Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ́ kɛ̀ n nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nyibotí imɔu kó tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kpɛti, kɛ nɛ́ í mɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀, n dò nkubɑrìcíríkù nku bɛ̀ bie nkù yoo kukɑ̃̀nkɑ̃̀nkù.
2Bɑ́ kɛ̀ Kuyie nni mpɑ̃ kɛ̀ n nɔ kɛ nɑ́ɑ́ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri, kɛ yɛ̃́ mɛciì mmɛmɔu, kɛ tɑ̃́ Kuyie nkɛ̀ m bɛ́i nyɛtɑ̃rɛ̀ɛ fũtɛ, kɛ̀ n nɛ́ í mɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ n tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
3Bɑ́ kɛ̀ n totí n kpɛrɛ dɛmɔu bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ duɔ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ n cɔ́u, kɛ̀ n yí mɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ n tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
4Mɛdɔ́kùmɛ̀ yiɛ̀ nhɔ̃ mmimmu, kɛ nitì, wè í ɛ̃ɛ̃̀nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀, wè í mɔkɛ tipɔ̀tì, wè í mɔkɛ tɛfentɛ̀.
5Mɛdɔ́kùmɛ̀ yiɛ̀ nyí dɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni, ò í wɑnti omɑ́ɑ̀ kó mucɔ̃́ntimu, ò í mɔkɛ kɛmiɛkɛ, ò ɔ̃ɔ̃ í nhu tinɑ́ɑǹtì.
6Dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nnɑɑti mɛdɔ́kùmɛ̀ yiɛ̀ otɔù dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì mɛyɛi, dɛ̀ ɔ̃ nhò nɑɑti otɔù dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì ndi mɛsɑ̀ɑ̀.
7Mɛdɔ́kùmɛ̀ yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́mmu, kɛ́ntɑ̃́, kɛ́mbɑɑ, kɛ́mmi ndɛmɔu miɛkɛ.
8Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀mù yóó deèmu, kɛ̀ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntìi deè, kɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ɛ deè, mɛdɔ́kùmɛ̀ mɛ nyí yóó deè bìtì.
9Yíe nti yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì dikéè ndi, kɛ tì nɑ̀ɑ́ ndikéè.
10Dɛ̀ɛ̀ í kṹmmú dɛ̀ bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kṹmmú kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu.
11N do tú dìì mɔ̀nnì dɛbirɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntibíkɛ́nnɑ́ɑǹtì nti, kɛ mɔkɛ mɛbíkɛ́ǹyɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ n yɛǹtotí tú ibíkɛ́nkpɛyi, kɛ kòtɛ́ kɛ yoo dɛbíkɛ́nkpɛrɛ.
12Yíe nti wúó nkɛ̀ dɛ̀ dò nhɑ ɔ̃ nwúómmɛ̀ mmɛ onìtì dihuri, dɛ mɔ̀nnì ti bo yɑ̀ pɑ́íí. Yíe nti yɛ̃́ dikéè ndi, dɛ yiè kɛ bo yĩ́ɛ̃́tɛ́ pɑ́íí Kuyie nti yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí.
13Yíe ndɛnɛnnɛ̀ dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti diɛ ndɛɛ̀ bo: Mɛtɑ̃́kùmɛ̀, ti bo mbɑɑmɛ̀ dɛ̀ɛ kpɑɑní nɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀. Dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛtɛrɛ̀ dɛɛ̀ tú: Mɛdɔ́kùmɛ̀.