Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOFONII

SOFONII 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di m̀pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́innɛ̀ tì nti Sofonii. Esekiɑsi weè do pɛitɛ́ Amɑdiɑ, kɛ̀ Amɑdiɑɑ pɛitɛ́ Kedɑdiɑ, kɛ̀ Kedɑdiɑɑ pɛitɛ́ Kuusi, kɛ̀ Kuusi pɛitɛ́ Sofonii, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ Amɔɔ birɛ Sosiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì miɛkɛ.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sofonii kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó kuɔmu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
3N yóó kuɔmu bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ siyĩĩ. N yóó kuɔmu bɛnitiyɛibɛ nɛ̀ bɛ tɔ̃mmú, n yí yóó súɔ́ nhonìtì bɑ́ omɑ́ɑ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
4Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ Sudɑɑ kɔbɛ, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀, kɛ́dɛitɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ nɛ̀ bɛbɔɔyɛmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ pĩ ndi tɔ̃mmú,
5kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ dèkù dɛdɑ̀nnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ ndiyiè, nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n dɔúnnɛ̀ dinùù kɛ tú bɛ̀ bo nni n tũ, nkɛ wɛ̃̀tɛ kɛ pɑrìkunɛ̀ bɛ bɔɔ̀ Midikɔ̃ɔ̃ kó diyètìrì.
6M bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ bùtínnɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tɛ̃́nkɛ í n wɑɑ̀, nkɛ tɛ̃́nkɛ í m bekù tìmɑtì.
7Yĩ́nɛ̀ yúóó mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, m miɛkɛ kó diyiè duunnímu n wɑɑ́mmu n wũɔ̃ kɛ dèè, kɛ cɑ̃̀ńnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yóó di m bɑnni.
8Dɛ yiè bo tuɔ̀kɛ dìì yiè m bo potɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tekíí ibotí tɛì kó muyɑɑ̀ɑ̃nnímu kɛ cɔú bɛ borimɛ.
9Dɛ yiè m bo potɛ́ bɛ̀ɛ̀ dèkù yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ fèkɛ dɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ciitɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ cuɔ́ dɛ̀.
10Dɛ yiè iúu bo dɑ́tínnɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì, dibòrì bɛ̀ tu dì siyĩĩ kó dibòrì, kɛ̀ yɛdɑbùò nní mbo dihɛikɑrì bɛ̀ tu dì Dihɛipɑ̀nnì, kɛ̀ kunɔɔ̀roo ḿbo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
11Díndi bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu ɛikɑrì bɛ̀ tu dì Mɑkitɛsi, kɔmmúnɛ̀ yɛdɑbùò nkɛ yɛ̃́ bɛpotɑmbɛ̀ bɛmɔu òmɔù í yóó nsúɔ́mmɛ̀. Bɛpotɑndiɛbɛ̀ òmɔù í yóó nkpɑɑ́.
12Dɛ yiè m bo wɑmmú Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ fɛmíìnfɛ̀, m bo yɑ̀ dɛ yiè bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri bɛ kpɑ̀tì ĩ́nkɛ̀ bɛ̀tɛ̀ìì, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yí dɔɔ̀ri dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀, yoo dɛyɛirɛ.
13M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ɛí bɛ kpɑ̀tì, kɛ́puɔ mbɛ cɛ̃́ĩ. Bɛ̀ mɑɑ́mu sicɛ̃́ĩ bɛ̀ mɛ nyí sì tɑti, bɛ̀ fìíkúmu fínyĩ̀ kó dɛtie mbɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ nɑɑ̀.
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m beéntì kó diyiè ɑutɛ́nímu, dì duunnímu, kɛ tùɔ̀kɛní kɛ dèè, yɛdɑbùò nkó diyiè ndi, dɛ yiè dɛ̀ bo pɑ́kɛ́ bɛkpɑ̀rìtiebɛ kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ nkɛ tú: We mbo ti dɛɛtɛ́!
15Dɛ kó diyiè m miɛkɛ bo di cɔ́útɛ́, dɛ yiè kufɔ̃̀wɑɑ́ nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kó diyiè ndi, dɛ yiè ndi bɛ̀ yóó di pɔntɛmɛ̀ pɑ́í pɑ́í, dɛ yiè dɛ̀ bo kɔ̃̀tì kɛ́yɑ̃́kɛ́, dɛ yiè kupɑ̃̀kù nɛ̀ yɛwɛtɛ̀ dɛ̀ bo ɑ̃ntɛ̀,
16Dɛ yiè sikpɑ̀rìeú bo nkuɔ̀, kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ duó yɛkɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, kɛ́puɔ nyɛdèrɛ̀,
17Dɛ yiè m bo tɑnnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃ntɛ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kɔ̃mɛ, bɛ̀ n yetɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, nɛ̀ dɛ kpɛ́í mbɛ yĩ̀ĩ̀ mbo cóú nkɛtenkɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ ncóú cóú tiyontì dòmmɛ̀.
18Bɛ sɔɔ nyoo bɛ mɑ́tìpɛ́ítì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì yiè, kɛ́cɔ́útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ Dɛ yiè kutenkù kumɔu bo cɔ́útɛ́ Dɛ kó diyiè m bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Diyiè yɛiri yó nni ndi dɛ yiè!