Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Intteppe issi uraassi ba ishaara mootoi de7iyaabaa gidikko, geeshshatu bolli pirddettanaagaa aggi bayidi, ammanennaageetu bolli pirddettanau waani xalidi bii?
2Geeshshati sa7aa pirddanaagaa erekketii? Yaatin, sa7aa intte pirddanaageeta gidikko, ubbabaappe guuxxiyaabaa pirddanau danddayekketii?
3Ha de7uwaabai atto shin, ammaniyaageeti kiitanchchatu bolli pirddanaagaakka erekketii?
4Yaatin, inttena ha de7uwaabaassi pirdda keetta koshshikko, woosa keettan asi karido asatun pirddissanau efeetii?
5Taani inttena yeellayanau hagaa gais; hegee hegaa malee? Intte giddon ishantta sigettanau danddayiya aadhdhida eranchcha asi issoinne baawee?
6SHin issi ishai hinkko ishaa pirdda keettan mootidi, he yohuwaa ammanenna asan pirddissii?
7Simmi issoi issuwaa mootiyoogee intte giddon de7ikko, hegee intte kunddidoogaa bessees. Hegaappe intte naaqettiyoogeenne cimettiyoogee kehennee?
8SHin intte intte huuphen issoi issuwaa harai atto, intte ishanttakka naaqqeetanne cimmeeta.
9Woi makkalanchchati Xoossaa kawotettaa laattennaagaa erekketii? Baloppite. SHaaramuxana qaaqqatiyaageeti woi eeqassi goinniyaageeti woi shaaramuxiyaageeti woi attumaasa gidiiddi, attumaasaara shaaramuxiyaageeti,
10woi kaisoti woi miishshaa amottiyaageeti woi mattottiyaageeti woi cayiyaageeti woi bonqqiyaageeti Xoossaa kawotettaa laattokkona.
11Intteppekka issi issi asai hegeetu mala. SHin Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttaaninne nu Xoossaa Ayyaanan intte meecettidetanne geeyideta; qassi xillideta.
12Taani koyidobaa ubbaa oottanau danddayais. SHin ubbaikka tana maaddenna. Taani koyidobaa ubbaa oottanau danddayais. SHin aibikka tana haarenna.
13Qumi ulossa; uloikka qumassa. SHin Xoossai uluwaakka qumaakka xaissana. Asa bollai Godaassappe attin, shaaramuxassa gidenna. Godaikka asa bollaassa.
14Xoossai Godaa haiquwaappe denttiis; qassi nunakka haiquwaappe ba wolqqan denttana.
15Intte bollai Kiristtoosa bollaappe shaahettidaagaa gidiyoogaa intte erekketii? Yaatin, taani Kiristtoosa bollaappe shaahettidaagaa efaada, shaaramuxa bolla oottoo? Hanenna!
16Woi shaaramuxaara gaittiya urai issi bollaa gidiyoogaa erekketii? Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Eti naa77ai issi asa gidana” yaagees.
17SHin Godaara gaittiya urai ayyaanan aara issuwaa gidees.
18SHaaramuxappe baqatite. Issi urai oottiyo hara nagara ubbai a bollaappe kareera de7ees; shin shaaramuxiyaagee ba bolli nagaraa oottees.

19Woi intte bollai Xoossai inttessi immido inttenan de7iya Geeshsha Ayyaanaa beeta maqidase gidiyoogaa erekketii? Qassi intte intte huuphessa gidekketa.
20Aissi giikko, Xoossai inttena waagan shammiis. Hegaa gishshau, intte bollan a bonchchite.