Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Ulute kwa Falao. Heni ndiwadita Falao na vitumagwa wa heye wawe na nhumbula zigagadale leka ndite ulajilo awu hali hewo,
2leka hemwe muwasimile wana wa hemwe na wazukulu wa hemwe, vila vyondiwaditile Wamisili wawe wapoka kwa kudita ulajilo awo hali hewo. Ahyo movizela kota heni nda Mkulu Nguluwi.”
3Lelo Musa na Aluni nawamlutila Falao na kumlonjela, “Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa Waebulaniya, kangulonga ahi, ‘Mbaka hanili kolema kinamiza hali heni? Waleche wanhu wa heni woche leka wakafugamile heni.
4Wone kolema kuwalechela wanhu wa heni woche, lelo mitondo ndochigala nzije kuli isi ya hegwe.
5Isi yeng'ha ya Misili yowa jiza kwa vila nzije azo zogubika isi. Wolya chila chinhu chiponile mli yila nhonya ya maganga, kahi hawoleka choneche mchanya mwa migodi jilingota mmigunda.
6Nzije azo zomema kuli ng'handa ya hegwe na ng'handa za vitumagwa hegwe na ng'handa za Wamisili weng'ha. Nzije zowa nyinji lukami mbaka wasekulu wa hemwe wobubuwala mina hawanazona nzije kota azo kulawila vyowavumbuche mbaka lehano.’ ” Lelo Musa nakalawa kwa Falao.
7Vitumagwa wa Falao nawamuuza, “Ndaze, munhu ayu kotugaza mbaka hanili? Waleche wanhu awa walute wakamfugamile Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hewo. Ndaze, hulingona kota isi ya Misili yanguwifigwa?”
8Aho, Musa na Aluni nawachemigwa wahiluche kwa Falao, na heye nakawalonjela, “Mlute mkamfugamile Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe. Ila ndanguuza, walihi wolutasa hamwe na hemwe?”
9Musa nakamwidichila, “Chila munhu, wasongolo na wasekulu, tokuka na wana wa hetwe walume na wadala, ming'holo na mhene na misenga, mina itulapa tumditile mnvina Mkulu Nguluwi.”
10Kwa kuwabeza, Falao nakawalonjela, “Mkulu Nguluwi yawe hamwe na hemwe kota vyondiwakundiza mlute hamwe na wana wa hemwe. Yangoneka kota mwanacho chinhu chihile mnhumbula za hemwe.
11Hebu! Walume yeka ndo woluta kumfugamila Mkulu Nguluwi, mina alyo ndomliganile.” Aho Musa na Aluni nawawinjigwa kwa Falao.
12Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Ugolole moko wa hegwe kuli isi ya Misili, nzije zilawile leka zinjile na kudakula mizuchila jeng'ha muisi na vyeng'ha viponile kuli yila nhonya ya maganga.”
13Lelo Musa nakagolola ng'hweku ya heye mchanya mwa isi ya Misili. Mkulu Nguluwi nakegala mbeho kulawa kolilawilaga isanya, naiputa mli isi nemisi yeng'ha na nechilo. Lokubunguzuche, yila mbeho naigala nzije.
14Azo nzije nazenela chila honhu kuli isi yeng'ha ya Misili. Nzije azo nazali chilundo chikulu lukami, chiwele hachinalawila na hachilawila kahi.
15Nazigubika isi yeng'ha ya Misili, mbaka isi nayoneka kota iwa jiza. Nazilya mizuchila jeng'ha kuli misanga na mafuza geng'ha gaponile mhela wa yila nhonya ya maganga. Nakwali kuduhu ne ihamba limwe liponile mli migodi ne mizuchila honeche kuli isi yeng'ha ya Misili.
16Aho Falao nakawachema Musa na Aluni himahima nakawalonjela, “Ndita gehile kwa Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe na kwa hemwe.
17Ahyo, sambi ndanguwadedeza mmbusile gehile ga heni, kamwe ayi hela, mkandandile kwa Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe, yambusile igayo ali lihile.”
18Lelo Musa nakoka kwa Falao, nakaluta kumlanda Mkulu Nguluwi.

19Na heye Mkulu Nguluwi, nakegala mbeho ng'hulu iputa kulawila kolizibilaga isanya, naizinula nzije zila na kuzikundujizila kuli Bahali ya Shamu. Na kuduhu ne nzije imwe iponile kuli isi yeng'ha ya Misili.
20Ila Mkulu Nguluwi, nakamdita Falao yawe na nhumbula igagadale, nahawalechele Waisilaeli woche.
21Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Ugolole moko wa hegwe kuchanya kilanga, leka jiza totolo ilawile mli isi ya Misili, jiza totolo iwele munhu yomlapa kwabasa.”
22Lelo Musa nakagolola moko wa heye kuchanya kilanga, nakuwa jiza totolo kuli isi yeng'ha ya Misili kwa mhela wa mazuwa gadatu.
23Wanhu wali hambe wewone ne kuka kuza honhu hanji, nawapona baho howawele kwa mhela wa mazuwa gadatu. Ila Waisilaeli weng'ha nawali na lumuli ako Gosheni nakowali wochikala.
24Hamba Falao nakamchema Musa, nakamlonjela, “Mlute mkamfugamile Mkulu Nguluwi. Wana wa hemwe kahi woweza kuluta hamwe na hemwe. Ila ming'holo na mhene na misenga ja hemwe jipone baha.”
25Ila Musa nakamlonjela, “Yokulapa utukundize kuhola migongolo ja nhambiko na nhambiko za kulakaza leka tukamlavile nhambiko Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hetwe.
26Migongolo ja hetwe kahi yotulapa tujihole, kuduhu igongolo ne limwe lyopona kumbele, kwa vila mli migongolo ja hetwe, tomfugamila Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hetwe, na hatuvizelele ndo igongolo lyachi lyotumlavila Mkulu Nguluwi nhambiko mbaka hotufika ako.”
27Ila Mkulu Nguluwi nakamdita Falao yawe na nhumbula igagadale, nakalema kuwalechela Waisilaeli woche.
28Falao nakamlonjela Musa, “Uche kumeho kwa heni. Wilolele ng'hatu. Uleche kuya kumbona kahi, mina zuwa lyoukuya kahi kumeho kwa heni, kobagama.”
29Musa na heye nakamlonjela, “Kota vyoulonjile sikuya kukona kahi.”