Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang ang usa kaninyo adunay panagbingkil sa usag-usa, makahimo ba siya pag-adto sa atubangan sa husgado sa dili magtutuong maghuhukom, kaysa sa atubangan sa mga magtutuo?
2Wala ba kamo masayod nga ang mga magtutuo ang maghukom sa kalibotan? Ug kung mohukom kamo sa kalibotan, dili ba kamo makahimo sa paghusay sa dili mahinungdanong mga butang?
3Wala ba kamo masayod nga atong pagahukman ang mga anghel? Unsa pa kaha, unya, makahimo ba kita ug paghukom sa mga butang niini nga kinabuhi?
4Unya kung kamo maghimo sa mga paghukom nga nalakip sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, nganong ginasang-at man ninyo ang mga kaso atubangan niadtong dili sakop sa simbahan?
5Gisulti ko kini sa inyong kaulawan. Wala bay usa taliwala kaninyo nga takos sa paghusay sa usa ka panagbingkil tali sa mga igsoon?
6Apan sa atong nakita karon, ang usa ka magtutuo miadto sa hukmanan batok sa uban nga magtutuo, ug kana nga kaso gipahimutang sa atubangan sa usa ka maghuhukom nga dili magtutuo!
7Ang kamatuoran nga adunay gayoy mga nagkalain-laing mga panagbingkil taliwala sa mga Kristohanon kapildihan na alang kaninyo. Nganong dili man hinuon moantos sa sayop? Nganong man dili hinuon ninyo tugotan ang inyong mga kaugalingon nga malimbongan?
8Apan nasayop kamo ug nanglimbong sa uban, ug kini mao ang inyong kaugalingong mga igsoon!
9Wala ba kamo masayod nga ang dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw pagtuo sa mga bakak. Ang makihilawason, nagsimba ug mga dios-dios, mga mananapaw, mga lalaking nagbaligya ug dungog, kadtong nakighilawas sa samang pagkatawo,
10mga kawatan, ang hakog, mga palahubog, mga mapasipalaon, ug mga mangingilad—wala kanila ang makapanunod sa gingharian sa Dios.
11Ug ingon nga ang pipila kaninyo. Apan gihinloan na kamo, apan gihalad na kamo sa Dios, apan kamo gipakamatarong na uban sa Dios sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios.
12Ang tanan makataronganon alang kanako,” Apan dili tanan makaayo. “Ang tanan makataronganon alang kanako,” Apan dili ako mahimong magpakaagalon pinaagi kanila.
13“Ang kalan-on alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kalan-on,” Apan ang Dios maglaglag uban kanilang duha. Ang lawas wala gitagana alang sa pagkamakihilawason. Hinuon, ang lawas alang sa Ginoo, ug ang Ginoo magtagbo alang sa lawas.
14Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug banhawon usab kita pinaagi sa iyang gahom.
15Wala ba kamo masayod nga ang inyong mga lawas nahisakop kang Cristo? Mahimo ba nga akong pagakuhaon ang mga nahisakop kang Cristo ug isagol sila sa usa ka nagbaligya ug dungog? Dili kini mahimo!
16Wala ba kamo masayod nga siya nga nagpasakop sa usa ka nagbaligya ug dungog nahimong usa ka unod uban kaniya? Sama sa gisulti sa kasulatan, “Ang duha mahimong usa ka unod.”
17Apan siya nga nahisakop sa Ginoo mahimong usa ka espiritu uban kaniya.
18Dagan gikan sa pagkamakihilawason! Matag sala nga mabuhat sa usa ka tawo kini gawas sa lawas, apan ang pagkamakihilawason sa tawo sala batok sa iyang kaugalingong lawas.

19Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Balaang Espiritu, nga nagpuyo diha kaninyo, nga inyong nabatonan gikan sa Dios? Wala ba kamo masayod nga dili kamo ang tag-iya sa inyong mga kaugalingon?
20Kay kamo gipalit sa usa ka kantidad. Busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas.