Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan Muusa GODAI hagaadan yaagiis; “Eti guyye simmidi Migidoolappenne abbaappe gidduwan, Pihaahiroota matan uttanaadan oda; eti abbaa lanqqen Ba7aali-Xafoonau sintta baazzan uttona.
3Kawoi, ‘Israa7eelati bazzoi gorddin, haniyoobaa xayidi biittan coo toilattoosona’ yaagidi qoppana.
4Taani kawuwaa wozanaa dammissana; i eta yedettana; taani kawuwaa baggaaranne a olanchchatu ubbaa baggaara bonchchettana; Gibxxetinne taani GODAA gidiyoogaa erana” yaagiis. Yaagin Israa7eelati i yootidoogaadan oottidosona.
5Asai baqatiichchidoogaa Gibxxe kawuwaayyo yootin, inne a sunttati Israa7eelatuyyo qoppido bantta qofaa laammidi, “Nuuni hagaa waatiyoonii? Nuuni Israa7eelata yeddidi, eti nuuyyo oottiyo wolqqaappe mela attida” yaagidosona.
6Hegaa gishshau, i ba para gaariyaa kooridi, ba olanchchata banaara ekkidi denddiis.
7I usuppun xeetu ubbaappe aadhdhiya para gaareta, Gibxxe biittan de7iya hara gaaretu ubbaara, eta ubbau halaqaa halaqaa sunttidi ekkidi biis.
8GODAI Gibxxe biittaa kawuwaa, kawuwaa wozanaa dammissin, kessaa bolli de7iya Israa7eela asaa yedettiis.
9Hegaappe guyyiyan Gibxxe asati, kawuwaa parati ubbainne paraa gaareti, paraasatinne olanchchati Israa7eelata kaallidi yedettidosona. Abbaa doonan Ba7aali-Xafoona sintta baazzan de7iya Pihaahiroota matan eti uttidaashin demmidosona.
10Kawoi matiichchin, Israa7eelati xoqqu gi xeelliyo wode, Gibxxeti eta geeduwaa kaallidi yiidoogaa be7idosona; be7idi daroppe yayyidi, GODAAYYO waassidosona.
11Eti Muusa, “Neeni nuna Gibxxen duufoi xayin bazzon haiqqanaadan kessadiiyye? Nuna Gibxxeppe aibau ehaadii?
12Gibxxen de7iiddi nuuni, ‘Nuna aggaaga; nuuni Gibxxetuyyo haarettana’ yaagidi neeyyo odibookkonii? Bazzon haiqqanaappe etayyo haarettiyoogee nuuyyo lo77o shin” yaagidosona.
13SHin Muusee asaa, “Yayyoppite; minni eqqite; GODAI hachchi inttena ashshiyo ashettaa intte be7ana. Hachchi intte be7iyo Gibxxeta naa77antto mulekka be7ekketa.
14Intte gishshaa GODAI olettana; intteppe koyettiyai co77u geetta xalaala” yaagiis.
15GODAI Muusa, “Neeni taakko aissi waassai? Israa7eelati sinttau hemettana mala yoota.
16Ne gatimaa dentta; denttada abbaa bolli micca; haattai naa77u kiyidi shaahettana; Israa7eelatikka mela biittaara abbaa pinnidi baana.
17Taani Gibxxetu wozanaa dammissin, eti intte geeduwaa kaallidi abban gelana. Taani kawuwaanne a olanchchatu ubbaa baggaara, a para gaaretunne a paraasatu baggaara bonchchuwaa taayyo demmana.
18Taani kawuwaa baggaara, a para gaaretu baggaaranne a paraasatu baggaara taayyo bonchchuwaa demmido wode, taani GODAA gidiyoogaa Gibxxeti erana” yaagiis.
19Hegaappe guyyiyan Xoossaa kiitanchchai, Israa7eela olanchchatuppe sinttaara hemettiyaagee, guyye aadhdhidi etappe guyyeera hemettiis. SHaaraa tuussaikka eta sinttan de7iyoosaappe guyye baggi yuuyidi,

20Gibxxetu olanchchatuppenne Israa7eelatu olanchchatuppe gidduwan eqqiis. He shaarai qamma ubban issi baggaara xumissidi, hinkko baggaara poo7issiis; yaatin qamma ubbaa issoi issuwaakko shiiqibookkona.
21Hegaappe guyyiyan Muusee abbaa bollan ba kushiyaa micciis; GODAI he gallassi qamma ubban arshsho wolqqaama carkkuwaa yeddidi, abbaa guyye zaariis; zaaridi mela biitta kessiis. Haattai shaahettiis.
22Israa7eelati abbaa gidduwan mela biittaara hemettidi, haattai etayyo ushachchaaranne haddirssaara godadan eqqidaashin biidosona.
23Gibxxeti eta yedettidosona; kawuwaa para ubbati, a para gaaretinne a paraasati eta kaallidi, abbaa giddo gelidosona.
24Biron bakkaalee dolanaappe kasetidi, GODAI tamaanne shaaraa tuussaappe duge zaaridi, Gibxxetu olanchchata xeelliis; xeellidi eta wozanaa bashshiis.
25Laagoi eta waissana mala, GODAI eta para gaaretu irzzuwaa binqqirssaa diggiis; diggin Gibxxeti, “GODAI eta maaddidi Gibxxe oliyo gishshau, ane nuuni Israa7eela asaappe baqatoos” yaagidosona.
26GODAI Muusa, “Haattai Gibxxetu bolli, eta para gaaretu bollinne eta paraasatu bolli guyye goggana mala, ne kushiyaa abbaa bollan micca” yaagiis.
27Yaagin Muusee ba kushiyaa abbaa bollan micciis; sa7ai wonttishin, abbai ba kase sohuwaa guyye simmiis; Gibxxeti yaa a giddo baqatishin, GODAI Gibxxeta abbaa gidduwan aatti yeggiis.
28Haattai guyye simmidi, para gaareta paraasatanne Israa7eelata kaallidi abbaa gelida kawuwaa olanchchata muliyaa mitti bayiis; etappe issoinne attibeenna.
29SHin Israa7eelati abbaa gidduwaara mela biittan hemettidi, haattai etau ushachchaaranne haddirssaara godadan eqqidaashin biidosona.
30GODAI he gallassi Israa7eela asaa Gibxxetu kushiyaappe hagaadan ashshiis. Qassi Israa7eelati Gibxxeti haiqqidi zin77idaageeta abbaa doonan be7idosona.
31Israa7eelatikka GODAI Gibxxetu bolli bessido gita wolqqaa be7ido wode, asai GODAAYYO yayyiis; yayyidi akka a ashkkaraa Muusakka ammaniis.