Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Sofoni

Sofoni 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Kusi nɛ́ Sofoniɛ gↄↄ pↄ́ Amↄ nɛ́ Yosia dɛ Yudaↄ kía ũ. Sofonipiá Gedalia tↄũnaɛ, Amalia sĩ́wɛnaɛ, Ezekia sↄ̃kpaɛɛ.
2Má pↄ́pii waa tↄↄlɛwa. Ma Dii mámɛ má ò.
3Má gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ waa píiɛ, má bãↄ ń kpↄↄ waa píiɛ. Má vãikɛnaↄ fu, mí gbɛ̃nazĩnaↄ kaalɛ tↄↄlɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
4Má ↄloo Yudaↄ ń Yelusalɛũdeↄla píiɛ. Má guɛ bee zↄ̃ Baali gbàgbana pↄ́ gↄ̃̀ↄnɛ, mí gulɛsĩ sa'onaↄ ń tã́a sa'onaↄ tↄ́ bãdɛ,
5gbɛ̃́ pↄ́ aaì kúlɛ musupↄↄnɛ kpɛ́ musuↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì kúlɛmɛɛ aaì lɛgbɛ̃ ń ma tↄ́o, aaì ɛa gbɛ̃ ń tã́a Mↄlↄkuoↄ,
6gbɛ̃́ pↄ́ pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀ aai tɛmazi lↄoↄ. Aali ma kĩ́i wɛɛlɛ aa yãgbɛaao.
7À kɛ kílikili Dii Lua aɛ, asa Dii gↄↄ kãikũ̀. À sa'obↄ dìlɛ Yudaↄ ũ, à gbãbↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisiↄnɛ.
8Ma gbagbagↄↄzĩ má ĩada kíaↄ ń kíanɛↄwa ń gbɛ̃́ pↄ́ buipãle pↄkasa daaↄ píi.
9Gↄↄ bee má ĩada gbɛ̃́ pↄ́ aaì vĩvĩ kpɛɛlɛ bèeↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ aaì ń dii kpɛ́ pa ń yãpãsĩo ń mↄafilioↄ.
10Ma Dii ma mɛ̀, gↄↄpi zĩ́ wa ↄ́ gbãa dↄ Kpↄ̀ Bↄlɛu, Fã́ani dafu a wã ń wiio, mɛ́ wa zↄa zↄ̃ↄ ma gbɛ̀sĩsĩↄ musu.
11Ɛlɛfãanideↄ, à wiipɛ, asa laatanaↄ midɛ píiɛ, mɛ́ ↄde gbãngbooↄ kaalɛ míↄmiↄɛ.
12Zĩbeezĩ má Yelusalɛũ kɛɛlɛ ń filiaↄ, mí ĩada gbɛ̃́ pↄ́ kálɛa we lán wɛ̃ pↄ́ kú ń a gbↄ̃oↄwa. Gbɛ̃́piↄ ì o ń sↄ̃ guu aa mɛ má yãe kɛo, a maa ge a vãin nò.
13Wa ń àizɛɛↄ naaa, an bɛↄ i gↄ̃ yàaa. Aa bɛkpakpa, kási aa e zↄ̃lɛuo, aa vɛ̃ɛli pɛ́pɛ, kási aa e a imio.
14Dii gↄↄ zↄ̃ↄ kãikũ̀, À kà kãi, àlɛ ká ń bao. Dii gↄↄ zↄa aↄ dↄ wɛ̃nannↄ, baa nɛgↄ̃na a wiipɛ.
15Gↄↄpiá kpɛ̃nɛmuugↄↄɛ, taasi ń yeelɛao gↄↄɛ lↄ. Músi ń gudɛao gↄↄɛ, gubeebee gↄↄɛ, gu a siakũ, lou guduuduu gↄↄɛ.
16Zĩbeezĩ kã̀ae'ↄ ń zĩkawiio aↄ dↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ ń bĩ́ipi gulɛsĩↄu.
17Má gbɛ̃nazĩnaↄ da taasiu, aai táa'o lán vĩ̀aↄwa, asa aa duunakɛ̀mɛɛɛ. Wa ń au daada lán íwa, an gɛↄ aↄ kpálɛa lán bìsawa.
18An ã́nusu ge an vua a fↄ̃ ń bↄ Dii kpɛ̃nɛmuugↄↄpi zĩ́o. Aà zafɛ̃a tɛ́ a kṹ dṹniawa píiɛ, a gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ midɛ kã́ndo.