Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n yí dɔ́ di yɛ̃̀ nti yɛmbɛ̀ do kérímɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ diwɛtirì bɛ̀ ni, kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou.
2Ti bo nɑ kɛ dɔ̀ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù diwɛtirì miɛkɛ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, bɛ̀ yié mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tũ Mɔyiisi.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ di bɛmɔu mudiì mùù duòní kɛĩ́nkɛ̀,
4kɛ́yɑ̃̀ bɛmɔu Kuyie mbɛ̀ duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ niɛ, mɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ní dipèrì. Dɛ kó dipèrì do bɛnkú Kirisi nwe.
5Nɛ̀ mɛmmɛ Kuyie nyí mpɛ́nsìrì bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
6Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ bo bɛnkɛ tímbɛ kɛ̀ ti bɑ́ mbɛ̀ dònnɛ̀ kɛ́ndɔ́ mɛyɛi nkó mudɔɔ̀rìmù.
7Di bɑ́ ntũ nyɛbɔkɛ̀, bɛ miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ do dòmmɛ̀. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́ítɛ́ kɛ́nhɑu.
8Di bɑ́ɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀, bɛ miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ do mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ́kú sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (23000) diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
9Di bɑ́ nyíinko Kuyie mmiɛkɛ, bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ do mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛɛ bɛ̀ dɔmmú kɛ̀ bɛ̀ɛ kú.
10Di bɑ́ nsɛ́í nKuyie, bɛ miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ do mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nní ku tɔ̃nnì dìì kɔ̀ù kɛ̀ dìi bɛ̀ kùɔ.
11Dɛ̀ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti wɑ̃̀ri kɛ bo bɛnkɛ tímbɛ yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ yiɛ̀ nkɔbɛ.
12Kɛ̀ dɛ̀ tũ ndò mmɛmmɛ, wèè yɛ̀mmɛ̀ dò nhò còḿmú wè nyɛ̃́ kòò bɑ́ɑ́ do.
13Mɛbennímɛ̀ mɑmɛ̀ í di tuɔ̀kùní bɛtɔbɛ̀ í yɛ̃́mɛ̀. Kuyie mbɛ́i ntì kù tì dɔ̀ɔ̀rimu, kù í yóó yóu kɛ̀ mɛbennímɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di wɛ̃rímú kɛ̀ mɛ̀ di tuɔ̀kɛní kuù yɛ̃́ kù yóó yĩ́mɛ̀ kɛ́ di mɛ̀ nɑ kɛ́yɛ̀.
14N kɔbɛ n di nɑ́ɑ́mmu, bɑ́ ntũnnɛ̀ yɛbɔkɛ̀.
15N di nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dònnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ciì bɛ̀mbɛ. Wéntɛ́nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ n di nɑ́ɑ́ ntì.
16Ti ɔ̃ɔ̃ sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́yɑ̃̀ fɛ̀ɛ̀ bòòfɛ̀ fɛɛ̀ bɛnkú ti wɛ̃mmɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nti pɛ̀tɛ́mɛ̀ nɛ̀ Kirisi kó mukṹṹ mmiɛkɛ. Ti wɛ̀rí dìì mɔ̀nnì pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ cɑ́ɑ́ ndɛ̀ bɛnkú ti wɛ̃ḿmɛ̀ mmɛ Kirisi kó tikɔ̃̀ntì miɛkɛ.
17Ti ɔ̃ɔ̃ nyóó wɛ́rí pɛ̃́ɛ̃̀ kòò wɛ̃ḿmu, dɛ̀ mɛ ndò nɛ̀ Kirisi kɔbɛ, bɑ́ kɛ̀ ti sũ, ti wɛ̃ nhonìtì omɑ́ɑ̀ ndi.
18Wéntɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛborimɛ, bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́ nyiwũɔ̃ bɛ̀ feu ì Kuyie mbɛ̀ kù tɑ̀unɛ̀mu.

19Dɛ̀ í mɛ ndò nɛ̀ imɑɑ nyìì fìé yɛbɔkɛ̀, imɑɑ nyoo yɛbɔkɛ̀ dɛ̀ í mɔkɛ muwɛ̃rímú mɑmù.
20N nɛ́ dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì tú: Kɛ̀ imɑɑ mbɛ̀ fìé ì Kuyie mbɛ̀ tɑ̀unkonɛ̀ Kuyie, mɛɛ̀ botí nku imɑɑ mbɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ tɑ̀unkonɛ̀mɛ̀ yɛbɔkɛ̀. N nɛ́ í dɔ́ òmɔù di miɛkɛ ntɑunɛ̀ dibɔɔ̀.
21Di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̃̀ ti Yiɛ̀ nkó fɛbòòfɛ̀ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kɔfɛ, di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́di ti Yiɛ̀ nkó mudiì nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kɔ̃mu.
22Yɑ́ɑ̀ di dɔ́ kɛ́íi nti Yiɛ̀ nkó kɛmiɛkɛ nkɛ? Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndíì kpeńnì kóo pɛ̃ɛ̃tɑ́ɑ̀?
23Bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ tú: Dɛ̀mɑrɛ̀ í ci! Mɔ́mmuɔ, dɛmɔu dɛ̀ nɛ́ í ti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀. Dɛ̀mɑrɛ̀ í ci, dɛmɔu dɛ̀ nɛ́ í ti teénnɛ̀ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ.
24Òmɔù bɑ́ nwɑnti omɑ́ɑ̀ kó mmucɔ̃́ntimu, ò pètìnkɛ nwɑnti otɔù bo cɔ̃ntɛmɛ̀ mmɛ.
25Di bo nɑ kɛ́ncɑ́ɑ́ mbɛ̀ fiiti ìì mɑɑ ndikɑ̃̀tìrì kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndi bekùnɛ̀.
26Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nweè dɛ̀ te.
27Wèè í tũ nKuyie nkòo di yu mudiì kɛ̀ di kɔ̀tɛ, dí di bɛ̀ di duɔ́ ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndi bekùnɛ̀.
28Kòò mɔù mɛ ndi nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Bɛ̀ fèútɛ́ i m̀mɑɑ dibɔɔ̀ ndi. Di bɑ́ɑ́ di, dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo kɔkɛ́nɛ̀mɛ̀ wèè di nɑ̀kɛ́.
29Dɛ̀ í tú n yɛ̃ díì kó mɛyɛ̀mmɛ̀ yó ndi bekùnɛ̀, wèè mɛ ndi nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í nkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ òmɔù bo yĩ́ otɔù kpɛ́í mbɑ́ nte kɛ̀ n yóu n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀,
30kɛ̀ n sɑ̃ntɛ Kuyie mmudiì kpɛ́í nkɛ yo, nhòmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ n sɛi.
31Kɛ̀ di yo nyoo di yɔ̃̀, di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ ndɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì.
32Di bɑ́ ndɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo bɔ nhotɔù, Sifu yoo wèè í tú Sifu yoo Kirisi kou mɔù.
33M mɔ́mmuɔ n yí wɑnti n kó kuyɛǹnɑɑtí, n wɑnti bɛtɔbɛ̀ kɔku nku, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ cootɛ́.