Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xa yɛngɛn muxu firinna tagi dɛnkɛlɛya yamani, nanfera ɛ tinma na kitin xa sa tinxintarene tagi, benun a xa sa yama sariɲanxin tagi?
2Ɛ mi a kolon ba, fa fala yama sariɲanxin dunuɲaa kitin sama nɛn? Nba, xa ɛ dunuɲa kitine sama nɛn, nanfera ɛ mi nɔɛ fe xuridine kitin sɛ?
3Ɛ mi a kolon ba fa fala a en tan nan malekane makitima? En fa taganɲɛ dunuɲa ito feene ma nayi ba?
4Nba, xa yɛngɛne ɛ tagi dunuɲa feene ma, ɛ muxune dɔxɛ kitisane ra nayi naxanye mi binyaxi dɛnkɛlɛya yamaan tagi ba?
5N na ɛ yagi feen nan falama nayi. Na bunna nɛɛn ba, fa fala fe kolon yo mi ɛ tagi naxan nɔɛ dɛnkɛlɛya muxu firinna tagi kitin sɛ?
6Koni dɛnkɛlɛya muxuna nde bata a ngaxakedenna nde xili kitini dɛnkɛlɛyatarene konni dɛnkɛlɛyatarene yɛɛ xɔri!
7Xa kitine ɛ tagi, bɔnɔn nan na ra. Benun na xa liga, a mi yi lan ba, ɛ xa tin tinxintareyaan yi liga ɛ ra nayi? Nayi, ɛ mi yi lan ba, ɛ tin kansunna ma?
8Koni ɛ tan yɛtɛɛn nan tinxintareyaan ligama, ɛ yi ɛ ngaxakedenmane yii seene kansun.
9Ɛ mi a kolon ba fa fala tinxintarene mi kɛɛn sɔtɔma Alaa Mangayani? Ɛ nama ɛ yɛtɛ mayenden. Yanga suxune hanma suxure batune hanma yalundene hanma xɛmɛn naxanye kafuma e bode ma,
10hanma muɲadene hanma milantenne hanma dɔlɔ minne, hanma nafigine, hanma kansun tiine, ne sese mi kɛɛn sɔtɔma Alaa Mangayani.
11Ɛ tan ndee yi na kii nin nun, koni ɛ yulubine bata xafari, ɛ rasariɲan, ɛ yi findi muxu tinxinxine ra en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xinli a Nii Sariɲanxin barakani.
12Ɛ a falama nɛn, ɛ naxa, “Feen birin daxa n tan xa.” Koni tɔnɔ mi feen birin na. Ɛ naxa, “Feen birin daxa n tan xa.” Koni n tan mi tinɲɛ luyɛ sese a konyiya bun.
13Ɛ mɔn a falama, ɛ naxa, “Kuiin nan gbee donseen na, donseen nan fan gbee kuiin na.” Koni Ala e firinna birin halagima nɛn. Muxun fati bɛndɛn mi rafalaxi yanga suxun xan xili yi bayo Marigin nan gbee fati bɛndɛn na, e nun Marigin fan fati bɛndɛn nan xa.
14Ala bata Marigin nakeli sayani, a en tan fan nakelima nɛn a sɛnbɛni.
15Ɛ mi a kolon ba fa fala a ɛ fati bɛndɛn findixi Alaa Muxu Sugandixin fati bɛndɛn yirena nde nan na? Nayi, n lan n xa Marigin fati bɛndɛn din yalunden fatin na ba? Ɛn-ɛn de!
16Ɛ mi a kolon ba fa fala xɛmɛn naxan nun ɲaxalan yalunden kafuma, a ne bata findi fati bɛndɛ kedenna ra? Na ma, a sɛbɛxi Kitabuni: Ne firinna bata findi fati bɛndɛ kedenna ra.
17Koni naxan a yɛtɛ tugunma Marigin na, na nun Marigin findima nɛn kedenna ra.
18Ɛ gi yanga suxun bun. Muxun yulubi gbɛtɛn naxanye ligama ne mi a fati bɛndɛni, koni muxun naxan yangan suxuma na yulubin ligama a yɛtɛ fati bɛndɛn nan xili ma.

19Ɛ mi a kolon ba fa fala Alaa Nii Sariɲanxin Batu Banxin nan ɛ fati bɛndɛn na, Niin naxan ɛ yi, Ala naxan fixi ɛ ma? Ɛ gbee mi ɛ fati bɛndɛn na.
20Amasɔtɔ a ɛ xunbaxi sare xɔdɛxɛn nan na. Nayi, ɛ Ala binya ɛ fati bɛndɛni.