Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Kogongomanya honhu ha kulavila nhambiko kwa mbao za msonobali leka hawe honhu ha kufunyizila ubani.
2Honhu ha kulavila nhambiko aho hawe ha mlaba, ulefu na ugazi viwe sentimita makumi gane na zihano na fudi yake iwe sentimita makumi tisa. Mbalati zake za kuchanya zolawilila zeng'ha ziwa chinhu chimwe na honhu ha kulavila nhambiko.
3Heng'ha kohabakaliza zahabu inojile, ubanzi wa kuchanya na banzi zake zeng'ha za mlubavu na mbalati zake, kahi kohazungulusila msitali wa isali lya zahabu.
4Kogongomanya pete mbili za zahabu na kuziwika hasi ha lusila lwake kuli banzi mbili zilingilola, azo pete zobatilila mipichilo mhela wa kupika.
5Mipichilo ajo jiwe ja msonobali na jibakalizwe zahabu.
6Aho honhu ha kulavila nhambiko hawichigwe kumwando mwa ipaziya lilingugubika isanduku lya ilagano, kumwando kwa chigubiko cha uhanyisi. Aho ndo honditing'hana na hegwe.
7Chila zuwa Aluni hoyokwinjila kuwika goya vyenje viwele aho, kofunyiza ubani ulingunhunyhilila lukami hali honhu ha kulavila nhambiko.
8Kahi kofunyiza ubani mhela wa kuzinga kwa isanya hoyobwina vyenje hali Mkulu Nguluwi. Nhambiko ayi ya ubani yolavigwa mazuwa gose ne kuleka kuli lulelo lwenu lweng'ha.
9Kuli honhu aho ha kulavila nhambiko, mfunyize ubani ukundigwe hela na mleche kulavya nhambiko ya kulakazwa ne nhambiko ya nyhule ne kujida mchanya mwa honhu aho ha kulavila nhambiko ya chakunwa mchanya.
10Aluni kanguganigwa kudita uhanyisi mchanya mwa mbalati za honhu ha kulavila nhambiko aho mala imwe kwa mwaka. Kokusa gehile kwa danda ya nhambiko mala imwe chila mwaka kuli lulelo lwa hemwe lweng'ha mina honhu ha kulavila nhambiko aho ndo helile ng'hatu kwa heni Mkulu Nguluwi.”
11Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
12“Chila houwawaza Waisilaeli, chila yumwe kolipa chasi cha sendi kwa chiwalo cha muhe wa heye hali Mkulu Nguluwi leka kuleche kuwa na matamwa gehile hali hewo mhela wa kuwazigwa.
13Chila yumwe yowazigwa imgana kuhilula chasi cha sendi chilinguganigwa kwa chipimilo cha ihema lya Nguluwi. Ayi ndo nhambiko ya heye yondavila heni Mkulu Nguluwi.
14Chila yumwe hoyowazigwa, kulawa miyaka makumi meli na kulutilila, kondavila nhambiko ayo ya Mkulu Nguluwi.
15Yawele na lufufu yaleche kulavya ng'hatu ne mzunwa yaleche kulavya kupungula kwa nusu ya chasi chilinguganigwa, leka vyowolavya ayo nhambiko ya Mkulu Nguluwi, leka kudita uhanyisi kwa chiwalo cha ukomu wa hewo.
16Hegwe kobochela sendi ayo ya kusa gehile kulawa kwa Waisilaeli, nagwe koiditila mijito ja ihema lya Nguluwi, leka iwe kukumbuchila kwa Waisilaeli hali Mkulu Nguluwi, kwa chiwalo cha kudita uhanyisi kwa ukomu wa hemwe.”
17Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
18“Kogongomanya likuwe lya shaba lya kuhovujila liwele na chikalilo cha shaba, uliwiche hagati mwa ihema lya Nguluwi na honhu ha kulavila nhambiko na kuwika mazi mgati mwake.

19Aluni na wana wa heye wohovuga moko na magulu kwa mazi ago,
20lowang'hali kwinjila mgati mwa ihema lya Nguluwi ama kuwa behi na honhu ha kulavila nhambiko leka kundavila nhambiko heni Mkulu Nguluwi, nhambiko zozilavigwa kwa chiluli. Wodita ahyo waleche kubagama.
21Igana wahovuje moko na magulu ga hewo waleche kubagama. Ali lyowa ndo ilajizo kwa hewo mazuwa gose, kulawa Aluni na lulelo lwa heye na lulelo lweng'ha.”
22Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
23“Kohola ndugwa zinojile ng'hatu za kuhanzanya, manemane ya mazi kilo sita na mdalasini ulingunhunyhilila goya kilo zidatu na maguwa gawele na kunhunyhilila goya kilo zidatu
24na mafuta ga mzeituni na mdalasini yinji kilo sita. Avyo vyeng'ha viwinze chipimilo cha ihema lya Nguluwi, uhole kahi lita zine za mafuta.
25Kwa vinhu avyo, kogongomanya mafuta gelile na uhanzanye kota vyoyalingudita mgongomanyi wa mafuta galingunhunyhilila goya. Mafuta ago ga kubakala gowa gelile.
26Hamba kojidila mafuta ago kuli ihema lya Nguluwi na isanduku lya ilagano
27na chisaga na vinhu vyeng'ha na chinhu cha kuwichila chenje na vinhu vyeng'ha na honhu ha kulavila nhambiko ha kufunyizila ubani
28na honhu ha kulavila nhambiko za kulakazwa na vinhu vyeng'ha na likuwe na chikalilo chake.
29Koviwika viwe vya chiuyeng'ha leka viwe vyelile ng'hatu. Choneche chividoliza vinhu avyo, chowa chelile.
30Hamba mbakalize mafuta Aluni na wana wa heye na kuwawika wawe wa chiuyeng'ha leka wang'holele mijito yelile kota watambika.
31Walonjele Waisilaeli kota aga ndo gowa mafuta ga heni gelile ga kubakaliza kuli lulelo lwa hemwe lweng'ha.
32Mafuta aga galeche kujidilwa munhu yoneche wa hihi hela na galeche kugongomanywa mafuta ganji kota aga, aga ndo mafuta gelile na igana mgalolele kota gelile kwa hemwe.
33Yoneche yogongomanya mafuta kota aga, ama kumbakaliza munhu yohambe yaganigwe kubakalizwa mafuta aga, munhu ayo kobaguligwa kutali na wanhu wa heye.”
34Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Kohola vipimilo vyoviwhanile na ndugwa zilingunhunyhlila kota azi, unhomvu wa natafi na unhomvu wa shekeleti na unhomvu wa kelibena na ubani uli goya.
35Kogongomanya ubani kwa vinhu avyo kota vyoulingugongomanyigwa na wagongomanyi wa unhunyhililo, uwichigwe mwino leka uwe unojile na welile.
36Hamba koubalasa na kuwa utimbo, kouwika kumwando mwa isanduku lya ilagano mgati mwa ihema lya Nguluwi, honhu honditing'hana na hegwe. Awo wowa ubani welile ng'hatu kwa hemwe.

37Mleche kudita ubani wa mhanzanyo awo kwa mijito ja hemwe kwa vila ubani awo wowa welile kwa hemwe hali heni Mkulu Nguluwi.
38Yoneche yochigongomanyila ubani wa kota awo na kuudita kota unhunyhililo wa heye, kobaguligwa kutali na wanhu wa heye.”