Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yɛtɛ sɔtɔɛ

Yɛtɛ sɔtɔɛ 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munsa naxa Isirayila ɲama birin malan, a a fala e bɛ, «Alatala xa yaamarie nan ya:
2Wo xa wali xi senni lɔxunyi kui, kɔnɔ a xi solofere nde wo xa wo malabu. Lɔxɔɛ sugandixi na a ra Alatala bɛ. Mixi yo naxan wali suxuma na lɔxɔɛ, a lanma na kanyi xa faxa.
3Wo naxa tɛ yo radɛxɛ wo xa banxi kui malabui lɔxɔɛ.»
4Munsa man naxa a masen Isirayila ɲama birin bɛ, «Alatala xa yaamarie nan ya:
5Wo xa hadiya ba Alatala bɛ. Mixi naxan na a ɲanige a xa hadiya ba, alɔ xɛɛma, gbeti, nun wure gbeeli,
6gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli, suwa dugi, nun gɛsɛ naxan yailanxi si xabe ra,
7yɛxɛɛ kontonyi kiri naxee soxi a gbeeli ra, peremui kirie, nun kasiya wuri,
8lanpui ture, labundɛ naxan masunbuma ture ra, surayi xiri ɲɔxunmɛ naxan ganma,
9onixi gɛmɛ, nun gɛmɛ tofanyi naxee sama sɛrɛxɛdubɛ xa donma kuye nun a xa donma kanke raxunmase ma.»
10«Wali kolonyie naxee na wo ya ma, e xa fa yi see yailande alɔ Alatala a yamarixi ki naxɛ:
11Hɔrɔmɔlingira dugie, a xun makoto see, a suxusee, a xebenyie, a wurie nun e sanbunyie,
12a nun saatɛ kankira, a wuri kuyee, a dɛrakote, a nun dugi naxan gbakuma a ya ra,
13hɔrɔmɔlingira teebili, a wuri kuyee, a yirabase, nun taami naxee bama Alatala bɛ sɛrɛxɛ ra,
14hɔrɔmɔlingira lanpui dɔxɔse, a yirabasee, a lanpuie, nun ture naxan sama a kui,
15surayi sɛrɛxɛbade, a wuri kuyee, nun ture sɛniyɛnxi, labundɛ gan daaxi, a nun dugi naxan gbakuma hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra,
16sɛrɛxɛbade xungbe, a sube ganse wure gbeeli daaxi, a wuri kuyee, a yirabase, nun hɔrɔmɔlingira ye sase xungbe nun a dɔxɔse,
17hɔrɔmɔlingira tɛtɛ xa dugie, a wurie, nun e sanbunyie, a nun dugi naxan gbakuma tɛtɛ sode dɛ ra,
18hɔrɔmɔlingira maxirisee, tɛtɛ maxirisee, nun e xa luutie,

19a nun sɛrɛxɛdubɛ sosee Haruna nun a xa die bɛ.»
20Isirayila ɲama naxa keli Munsa xun ma.
21Mixi naxee a ɲanige, nee naxa fa e xa hadiya ra Alatala bɛ a xa hɔrɔmɔlingira tife ra, Ala e lima dɛnnaxɛ, a nun sɛrɛxɛdubɛ sosee sɛniyɛnxie yailanfe ra.
22Xɛmɛe nun ginɛ naxee a ɲanigexi, e naxa fa xunmase xɛɛma daaxie ra, alɔ tulirasoe, xurundɛe, kɔnyi magorosee, bɛlɛxɛrasoee, a nun xunmase gbɛtɛ naxee yailanxi xɛɛma ra. E naxa na birin fi Alatala ma sɛrɛxɛ ra.
23Gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli, suwa dugie, gɛsɛ naxan yailanxi si xabe ra, yɛxɛɛ kontonyi kiri naxee soxi a gbeeli ra, nun peremui kirie nu na naxee yi ra, nee naxa fa e ra.
24Mixi naxee nu a ɲanigexi, nee naxa fa gbeti nun wure gbeeli hadiya ra Alatala bɛ. Kasiya wuri kanyie naxa fa na wuri ra hɔrɔmɔlingira wali xa fe ra.
25Ginɛ naxan birin fata dugi sɔxɔde, e naxa dugie sɔxɔ e bɛlɛxɛ ra, e fa nee ra: dugi gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli. E naxa fa suwa dugi ra.
26Ginɛ naxan birin fata, e a ɲanige, e naxa gɛsɛ yailan si xabe ra.
27Ɲama kuntigie naxa fa onixi gɛmɛe nun gɛmɛ tofanyi gbɛtɛe ra, naxee sama sɛrɛxɛdubɛ xa donma kuye nun a xa donma kanke raxunmase ra.
28E naxa fa labundɛ nun ture ra hɔrɔmɔlingira lanpui bɛ, a nun ture sɛniyɛnxi nun labundɛ gan daaxi gbɛtɛ.
29Isirayilaka birin naxee a ɲanigexi e bɔɲɛ kui, xɛmɛe nun ginɛe, nee naxa fa hadiya ra Alatala xɔn ma, alako Munsa xa wali raba Alatala a yamarixi naxan na.
30Munsa naxa a masen Isirayilakae bɛ, «Wo a kolon, Alatala bara Besaleli Uri xa di sugandi, Xuru xa mamadi naxan fatanxi Yuda bɔnsɔɛ ra.
31Alatala bara xaxili fanyi fi a ma, alako a xa wali birin naba ki kolon lɔnni fanyi ra,
32a xa nɔ wali tode a xaxili kui beenun a xa raba, a xa nɔ xɛɛma, gbeti, nun wure gbeeli rawalide,
33a xa nɔ gɛmɛ fanyi masolide a fa a rabilinyi yailan, a xa nɔ kamudɛriɲa nun wali gbɛtɛe rabade.
34Ala bara a niya Besaleli xa nɔ mixi gbɛtɛ matinkande a xa wali ra. Ala bara na niya Oholiyabu Axisamaki xa di fan bɛ, naxan fatanxi Dana bɔnsɔɛ ra.
35Ala bara e mali alako e xa fata wali birin na, alɔ gɛmɛ nun wuri masolife, pirinti rabafe, suwa dugi sɔxɔfe gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli ra, a nun wali birin e naxan toma e xaxili kui.»