dec dɛmpɛ mɔ, kɔ kəntor Atarot-Adar, kɔ kəmpɛ tɔrɔ tɔkɔ teyi kəca kətɔt Bɛt-Horon-Tantɔf mɔ.
14Ntende dec dɛŋkalɛ mɔ, kɔ kələŋcər kəŋkafələr ntende kəca kətɔt kəyɛfɛ ka tɔrɔ ntɛ tɛntɛfərɛnɛ kɔ Bɛt-Horon kəca kətɔt mɔ, kɔ kəŋkɔ kənarnɛ Kiriyat-Bahal, nde pəyɔnɛ Kiriyat-Yeyarim, dare da aka kusuŋka ka Yuda. Tatɔkɔ tɔ kələŋcər ka ntende dec dɛŋkalɛ mɔ kənafəntərɛ.
15Kələŋcər ka kəca kətɔt nde dec dɛmpɛ mɔ kəc-yɛfɛ Kiriyat-Yeyarim, kəkɔ-narnɛ nde domun dɛŋc-pɛ mɔ nde Nɛftowa.
16Kələŋcər kaŋkɔ kəc-tor dəkələpsər da mɔrɔ mmɛ mɛntɛfərɛnɛ kɔ aranta ŋa Bɛn-Hinɔm mɔ, kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ aranta ŋa aRefay mɔ. Kəsolnɛ aranta ŋa Hinɔm nde mɔrɔ dacɔ, pətəmbələr pa aYebus ntende kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ, ki kətor haŋ En-Rokɛl.
17Kɔ kəŋkafələr kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ mɔ, kəkɔ kənarnɛ En-Sɛmɛs, kəcepər kəkɔ kəsumpər Kelilot, nde pəntɛfərɛnɛ kɔ Kəpɛ ka Adumim, kəkɔ kətor nde Tasar ta Bohan wan ka Ruben.
18Kəkɔ kəcepər pətəmbələr pa kəca kəmeriya ka tɔrɔ nde dec dɛmpɛ mɔ, nde pəntɛfərɛnɛ kɔ Araba, kɔ kəntor nde Araba disrɛ.

19Kələŋcər kaŋkɔ kəc-cepər nde pətəmbələr pa kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ Bɛt-Hokəla mɔ, kəkɔ-futər nde dobo da Kəba Kədokət ntende kəca kəmeriya ka nde dec dempɛ mɔ, ntende dobo da kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəca kətɔt ka nde dec dɛŋkalɛ mɔ, tatɔkɔ tɔ kələŋcər ka kəca kətɔt kənafəntərɛ.
20Ntende dec dɛmpɛ mɔ, Yurdɛn yɛnayɔnɛ kələŋcər. Kɛ ka aka kusuŋka ka Beŋyamin kənayi kaŋkɔ dəcor dəcor, kɔ cələŋcər cəŋan fəp.
21Sədare sa kusuŋka ka Beŋyamin sənayi nsɛ dəcor dəcor: Yeriko, Bɛt-Hokəla, Hemek-Kecic,
22Bɛt-Araba, Cemarayim, Betel,
23Awim, Para, Hofra,
24Kefar-Amoni, Hofni kɔ Keba, sədare wəco kɔ mɛrəŋ (12) kɔ sədare səfɛt sa si.
25Kabayɔŋ, Rama, Beyerot,
26Mispe, Kefira, Mosa,
27Rekɛm, Yirpel, Tarala,
28Cela, Helef, Yebus yi yɔyɔnɛ Yerusalɛm, Kibeya kɔ Kiriyat, sədare wəco kɔ maŋkəlɛ (14) kɔ sədare səfɛt sa si. Kɛ ka aka kusuŋka ka Beŋyamin kənayi kaŋkɔ dəcor cor.