Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kwa sufu ya lanji ya buluu na ya zambalau na ndung'hu, nawatawa mivalo ja kuvala mhela wa kudita mijito ja honhu helile. Nawamhonela Aluni mivalo jelile kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
2Nawagongomanya chizibao kwa ng'weso ya zahabu na kwa sufu ya lanji ya buluu na zambalau na ndung'hu na kwa kitani inojile itawigwe.
3Nawaponda zahabu na kuidumula kuli ng'weso nzisili leka zitawigwe hamwe na sufu ya lanji ya buluu na ya zambalau na ndung'hu na kitani inojile zitawigwe kwa uwanzi.
4Chizibao acho nachigongomanyigwa kwa ng'weso mbili za kuwohela mmayega zihonigwe hamwe.
5Isali nalitawigwa kwa uwanzi mchanya mwake leka kuwohela uwe chinhu chimwe na chizibao acho na uditikwa kwa vinhu hihyo, ng'weso ya zahabu na sufu ya buluu na zambalau na ndung'hu na kitani inojile itawigwe kota Mkulu Nguluwi navyoyamalajize Musa.
6Hamba nawawika maganga galingupulika galinguchemigwa salidoniki, nakaganoliga na kugenjiza mli vibatililo vya zahabu, navyo navicholigwa kota munhu yacholile muhuli na matagwa kumi na meli ga Waisilaeli.
7Nawagawika maganga ago galingupulika mmayega mwa chila chizibao leka kulajila nhanzi kumi na mbili za Isilaeli kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
8Wawanzi nawagongomanya chihako cha mmhambaga kota vila navyowagongomanyile chila chizibao kwa ng'weso ya zahabu na sufu ya lanji ya buluu na zambalau na ndung'hu na kwa kitani inojile ibotigwe.
9Chihako acho nachali cha mlaba, sentimita makumi meli na mbili kwa sentimita makumi meli na mbili, nacho nachibinigwa.
10Chihako acho nachinoligwa kwa misitali jine ja maganga ga sendi nyinji. Msitali wa mwaluko gali maganga ga akiki na topazi na alimasi ndung'hu,
11msitali wa keli gali maganga ga zumalidi na yakuti ya samawati na alimasi,
12msitali wa kadatu gali maganga ga yasinto na agate na ametisto,
13na msitali wa kane gali maganga ga zabalajadi na shohamu na yasipi, geng'ha nagawichigwa vibatililo vya zahabu.
14Lelo nakwali na maganga kumi na meli gacholigwe matagwa kumi na meli ga Waisilaeli. Nagali gacholigwe kota vyowalinguchola muhuli, chila limwe nalicholigwa itagwa honhu ha nhanzi kumi na mbili za Isilaeli.
15Nawachigongomanyila chila chihako cha mmhambaga mikufu ja zahabu inojile itawigwe kota ng'weso.
16Vivila nawagongomanya vibatililo vili vya zahabu inojile na pete mbili za zahabu kwa chiwalo cha chihako cha mmhambaga na kuviwika mli nzingo mbili za chihako acho.
17Mikufu ajo mili ja zahabu nawawoha kuli pete azo kuli nzingo za chihako cha mmhambaga.
18Zila nzingo mbili za mikufu ya zahabu nawazijela mli vila vibatililo vili na kuvibatiliza na vila vili vya mmayega mwa chizibao banzi ya kumwando.

19Nawagongomanya pete mbili za zahabu na kuziwika kuli nzingo mbili hasi banzi ya mgati mwa chihako acho cha mmhambaga behi na chizibao.
20Nawagongomanya pete zinji mbili za zahabu na kuzijela kumwando kuli banzi ya hasi ya vihande vya chihako acho, honhu hovilinguting'hana na lila isali litawigwe kwa uwanzi ng'hatu.
21Nawawoha chihako cha mmhambaga kuli chizibao kwa kuting'haniza pete zake na chizibao kwa ng'weso ya lanji ya buluu leka chihako acho chileche kuhejela ila chikalile lila isali litawigwe kwa uwanzi, kota Mkulu Nguluwi vyoyamlajize Musa.
22Nakagongomanya ijoho lya kuvala mgati mwa chizibao cha sufu ya lanji ya buluu.
23Ijoho alyo nalyali na honhu ha kwinjizila mutwi hagati, nalyo nalizungulisilwa isali litawigwe leka lileche kudejeka.
24Kuli lupindo lwa hasi mwa ijoho nawatawa unoligo wa makomamanga ga sufu ya lanji ya buluu na zambalau na ndung'hu na kitani inojile ya kutawa.
25Hamba nawagongomanya nhogo za zahabu inojile na chila komamanga nawawika nhogo kuli lupindo lwa ijoho.
26Ahyo, nhogo na komamanga na nhogo na komamanga, navilongola kuzunguluta lupindo alo lwa ijoho alyo, kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
27Hamba nawawatawila Aluni na wanage ijoho lya kitani inojile,
28chipembelo cha kitani inojile na kofia za kitani inojile na lupati lwa kitani inojile itawigwe,
29na misali ja kitani inojile itawigwe kwa sufu ya lanji ya buluu na zambalau na ndung'hu na kutawigwa vinojile ng'hatu kota vila Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
30Hamba nawagongomanya chibati cha zahabu inojile kwa chiwalo cha chipembelo chelile na kuchola mchanya mwake kota navyowacholile muhuli, “Yelile kwa Mkulu Nguluwi.”
31Hamba nawaliwoha kumwando kwa chila chipembelo kwa ng'weso ya lanji ya buluu, kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
32Lelo mijito jeng'ha ja ihema lya Nguluwi najimala. Waisilaeli nawadita geng'ha kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
33Nawamigalila Musa ihema lya Nguluwi hamwe na vinhu vyesa, ngwamo na fulemu zake na migamba jake na mizengo na vibatililo vyake
34na chigubiko cha migozi ja ing'holo ilume liwichigwe lanji ndung'hu na igozi lya igongolo linji lilingikala mbahali na ipaziya lya honhu helile
35na isanduku lya ilagano na mipichilo jake na chigubiko cha uhanyisi
36na chisaga na vinhu vyake vyesa na mibumunda jelile

37na chinhu cha kuwichila chenje cha zahabu inojile na vyenje vyake na vinhu vyake vyesa hamwe na mafuta kwa chiwalo cha vyenje avyo
38na honhu ha kulavila nhambiko ha zahabu na mafuta ga kubakala na ubani uwele na unhunyhililo unojile na ipaziya lya lwizi lwa ihema
39na honhu ha kulavila nhambiko ha shaba na utandawala wake wa shaba na mipichilo jake na vinhu vyake vyesa na likuwe na chikalilo chake
40na mipaziya ja lugagala na mizengo jake na vikalilo vyake na ipaziya lya lwizi lwa lugagala na ng'weso zake na vigingi vyake na vinhu vyesa naviganigwe kuli mijito ja ihema lya Nguluwi, ndo mina kahi lyanguchemigwa ihema lya nhing'hano
41na mivalo jeng'ha jitawigwe goya kwa chiwalo cha mijito ja honhu helile, mina ndo mivalo jelile ja mtambika Aluni na ga wanage kwa chiwalo cha mijito ja utambika.
42Waisilaeli nawadita chila chinhu kota Mkulu Nguluwi navyoyamlajize Musa.
43Musa nakalola chila chinhu, nakakunda kota nawadita chila chinhu kota Mkulu Nguluwi navyoyalajize. Ahyo, Musa nakawatambichiza.