Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waisilaeli weng'ha nawoka, nawafika kuchiwala nakuchemigwe Sini hagati mwa Elimu na Sinai. Ali nalyali zuwa lya kumi na kahano lya mwezi wa keli kulawila nalowochile muisi ya Misili.
2Lelo Waisilaeli weng'ha nawawang'ung'utila Musa na Aluni ako kuchiwala,
3Waisilaeli weng'ha nawalonga, “Fola Mkulu Nguluwi nahatukopole nalotuwele muisi ya Misili nakotikale, nakotudile miwunde na mibumunda mbaka natiguta. Ila hemwe mtugala aku kuchiwala kuikopola nhanzi ayi yeng'ha kwa nzala.”
4Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Heni ndowadulisila mibumunda kulawila kilanga. Chila zuwa wanhu wolawa na kukungajiza chilyo cha zuwa alyo hela. Kwa nzila ayi ndowajeza ndole kota wowinza malajizo ga heni ama hawowinza hebu.
5Ila zuwa lya sita mhela howowika goya chilyo chowakungajize, chasi acho chowa mala keli ya chilyo cha chila zuwa.”
6Lelo Musa na Aluni nawawalonjela wanhu weng'ha wa Isilaeli, “Mhela wa kuzinga kwa isanya, movizela kota Mkulu Nguluwi ndo yawalavile muisi ya Misili.
7Kahi, mitondo lufuku, mowona ukulu wa Mkulu Nguluwi kwa vila kagahulika gomwali mng'ung'uta. Hetwe twa whaani mbaka mtung'ung'utile?”
8Kahi Musa nakalonga, “Mhela wa kuzinga kwa isanya Mkulu Nguluwi kowegalila miwunde mulye na mitondo lufuku kowegalila mibumunda mulye migute, mina heye nakahulika vila navyomwali mumng'ung'utila. Hetwe twa whaani mbaka mtung'ung'utile? Hambe mtung'ung'utile hetwe, ila mwangumng'ung'utila Mkulu Nguluwi.”
9Hamba Musa nakamlonjela Aluni, “Walonjele Waisilaeli weng'ha wekungajize hamwe kumwando kwa Mkulu Nguluwi, mina kagahulika gomwali mgang'ung'utila.”
10Mhela Aluni loyali yolonga na Waisilaeli weng'ha, nawalola ako kuchiwala na baho ukulu wa Mkulu Nguluwi nawoneka kuli ng'hungugu.
11Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
12“Nyhulika kung'ung'uta kwa Waisilaeli. Lelo walonjela kota mhela wa kuzinga kwa isanya wolya miwunde, na mitondo wolya mibumunda. Aho ndo vyomvizela kota heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.”
13Lelo kuli mhela wa kuzinga kwa isanya nazuya ng'wale nyinji, nazigubika honhu howawichile kambi Waisilaeli. Mitondo lufuku nakulawila nhungwi naigubika kambi zeng'ha.
14Nhungwi ayo loyuchile, vinhu vidodo vizisili navipona ako kuchiwala, vifandile kota ng'hunguyosi.
15Waisilaeli lowawene chinhu acho naweuza, “Choni achi?” Nahawachizelele nachali chinhu chachi. Lelo Musa nakawalonjela, “Aji ndo mibumunda Mkulu Nguluwi yawapele mulye.
16Mkulu Nguluwi nakalajiza mdite ahi, chila munhu nayakungajize chilyo cha kuhega kulya kuli ivyazi lya heye. Kolokota chasi cha lita mbili kwa chila munhu mihema lya heye.”
17Lelo Waisilaeli nawadita ahyo na iwa kota wanji nawalokota kwa winji na wanji chido.
18Ila weng'ha lowapimile chipimilo chowalokote kuli chijemo, nawafika kota yalokote chinji nahawele na nyonjeza na yalokote chido nahapunguchilwe. Chila yumwe nakalokota chasi choyoweza kulya.
19Musa nakawalonjela wanhu, “Munhu yoneche yaleche kulya na kuwika chinji mbaka mitondo.”
20Ila wanhu nahawamuhulichize Musa. Wamwe wa hewo nawasigaza chilyo mbaka mitondo. Ila mitondo chilyo acho nachiwa cholile na chilavya mhikomhiko na kunhung'ha. Musa nakazudizwa ng'hatu na wanhu.
21Lelo chila mitondo nawakungajiza chila munhu cha kuhega kulya. Isanya vyoliwa ling'ang'ale, chila chilyo chinji chisigale hafungo mwa nzila nachisungulumka.
22Kuli zuwa lya sita, hewo nawakungajiza chilyo acho keli, lita zine kwa chila munhu. Lelo wasekulu wa Waisilaeli weng'ha nawaluta kwa Musa, nawamlonjela mbuli azo.
23Musa nakawalonjela, “Awu ndo mzilo wa Mkulu Nguluwi. Mitondo ndo zuwa lya kwesela, ndo zuwa lya kwesela lyelile lya Mkulu Nguluwi. Lelo mlute mkateleche ama kuhemsa chila chilyo chomlingugana lehano na chilyo chochisigala mchiwiche mbaka mitondo.”
24Lelo nawadita ahyo na kuleka chilyo chiyage mbaka mitondo kota Musa vyoyalonjile. Mitondo nawachona kota hacholile ne kuwa na mhikomhiko na kunhung'ha.
25Lelo Musa nakawalonjela, “Mulye chilyo acho chisigale kwa vila lehano ndo zuwa lya kwesela lya Mkulu Nguluwi. Lehano hamchifika chilyo ako kunze.
26Kwa mazuwa sita mowa mkungajiza chilyo achi, ila zuwa lya saba liwele ndo Zuwa lya Kwesela chowa haduhu.”
27Kuli zuwa lya saba wanhu wamwe nawalawa kuzapala chilyo, ila nahawachiwene.
28Aho Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Mbaka hanili mochikala ne kibatilila mzilo na malajizo ga heni?
29Mvizele kota heni Mkulu Nguluwi ndiwapa Zuwa lya Kwesela, ndo mina nandiwapa chilyo cha mazuwa meli mli zuwa lya sita. Lelo mwesele chila munhu hakaye hake, munhu yoneche yaleche kulawa kuli zuwa lya saba.”
30Ahyo, wanhu nawesela zuwa lya saba.
31Waisilaeli nawachema chilyo acho “Mana.” Chilyo acho nachali kota nyhule za uhemba mzelu na ulyelyelye wake nawali kota ibumunda lizisili liwichigwe hanombwa.
32Musa nakawalonjela, “Ali ndo ilajizo lya Mkulu Nguluwi. Mhole chasi cha lita mbili za mana na kuwika kwa chiwalo cha walelwa wa hemwe, leka wone chilyo chondiwapele kuchiwala mhela londiwalavile kuli isi ya Misili.”
33Musa nakamlonjela Aluni, “Uhole chiya ujele mgati lita mbili za mana, ukawiche kumwando kwa Mkulu Nguluwi, iwe kwa chiwalo cha kukumbuchila kwa walelwa wa hemwe.”
34Lelo Aluni nakawika mana kuli honhu ha kulavila nhambiko kumwando kwa vibao vya maganga ga ulolezi leka gawichigwe kota vila Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
35Waisilaeli nawalya mana kwa mhela wa miyaka makumi gane mbaka nalowafichile kuli isi iwele na wanhu, isi naiwele mli mbaka mwa Kanaani kowaditile honhu ha kikala hewo.
36Chilyo cha mana chasi cha lita mbili nazali honhu ha kumi ha chipimilo cha mana nachichemigwe efa.