Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Aarooninne a naati qeese gididi taayyo oottana mala, neeni eta dummayanau hagaadan ootta; tilla bollaara de7iya issi mirgguwaanne naa77u dorssa orggeta ekka;
2muruta gisttiyaa xiilliyaa ekkada, irshshuwaa yeggennan oittaa uukka; qassi irshshuwaa yeggennan zaitiyan komppuwaa komppa; hegaadankka, irshshuwaa yeggennan lee7e lichchakkuwaa uukkada, zaitiyaa tiya.
3Neeni eta masoofiyan wottada, mirgguwaaranne naa77u dorssa orggetuura issippe taayyo shiishsha.
4“Yaatada Aaroonanne a naata Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge ehaada, haattan eta meecca.
5Hegaappe guyyiyan, maayota ekkada, qoliyaa, eefuudiyaa bolli maayiyo adussa maayuwaa, eefuudiyaanne tiran wottiyoogaa Aaroona maizza; maizzada eefuudiyaa hiillan dadettida danccuwan gixissa.
6SHaashiyaakka a huuphiyan xaaxada, ‘GODAASSI geeshsha gididi dummatiis’ yaagiyaabi xaafettido alleequwaa huuphiyaa xaattaa bolli aatta.
7Tiyiyo zaitiyaakka ekkada, a huuphiyan tigada tiya.
8A naatakka ehaada qoleta maizza.
9Maizzada shaashiyaakka eta huuphiyan xaaxa. Hegaappe guyyiyan, Aaroonanne a naata danccuwaa danccissa. Qeesetettai etayyo merinau wotto woga gido. Simmi Aaroonanne a naata yaatada qeese oottaasa.
10“Mirgguwaa taayyo Xoossaa Dunkkaaniyaa sintti neeni ehin, Aarooninne a naati a huuphiyan bantta kushiyaa wottana.
11Mirgguwaa Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo penggen GODAA achchan shukka.
12Mirgguwaa suuttaappe amaridaagaa ne biradhdhiyan ekkada, yarshshiyoosaa bolli de7iya kaceta tiya; tiyishin attidaagaa yarshshiyoosaappe garssa baggaara gussa.
13Hegaappe guyyiyan qantta ashuwaa kammida handda ubbaa, tiriyaa kammida handdaa, naa77u kilahotanne eta kamida handdaa ekkada, yarshshiyoosaa bolli wottada xuugga.
14SHin mirgguwaa ashuwaa, a galbbaanne a maracciyaa dirssaappe kareera xuugga; hegee nagaraa gishshau yarshshiyo yarshshuwaa.
15“Naa77u dorssa orggetuppe issuwaa neeni ekkin, Aarooninne a naati bantta kushiyaa a huuphiyan wottona.
16Yaatobare dorssa orggiyaa shukkada, suuttaa yarshshiyoosaa miyyiyan ubbasaara caccafa.
17Dorssa orggiyaayyo ashuwaa qanxxerettada, qantta ashuwaanne gedaa meecca; meeccada huuphiyaa bollinne hara qommo ashotu bolli eta wotta;
18hegaappe guyyiyan, dorssa orggiyaa muleera yarshshiyoosan xuugga; hegee GODAAYYO xuugettiya yarshsho, sawuwaa tonggu giya yarshshonne GODAAYYO taman yarshshiyo yarshsho.

19“Qassi hankko dorssa orggiyaa neeni ekka; ekkin Aarooninne a naati bantta kushiyaa a huuphiyan wottana.
20He dorssa orggiyaa shukkada, a suuttaappe amaridaagaa ekkada, Aaroonayyoonne a naatuyyo ushachcha haittatu xeeraa, eta ushachcha kushetuyyo wogga biradhdhetanne eta ushachcha tohotuyyo wogga biradhdheta tiya; hegaappe guyyiyan, attida suuttaa yarshshiyoosaa miyyiyan ubbasaara caccafa.
21Yarshshiyoosan de7iya suuttaappe amaridaagaanne tiyettiyo zaitiyaappekka amaridaagaa ekkada, Aaroona bollinne a maayuwaa bolli, a naatu bollinne eta maayuwaa bolli caccafa; caccafin inne a naati, eta maayoi GODAA oosuwaayyo dummatana.
22“Ha dorssa orggiyaappe modhdhuwaanne nasiyaa, qantta ashuwaa bolli de7iya handdaa, tiriyaa kammida handdaa, naa77u kilahota, eta kammida handdaaranne ushachcha gedaara neeni ekka; hagee qeesetettaa sunttaa immiyo wode shukkiyo dorssaa.
