Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakalonga na Musa, nakamlonjela,
2“Walonjela Waisilaeli, wahiluche na kuwika kambi ya hewo kumwando kwa Pi-hahiloti, hagati mwa muji wa Migidoli na bahali, mlola Baali-sefoni, mochiwika goya kumwando kwake behi na Bahali ya Shamu.
3Na heye Falao kolonga mbuli ya Waisilaeli kota walemezwa kuli isi yila, na kula kuchiwala kuwalemeza waleche kulawa.
4Nani ndoidita nhumbula ya Falao iwe igagadale, na heye kowawinza kumbele, nani ndobochela ukulu ng'hatu kwa kumbagamiza heye Falao na wamizi wa heye weng'ha na Wamisili wovizela kota heni ndo Mkulu Nguluwi.” Lelo nawadita ahyo.
5Falao nakalonjelwa kota wala Waisilaeli mina wabilima, na nhumbula ya Falao na nhumbula za vitumagwa wa heye nazigaluswa, “Ndo choni chotuditile kwa kuwalechela wanhu awa walute na waleche kuwa wapogozi wa hetwe kahi?”
6Nakawika goya mutuka ya heye ya kukwejigwa na falasi, na kawahola wanhu wa heye hamwe na heye,
7kahi nakahola mituka ja heye jiwele goya miya sita na mituka jinji jeng'ha ja Wamisili na walolezi wakwine mchanya mwa mituka ajo zeng'ha.
8Mkulu Nguluwi nakaidita nhumbula ya Falao iwe igagadale, na heye nakawawinza Waisilaeli, kwa vila Waisilaeli nawoka kwa nhumbula zikangale.
9Wamisili nawawinza kumbele kwa hewo, falasi zeng'ha na mituka jeng'ha ja Falao na wamizi weng'ha wakwinile falasi na chilundo cha wamizi, nawo nawawafika Waisilaeli wawele wawichile kambi hala behi na bahali, behi na Pi-hahiloti, wochilola na Baali-sefoni.
10Falao loyawele yowahejelela, Waisilaeli lowahinduche kumbele na kuwona Wamisili wokuya, nawadumba heko, Waisilaeli nawamlilila Mkulu Nguluwi.
11Nawamlonjela Musa, “Ndaze, kwa vila nakwali kuduhu vilaga Misili ndo kutulavya ako leka tubagame aku kuchiwala? Lekachoni kutuditila aga, kwa kutulavya kuli isi ya Misili?
12Ulonzi awu ndo hauwele ula wotukulonjele akula Misili, natulonga kota utuleche tuwe wapogozi wa Wamisili? Mina fola kuwa wapogozi kwa Wamisili kusinda kubagama aku kuchiwala.”
13Musa nakawedichila, nakawalonjela, “Mleche kudumba! Mwime nzinzili mlole ulohozi wa Mkulu Nguluwi woyowaditila lehano, mina Wamisili awa mlinguwona lehano, hamuwona kahi mazuwa gose.
14Mkulu Nguluwi kowa hamwe na hemwe na kowatowanila, hemwe mwanguganigwa kunyamalila tulu.”
15Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Lekachoni kwangundilila heni? Walonjele Waisilaeli walutilile kuza kumwando.
16Nagwe winule ng'hweku ya hegwe na ugolole moko wa hegwe mchanya mwa bahali na kuigawanula, nawo Waisilaeli wokola hagati mwa bahali kuli isi isowile mazi.
17Nani ulole, ndozidita nhumbula za Wamisili ziwe zigagadale, nawo wokwinjila na kuwawinza, nani ndobochela ukulu kwa kumbagamiza Falao na chilundo cheng'ha cha wamizi wa heye na wakwina falasi na wakwina mituka weng'ha.
18Na wanhu wa isi ya Misili wonzela kota heni nda Mkulu Nguluwi, hondichiholela ukulu kwa Falao na mituka ja heye na wakwina falasi wa heye.”

19Hamba mhilisi wa Nguluwi nayalongole kumwando kwa chilundo cha walolezi wa Isilaeli, nakoka nakaluta kumbele kwa hewo na lila izengo lya ng'hungugu nalyuka aho kumwando nalima kumbele kwa hewo,
20nalima hagati mwa chilundo cha walolezi wa Misili na wamizi wa Isilaeli, na yila ng'hungugu nailavya jiza ubanzi umwe nalilavya lumuli ubanzi uyage mhela wa nechilo, Wamisili nahawahejelele ne hado nechilo yeng'ha.
21Musa nakagolola moko wa heye mchanya mwa bahali, Mkulu Nguluwi nakaidita bahali ihiluche kumbele kwa mbeho ng'hulu ilingulawa kolilawilaga isanya nechilo yeng'ha, nakaidita bahali iwe isi isowile mazi, mazi nagagawanuka.
22Waisilaeli nawakola hagati ha bahali hali isi isowile mazi, aku mazi gawele lukanzi kwa hewo ubanzi wa kumoso na kudilo.
23Na wala Wamisili nawawawinza, nawenjila mgati kuli bahali, falasi zeng'ha za Falao na mituka ja heye na wakwina falasi wa heye.
24Na vyoiwele lufuku, Mkulu Nguluwi nakawalola walolezi wa Misili kuli lila izengo lya chiluli na ya ng'hungugu na nakachidita chilundo cha walolezi wa Wamisili chiwe na lunhwinhwi lukami.
25Nakagananahiza maguludumu ga mituka ja hewo mbaka jali jijenda mholemhole, Wamisili nawalonga, “Tuwabilime Waisilaeli, mina Mkulu Nguluwi kanguwatanza.”
26Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Ugolole moko wa hegwe mchanya mwa bahali, leka mazi gahiluche kahi gawagubiche Wamisili na mituka ja hewo na falasi wa hewo.”
27Musa nakaugolola moko wa heye mchanya mwa bahali, nalokubwemwenzuche, bahali naihiluka kota vyoiwele hamwande, Wamisili nawajeza kugabilima mazi, ila Mkulu Nguluwi nakawadumya awo Wamisili mli bahali.
28Gala mazi nagahiluka na kugubika mituka na wakwina falasi na chilundo cheng'ha cha wamizi cha Falao chinjile kuli bahali kumbele kwa hewo. Nahakuponile munhu ne yumwe.
29Ila Waisilaeli nawaluta kuli isi isowile mazi hagati ha bahali na ago mazi nagali kota lukanzi ubanzi wa hewo wa kudilo na ubanzi wa kumoso.
30Ndo Mkulu Nguluwi navyoyawalohole Waisilaeli zuwa lila mmoko mwa Wamisili. Waisilaeli nawawona Wamisili wabagame mfungo mwa bahali.
31Waisilaeli nawalona lula ludali lukulu lwa Mkulu Nguluwi kwa Wamisili, ahyo awo wanhu nawamdumba na kumkunda Mkulu Nguluwi na Musa chitumagwa wa heye.