Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kwali na munhu yumwe wa lukolo lwa Walawi nayahesile mdala yumwe na heye yawele wa lukolo wa Walawi.
2Lelo mamo ayu nakapata himila, nakamponda mwana mlume. Loyawene kota mwana chali ayu nakanoga ng'hatu, nakamvisa kwa mhela wa myezi jidatu.
3Ila kwa vila nakalemwela kumvisa kwa mhela uyage, nakadita chinhu kota chidoto cha minyi na kubakaliza chinhu kota lami, nakamuwika yula mwana mgati. Hamba nakachiwika chidoto hafungo mwa lwanda lwa Naili hali mikuluwili.
4Lumbulye mwana ayo nakevisa behi na honhu aho leka yalole choni chimfika mng'holoze.
5Lelo mhinza wa Falao nakedulika kulwanda yoje, na vitumagwa wa heye wadala wawa wojendajenda hafungo mwa lwanda lwa Naili. Mhinza wa Falao nakachona chila chidoto hali mikuluwili, nakamlajiza mpogozi wa heye yakachihole.
6Loyachigubule nakamona yula mwana chali, yolila. Nakamonela isungu, nakalonga, “Ayu ndo yumwe wa wana wa Waebulaniya.”
7Baho du lumbulye yula mwana nakalawila, nakamlonjela mhinza wa Falao, “Ndaze, ndute ndikamcheme munhu wa kumonyeza mwana ayu hali wadala wa Chiebulaniya?”
8Mhinza wa Falao nakamlonjela, “Ena, luta.” Lelo ayo mhinza nakaluta, nakamchema mayake ayo mwana.
9Mhinza wa Falao nakamlonjela yula mdala, “Umhole mwana ayu na kumonyeza honhu hangu, nani ndokupa sendi kwa mijito ajo.” Lelo ayo mdala nakamhola mwana ayo, nakamlela.
10Mwana naloyawele yakulile, mayake nakamhilika kwa mhinza wa Falao, naye nakamhola na kumdita mwanage. Mhinza wa Falao nakalonga, “Ndimlavya mmazi,” ahyo, nakamha mwana ayo itagwa lya Musa. Itagwa lya Musa lyanguzeleka kota kulavya.
11Zuwa limwe, Musa naloyawele msongolo, nakawalutila Waebulaniya wayage leka kulola vyowogaya. Lelo nakamona Mmisili yumwe yomtowa Muebulaniya yumwe wa nhanzi ya Musa.
12Musa nakalola aku na kula, naloyawene kota kuduhu munhu habehi, nakamkopola yula Mmisili na kumvisa mmisanga.
13Hamitondo, Musa nakalawa kahi, nakawona Waebulaniya weli wochitowa. Lelo nakamlonjela yula yawifile, “Lekachoni kwangumtowa muyago?”
14Na heye nakamwidichila, “Yalihi yakuwichile hegwe kuwa chilongozi na mtagusa wa hetwe? Ndaze, kwangugana kung'hopola kota vyoumkopole yula Mmisili?” Ahyo, Musa nakadumba na kijesa, “Hanji mbuli ayi izeleka.”
15Na heye Falao naloyahuliche mbuli ayo nakagana kumkopola Musa. Ila Musa nakambilima Falao, nakaluta kikala kuli isi ya Midiani. Zuwa imwe, Musa nayali yekale hafungo ha izimbo lya mazi.
16Lelo wahinza saba wa mtambika wa ako Midiani nawoya kudeha mazi na kumemeza mibato kwa mbuli ya chilundo cha mhene na ming'holo ja mhaza wa hewo.
17Wadimi wanji nawoya na kuwawinga awo wahinza. Ila Musa nakawatanza wahinza awo na kujinweza migongolo ja hewo.
18Lowamhiluchile mhaza wa hewo Leueli, heye nakawauza, “Lekachoni lehano namhiluka himahima ahyo?”

19Hewo nawamwidichila, “Mmisili yumwe nakatulohola mmoko mwa wala wadimi, na heye yuye nakadeha mazi nakujinweza migongolo ja hetwe.”
20Mhaza wa hewo nakawauza wahinza wa heye, “Kakohi? Lekachoni mumleka ako? Mumcheme yoye yalye chilyo.”
21Musa nakakunda kikala kwa ayo munhu. Lelo ayo munhu nakamha Musa mhinza wa heye nayachemigwe Sipola yawe mdala wa heye.
22Sipola nakampondela Musa mwana mlume. Musa nakalonga, “Nang'hundizwa kikala kuli isi ayo ya chiunjenzi,” ahyo nakamchema ayo mwana Gelishomu.
23Lojipulute miyaka jimwenga, mndewa wa Misili nakabagama. Waisilaeli nawang'ung'uta na kulila vyowawele kuli upogozi na kulila kwa hewo nakumlutila Nguluwi.
24Nguluwi nakahulika chowali wong'ung'utila hewo, na heye nakakumbuchila ilagano lyoyaditile na Abulahamu na Isaka na Yakobo.
25Nguluwi nakawalola Waisilaeli, na heye nakawona vyowali na kuvizela usungu wa hewo.