23GODAA sinttan wottido irshshoi gelibeenna oittaa, masoofiyaappe zaitee walahettibeenna oittaa, zaitiyaara uukkido issi komppuwaanne issi lee7e lichchakkuwaa ekka.
24Neeni ha katta ubbaa Aaroona kushiyaaninne a naatu kushiyan wotta; wottobare eti wuxaawuxiyo yarshsho oottidi GODAA sinttan pudenne dugenne wuxaawuxona.
25Hegaappe guyyiyan, eta kushiyaappe hageeta ekkada, yarshshiyoosaa bolli wottada, xuuggiyo yarshshuwaara gattada, GODAA sawuwaa tonggu gaanaadan, yarshshiyoosaa bolli taman xuugga.
26Aarooni qeese gididi sunttettiyo wode shukkido dorssa orggiyaa anggaasuwaa ekkada, GODAA sinttan wuxaawuxiyo yarshshodan wuxaawuxa; hegee inttena gakkiya shaaho gidana.
27“He shukkido dorssaa ashuwaa qommotikka: yarshsho oottidi wuxaawuxido anggaasuwaanne GODAA sinttan tookkido gedaa dummaya; hegeeti Aaroonayyoonne a naatuyyo shaaho gidana.
28Israa7eelati GODAAYYO immiyo issippetettaa yarshshoi, ubbatonkka Israa7eela asaappe Aaroonanne a naata gakkiya shaaho gido.
29“Aaroona qeesetettaa maayoi appe guyyiyan a zaretussi de7o; tiyettidi qeese gidiyo wode, ha maayuwaa maayona.
30A naatuppe a sohuwan qeese gididi, Geeshsha Sohuwan oottanau Xoossaa Dunkkaaniyaa yiya na7ai, he maayuwaa laappun gallassau maayo.
31“Aarooninne a naati qeese gididi sunttettiyo wode shukettida dorssaa orggiyaa ashuwaa ekkada, geeshsha sohuwan doissa.
32Aarooninne a naati dorssa orggiyaa ashuwaanne masoofiyan de7iya oittaa Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo penggen moona.
33Eti qeese gididi sunttettiyo wodenne dummatiyo wode, nagarai atto geetettanaadan yarshshettida ha yarshshota moona. SHin he yarshshoti geeshsha gidido gishshau, hara asi oonne mooppo.
34Qeese gididi sunttettiyo wode shukkido dorssa orggiyaa ashuwaappe woikko oittaappe maallado gakkanaassi palahidi aqikko, taman xuugetto; geeshsha gidido gishshau meetettoppo.
35“Aarooninne a naati qeese gididi sunttettiyo wode wottiyo wogaa likke taani nena azazidoogaadan oottada, laappun gallassaa garssan pola.
36Nagarai atto geetettanaadan hachchi hachchi nagara yarshshodan issi mirgguwaa yarshsha. Hegan yarshshiyoosaa geeshsha; yaatada yarshshiyoosaa dummayanau tiya.

37Yarshshiyoosaa nagaraa atto giyo wogaa laappun gallassan polada, a dummaya. Yaatobare yarshshiyoosai aadhdhida geeshsha soho gidana. A bochchiya ubbaikka geeyana.
38“Yarshshiyoosan neeni hachchi hachchi shiishshana yarshshoi hagaa. Yelettoosappe issi laitta gakkido naa77u dorssa orggeta yarshsha.
39Dorssa orggetuppe issuwaa maallado, qassi naa77anttuwaa omarssi yarshsha.
40Koiro dorssa maraara issi kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa issi litiro zaitiyan munaqqada yarshsha; issi litiro woiniyaa eessaakka ushshaa yarshsho oottada yarshsha.
41Naa77antto dorssa orggiyaa omarssi yarshshaidda maalladoogaa keena, xiilliyaa, zaitiyaanne woine eessaa shiishsha. Hegee GODAAYYO taman yarshshettiya, sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana.
42“Ha xuuggiyo yarshshoi yiya yeleta ubban Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo penggiyan GODAA sinttan paci bainnan yarshshettanau koshshees. Taani yan gaittada, nenaara haasayana.
43Qassi yan taani Israa7eelatuura gaittana; ta bonchchoikka he sohuwaa dumma soho kessana.
44“Hegaa gishshau, taani Xoossaa Dunkkaaniyaanne yarshshiyoosaa dummayana; eti taayyo qeese gididi taayyo oottana mala, Aaroonanne a naata taani dummayana.
45Yaatada taani Israa7eelatu giddon de7ana; qassi taani eta Xoossaa gidana.
46Taani eta giddon de7ana mala, Gibxxeppe eta kessida GODAA eta Xoossaa gidiyoogaa eti erana. Ee, taani GODAA eta Xoossaa.