Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - 1 KORINT

1 KORINT 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma emen kumwail anahne rapahki eh pwung rehn emen rie souleng, mehnda e lelki mwoalen kopwung en me rotorot akan, a e sohte rapahki eh pwuhng rehn sapwellimen Koht aramas akan nan mwomwohdiso?
2Kumwail sehse me sapwellimen Koht aramas akan pahn kadeikada sampah? Eri, ma kumwail pahn kadeikada sampah, a ia duwen, kumwail sohte kak wia kadeikpen kisin ire tikitik pwukat?
3Kumwail sehse me kitail pahn pil kadeikada tohnleng kan? Ma iei, eri, mehlel kowahlap, kitail pil pahn kadeikada kisin tiahk kan en sampah wet!
4Eri, ma kumwail pahn kak wia kopwungpen amwail tiahk kan en mour wet, a ia kahrepen amwail pahn mweidalahng kopwung pwukat rehn aramas me sohte mwahn katepe mie ong mwomwohdiso?
5Kumwail meid soh namenek! Sohte metehmen kak dierekda rehmwail me koahiek oh loalokong me kak kapwungala repenpwung nanpwungen souleng kan?
6Ahpw kumwail uhdahn kin lelki mwoalen kopwung riamwail souleng kan oh wia kopwung rehn me sohte ar pwoson!
7Amwail kin wia amwail repenpwung nanpwungamwail kasalehda me mie mehkot sapwung rehmwail. E soh pahn mwahu ong kumwail ma kumwail mweidalahte amwail repenpwung kan oh tounmeteikihla? E soh pahn mwahu ong kumwail ma emen pirapai kumwail?
8Ahpw soh, pwe kumwail kin wiapene sapwung kan nanpwungamwail, kumwail kin pirap nanpwungamwail, ahpw kumwail souleng kei!
9Kumwail sehse me aramas suwed kan sohte pahn iang sohsohki Wehin Koht? Kumwail dehr nan kapehd rotorot, pwe me kin nenek kan, me kin pwongih dikedik en eni kan, me kamwahl akan, me wia dipen Sodom kan,
10me lipirap akan, me noahroke kepwe kan, me kamamsakau kan, me karaunlikamw akan, oh me loallap suwed kan, re sohte pahn iang sohsohki Wehin Koht.
11Eri, ekei kumwail iang mihmi ni soangen aramas pwukat mahso, ahpw met kumwail mwakelekelsangehr dihp, oh kasarawihongehr Koht, oh pwunglahr rehn Koht ni mwaren atail Kaun Sises Krais oh ni Ngenen atail Koht.
12Mie me kak nda, “E mweimweiong ie I en wia mehkoaros.” Ei, mehlel, ahpw mehkoaros sohte mwahu ong uhk. Ngehi, I pil kak nda, “E mweimweiong ie I en wia mehkoaros,” ahpw I sohte pahn mweidohng I en wiahla ladun mehkot.
13Pil emen tohrohr kak nda, “Kisin mwenge kan wiawidahng kapehd en aramas, a kapehd en aramas wiawidahng kisin mwenge.” Mehlel, ahpw Koht pahn ketin kasohreirailla. Paliwar en aramas sohte wiawidahng tiahk en nenek, ahpw e wiawihda pwe en papah Kaun-o; oh Kaun-o kin ketin apwahpwalih paliwar.
14Koht me ketin kaiasada Kaun-o sang mehla, oh ih me pahn pil ketin kaiasada kitail sang ni manaman en nin lime.
15Kumwail ese me paliwaramwail kan iei kisehn paliwar en Krais. A ia duwen, me pahn mwahu ma I pahn ale kisehn paliwar en Krais oh wiahkihla kakon en lih nenek men? Soh kowahlap!
16Mweinele kumwail sehse me ni ohl emen eh kin kapatahiong paliwere paliwar en lih nenek men, ira kin wiahla warteieu. Pwe ira koaros pahn wiahla warteieu, duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih.
17A me kin kapatahiong ih Kaun-o, kin iang ih wiahla ngehnteieu.
18Eri, kumwail kadohwaneweisang kumwail tiahk en nenek. Pwe dihp koaros me aramas kin wiahda, kin wiawi likin paliwar; a me kin nenek, kih wiahda dihp ong pein paliwere.

19Kumwail sehse me paliwaramwail kan iei tehnpas en Ngehn Sarawi, me kin ketiket loalamwail, me kumwail alesangehr rehn Koht? Kaidehn uhdamwail kumwail, pwe sapwellimen Koht;
20pwe ih me ketin pwainkinkumwailda pwei lapalap ehu. Eri, kumwail doadoahngki paliwaramwail kan ong ni kalinganpen Koht.