Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sofoni

Sofoni 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti Kusi a dii xɛmɛn Sofoni xa. Kusi findixi Gedaliyaa dii xɛmɛn nan na. Gedaliya yi findi Amari a dii xɛmɛn na. Amari yi findixi Xesekiyaa dii xɛmɛn nan na. A falaxi Yuda mangan Yosiya waxatin nin Amɔn ma dii xɛmɛna.
2Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “N seene birin naxɔrima nɛn bɔxɔ xɔnna fari.
3N na adamadiine nun subene birin naxɔrima nɛn, n yi xɔline nun yɛxɛne raxɔri, e nun seen naxanye muxu ɲaxine birama yulubini. N mi muxu yo luyɛ bɔxɔ xɔnna fari.” Alatalaa falan nan na ra.
4“N na n yiini bandunma nɛn Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane birin xili ma. N yi Baali suxurene birin ɲan e yi, yamaan yi ɲinan e ki muxune xɔn naxanye yi saraxane bama e xa,
5e nun naxanye e xinbi sinma kore banxin xuntagi kore xɔnna yanban seene batudeni, e nun naxanye e kɔlɔma Alatala yi, e mɔn yi e kɔlɔ e gbee ala Mɔlɔkɔ yi,
6e nun naxanye e xun xanbi soxi Alatala yi naxanye mi Alatala fenma, e mi a maxɔdinma.”
7Ɛ raxara Marigina Alatala yɛtagi, bayo Alatalaa lɔxɔn bata maso. Alatala bata saraxani tɔn, a yi a muxu xilixine rasariɲan.
8Anu Alatala naxa, “N ma saraxa ba lɔxɔni, n kuntigine nun manga diine saranma nɛn e fe ɲaxine ra, e nun naxanye birama siya gbɛtɛne namunne fɔxɔ ra.
9Na lɔxɔni, n muxune saranma nɛn e fe ɲaxine ra naxanye birin e sanna ratuganma so dɛɛn gbingbinna xun ma e nun naxanye birin e kanne banxine rafema nafunle ra naxanye sɔtɔxi funmaan nun yanfane yi.”
10Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Na lɔxɔni, gbelegbele xuiin tema nɛn taan so dɛɛn na dɛnaxan xili Yɛxɛ Dɛna, e nun wuga xuiin Yerusalɛn Taa Nɛnɛni e nun sɔnxɔ xui gbeena geyane yi.
11Naxanye dɔxi taan laben na, ɛ gbelegbele! Bayo yulane birin bata halagi, gbeti fenne birin naxɔrima nɛn.
12Na waxatini, n lɛnpun nadɛgɛma nɛn, n yi Yerusalɛn taan birin yigbɛ. N yi na muxune saran e hakɛne ra, naxanye e wasa soxi e fe ɲaxine yi, e lu a falɛ, e naxa, ‘Alatala mi fefe rabama, a faɲina hanma a ɲaxina.’
13Yaxune e nafunle birin tongoma nɛn yɛngɛni, e banxine yi kala. E banxine tima nɛn, koni e mi soma e kui. E wudine sima nɛn, koni e mi e bogine igen minma.”
14Alatalaa lɔxɔ gbeen bata maso, a bata maso, a famatɔɔn ni i ra. Hali sofa wɛkilɛxine gbelegbelema nɛn yigitɛgɛni Alatala fa lɔxɔn xuiin bun.
15Na lɔxɔn findixi xɔlɔ lɔxɔn nan na. Kɔntɔfinla nun xamin lɔxɔna, ɲaxankatan nun halagi lɔxɔna, dimin nun nii rafɔrɛn lɔxɔna, kundaan nun kuye yi fɔrɔn lɔxɔna.
16Sofane xɔta fe xuiin minima nɛn na lɔxɔni e sɔnxɔ yɛngɛ so xinla ma taa sɛnbɛmane nun e rabilinne yinne xili ma.
17N muxune luma nɛn ɲaxankatani, e yi sigan ti alo danxutɔne amasɔtɔ e bata Alatala yulubin tongo. E wunla radinma nɛn alo burunburunna bɔxɔn ma, e fatin yi kun alo ɲaman bɔxɔn ma.
18E gbetin nun e xɛmane mi nɔɛ e rakisɛ Alatalaa xɔlɔn fa lɔxɔni. A xɔlɔ gbeen yi bɔxɔ xɔnna birin halagi alo tɛɛna, a muxune birin naxɔri a fari ki magaxuxini.