Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Sofoni

Annabi Sofoni 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala xa masenyi nan ya, a naxan tixi Annabi Sofoni bɛ. Sofoni findi Kuusi xa di nan na, Gɛdalaya xa mamadi, Amaraya tolobitɛ, Xesekiya bɔnsɔɛ. A masenyi ti nɛ Yudaya mangɛ Yosiya xa waxati, naxan findixi Amon xa di ra.
2«Alatala xa masenyi nan ya: N birin ɲɔnma nɛ duniɲa bɛndɛ fuɲi fari.
3N adama nun sube ɲɔnma nɛ, n xɔni ba koore ma, n yɛxɛ ba baa ma. N maratantanyi nun mixi ɲaaxi ɲɔnma nɛ, n adamadie ba duniɲa bɛndɛ fuɲi fari. Alatala xa masenyi nan na ki.»
4«N nan n bɛlɛxɛ italama nɛ Yudaya nun Darisalamukae xili ma. N Bali kuye bama nɛ, naxee luxi bɔxi ma. N e xa batui yareratie nun sɛrɛxɛdubɛe sɔntɔma nɛ.
5N mixie halakima nɛ, naxee tunbuie batuma e xa banxi fari. N filankafuie ɲaxankatama nɛ, naxee e kali Alatala xili ra, e man e kali Mɔlɔkɔ kuye xili ra.
6N mixie rabɛɲinma nɛ naxee bara gbilen Alatala fɔxɔ ra, naxee mu Alatala fenma, naxee mu birama a xa marasi fɔxɔ ra.»
7«Wo sabari Marigi Alatala bɛ, barima a xa lɔxɔɛ xungbe na fafe. Alatala tan sɛrɛxɛ nan bama. A mixi ndee sugandixi na nan ma.
8Alatala xa sɛrɛxɛ lɔxɔɛ, n mangɛ xa die nun kuntigie halakima nɛ, a nun mixi naxee si gbɛtɛ xa dugie ragoroma e ma.
9N mixie halakima nɛ naxee tuganma sode dɛ ra, naxee e marigi xa banxi rafema gere nun yanfanteya ra.»
10«Alatala xa masenyi nan ya: Na lɔxɔɛ mixi gbelegbelema nɛ, kelife taa naadɛ ma naxan xili Yɛxɛ Naadɛ, han taa nɛɛnɛ, kelife taa fari geyae ma,
11han makiti yire, barima yulɛe xa fe bara kana, n bara e birin faxa.
12Na waxati n Darisalamu yire birin matoma nɛ a fanyi ra, alako n xa mixi sɔntɔ, naxee dɔxɔxi e xa naafuli makantafe ra, e a falafe e bɔɲɛ kui, ‹Fe fanyi yo, fe ɲaaxi yo, Ala mu fama fefe rabade n na.›
13E xa naafuli lɔɛma nɛ, e xa banxie kana. E bara banxi ti, kɔnɔ e mu sabatima na kui. E bara wɛni bogi si, kɔnɔ e mu na wɛni minma sɔnɔn.»
14Alatala xa lɔxɔɛ xungbe bara makɔrɛ, a gbe mu luxi a xa fa. Sɛnbɛmae fama nɛ gbelegbelede Alatala xa lɔxɔɛ magaaxuxi ma.
15Xɔnɛ lɔxɔɛ na a ra, tɔɔrɛ lɔxɔɛ na a ra, gbaloe lɔxɔɛ na a ra, dimi lɔxɔɛ na a ra, nuxui ifɔɔrɔxi lɔxɔɛ na a ra.
16Gere xui minima nɛ na lɔxɔɛ taa sɛnbɛmae xili ma, e xa yire makantaxie xili ma.
17Alatala naxɛ, «N adamadie tɔɔrɔma nɛ na lɔxɔɛ, e fa ɲɛrɛ alɔ dɔnxuie, barima e bara yunubi raba Alatala ra. Na kui e sɔntɔma nɛ a ɲaaxi ra, e wuli ramini bɔxi ma a gbegbe ra, e binbie wɔlɛ ɲooge xɔɔra.
18E xa xɛɛma nun gbeti mu nɔma e ratangade Alatala xa xɔnɛ lɔxɔɛ ma. Duniɲa birin ganma nɛ na lɔxɔɛ a ɲaaxi ra Alatala xa xɔnɛ xa fe ra, barima a xa ɲama bara bira ala gbɛtɛe fɔxɔ ra. Na kui duniɲa mixi birin sɔntɔma nɛ.»