Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ̀ dòmmɛ díndi Kirisi kɔbɛ, kɛ̀ di mɔkɛ tìmɑtì nɛ̀ ditɔbɛ̀ di tì kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛ borɛ̀, kɛ yóu di bo tì kɔ̀tɛnɛ̀mɛ̀ Kirisi kɔbɛ borɛ̀?
2Di í yɛ̃́ kɛ dò nKirisi kɔbɛ bɛɛ̀ yóó bɛkɛ́nɛ̀ kutenkù kɔbɑɑ̀? Kɛ̀ bɛɛ̀ yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù kɔbɛ, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di nɛ́ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tũntɛ tìmɑtì sɑ́m̀pɔ́tì di cuokɛ̀?
3Di í yɛ̃́ kɛ dò ntíì yóó bekɛ́nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɑ̀ɑ̀? Ti nɛ́ bo yĩɛ̃kɛ ti bo tũntɛmɛ̀ mmɛ kutenkù kuù nkpɛtɑɑ̀?
4Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɛ̀ di ɔ̃ mmɔkɛ tìmɑtì kɛ tì kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ bɛ borɛ̀ kɛ̀ bɛɛ̀ tì bekɛ́?
5N tì bɛ́i nkɛ ifɛi iì bo di pĩ́. Òmɔù í bo di miɛkɛ bɑ́ omɑ́ɑ̀ wèè ciì kɛ bo nɑ kɛ́tũntɛ tìmɑtɑ̀ɑ̀?
6Dɛ̀ ketɛ́ kɛ í dò ndi mmɔkɛnɛ̀ ditɔbɛ̀ tìmɑtì kɛ nɛ́ bɑ́ɑ́ tì kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛ borɛ̀.
7Kɛ̀ di mɔ̀kɛ tìmɑtì nɛ̀ ditɔbɛ̀ dɛɛ̀ bɛnkú di yĩɛ̃kɛmɛ̀. Di níí nɑ mmimmu bɛ̀ di dɔɔ̀ri dìì mɔ̀nnì mɛyɛi, nkɛ̀ bɛ̀ yùúkú di kpɛrɛ di yóu kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛi.
8Díì pètìnkɛ dɔɔri mɛyɛi nkɛ yuuku ditɔbɛ̀.
9Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni bɛ̀ í tɑti Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu. Di bɑ́ nsoú ndimɑ́ɑ̀: Bɛ̀ɛ̀ fòù mufòmmu muyɛimu nɛ̀ bɛbɔɔféúbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ritɛ isɔkɛ: Bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔunɛ̀ bɛdɑtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔunɛ̀ bɛpotɔbɛ̀,
10nɛ̀ bɛyóóbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ idíítí nɛ̀ tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri bɛtɔbɛ̀ yètɛ̀ nɛ̀ yɛyoyóókperɛ̀. Bɛmbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ í tɑti Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu.
11Di miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ do tú bɛɛ̀ nìtìbɛ̀ botí kɛ̀ Kuyie ndi cĩ̀ɛ̃́ ndi yɛi, nkɛ di cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ di tú ku kɔbɛ, kɛ̀ kù dì wénkùnnɛ. Yesu weè te kɛ̀ Kuyie mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ku Yɑɑ́ mmiɛkɛ.
12Bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ tú dɛ̀mɑrɛ̀ í ci, mɔ́mmuɔ nwe, dɛmɔu dɛ̀ nɛ́ í ti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀. N yí ci dɛ̀mɑrɛ̀ n nɛ́ í yóó yie nkɛ́nɑɑ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ kó kudɑɑkù.
13Di tú tidiitì bo dipitiri kpɛ́í nkɛ kɛ̀ dipitiri bo tidiitì kpɛ́í, mɔ́mmuɔ nwe, nɛ̀ mɛmmɛ Kuyie nyɛ̃́mu dɛdɛ́ dɛ mɑ̀nku tikɔ̃̀ntì tii mɛ nyí bo di bo ndɔuti dɔutinɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nditɔbɛ̀, tì bo ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nkɛ, kòò tì te.
14Kuyie kùù te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nyɑ̃̀ńtɛ́ kuù kó muwɛ̃rímú yó nte kɛ̀ ti yɑ̃́ntɛ́ múnkɛ.
15Di í yɛ̃́ kɛ dò ndi kɔ̃̀ntì tu Yesu kpɛti ntɑɑ̀? M bo túótɛ́ n kɔ̃̀ntì kɛ́duɔ́ nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɑ̀ɑ̀? Bìtì bìtì!
16Di í yɛ̃́ kɛ dò kòo nìtì duɔ́nɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ tikɔ̃̀ntì tìmɑ́ɑ̀ ndiɑ̀? Kɛ yɛ̃́ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Bɛdɛ́ bɛ̀ bo nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀.
17Kɛ̀ wèè mɛ ntɑ̀unnɛ̀ Yesu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù miɛkɛ bɛ̀ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀ ndi.
18Ncokùnɛ̀ di bo ndɔutinɛ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀! Mɛyɛi ntɛ̃mɛ̀ onìtì dɔ̀ɔ̀mɛ̀ í sĩnkùnko o kɔ̃̀ntì wèè mɛ nduɔ́nɛ̀ o pokù í tú wè yoo o dɔù í tú wè ò sĩ̀nkùnnɛ o kɔ̃̀ntì nti.

19Di í yɛ̃́ kɛ dò nKuyie ndi duɔ́ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kɛ̀ mù bo di miɛkɛ kɛ̀ di kɔ̃̀ntì tu mu cĩ́ɛ̃̀tɑ̀ɑ̀? Di í te dimɑ́ɑ̀.
20Kuyie nkuù di dontɛ́ kudonku diɛkù, ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku nɛ̀ di kɔ̃̀ntì.