Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ n dɔ́mɑ̀ɑ̀? N yí tú Yesu tɔ̃nnɑ̀ɑ̀? N yí yɑ̀ ti Yiɛ̀ nɛ̀ n nɔ̀nfɑ̀ɑ̀? Míì í di nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀?
2Bɑ́ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛ̃ n yí tú Yesu tɔ̃nnì, díndi do dò kɛ́nyɛ̃́mu, kɛ yɛ̃́ míì di nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ di cèètɛ.
3N ti ntɛ̃́nnìnko bɛ̀ɛ̀ n wɑ́tìrì.
4M pĩ́ mùù tɔ̃mmú í dò di nni nduɔ̀ kɛ̀ n yo nkɛ yɔ̃nnɑ̀ɑ̀?
5N do í dò nkɛ́mmɔkɛ m pokù wèè tu Kirisi kou kɛ̀ ti nɛitɑɑ̀, Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ o nɛí nɛ̀ Piɛri bɛ̀ dòmmɑɑ̀?
6Mí nnɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi tíì mɑ́ɑ̀ dò kɛ́mpĩ́ mutɔ̃mmú kɛ yonnɛ̀, kɛ̀ di teénnɛ̀ bɛtɔbɑ̀ɑ̀?
7We nhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì piú omɑ́ɑ̀? We nfiiku dɛtie nkɛ í yo ndɛ bɛ? We ncɛ̃mmù inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ í yɔ̃ nyì miɛ̀?
8Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò n nɑ́ɑ́ nkɛ wetí kutenkù kuù nkpɛti mɑ́ɑ̀. Tì wɑ̃̀rimu Mɔyiisi kó ikuɔ́ miɛkɛ kɛ tú:
9Bɑ́ɑ́ tɑ́ú nfɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nùù fɛ puòtì dìì mɔ̀nnì tidiitì, Kuyie nkuɔ́ nyinɑ̀ɑ̀kɛ nyi mɛsémmɑ̀ɑ̀?
10Tì nɑ̀ɑ́ ntíì kpɛ́í nkɛ, kɛ tú, wèè kùútí tidiitì nɛ̀ wèè tì puòtì bɛ̀ dɔ́ mucɔ̃́ntimu mmu bɛdɛ́.
11Mí nwèè di duɔ́ ndi wɛ̃rɛ̀ kó mudiì di bo n duɔ́mmɛ̀ tidiitì dɛɛ̀ di yonkɑɑ̀?
12Kɛ̀ di teénnɛ̀ bɛtɔbɛ̀, n do í dò nkɛ́ di bekɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ kpɛrɑɑ̀? M pètìnkɛ duɔ́ m mɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ dítínnɛ́ Kirisi kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì.
13Di í yɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ pĩ nyikuɔ́ tɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ dɛ nyonnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ feu iwũɔ̃ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kó imɑɑnɑɑ̀?
14Mɛm̀mɛ Kuyie mbɛ́immɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì bɛ̀ tì nɑ̀ɑ́ mbɛ̀, mbɛ̀ duɔ̀ nkɛ bɛ̀ yo.
15Mí n yí bekɛ dɛ̀mɑrɛ̀ òmɔù, bɑ́ m mɛ̀ ndi wɑ̃ũmɛ̀ dipɑ́tíri n yí dɔ́ di n duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ n ku nɛ̀ dikònnì dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ m bo mɔɔmɛ̀ kɛ́cɑkɛ n yètìrì.
16M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yóu Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù ti nni nduɔ́mmɛ̀, kɛ̀ n yí dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ Kuyie mbɑ́ n yóu.
17Kɛ̀ m pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú nɛ̀ diwɛ̀ì, Kuyie mbo n yietí, bɑ́ kɛ̀ n yí dɔ́ kɛ́ mù pĩ, n dò nkɛ́ mù pĩ̀ḿmu kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù mù nni nduɔ́mmɛ̀.
18Dɛndɛ tú n kó mutɔ̃mmú kpɑmu tiyetɑɑ̀? Ɔ́ɔ̀, n kó tiyeti tú diwɛ̀ì ndi nɛ̀ m bo nɑ́kɛ́mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì fɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ tiyeti n do dò nkɛ́cɔutɛ́ tì.

19N temu m mɑ́ɑ̀, n yí tú òmɔù kó kudɑɑkù, kɛ nɛ́ duɔ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kóo tɔ̃ntì, kɛ bo yṹɔ̃́nní kusṹkù Kirisi kó kucɛ miɛkɛ.
20Nh ɔ̃ mbo Sifubɛ cuokɛ̀ kɛ dɔɔ̀ri bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛ̀ tũ̀ nyikuɔ́, nní nyì tũ̀ kɛ bo yṹɔ̃́nní kusṹkù Kirisi borɛ̀.
21Kɛ̀ m̀ bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́ bɛ cuokɛ̀, nní ndɔɔri bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀, kɛ dò n yí mɔkɛ ikuɔ́ kɛ nɛ́ tũ nKirisi kó ikuɔ́.
22Kɛ̀ m bo bɛ̀ɛ̀ mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, ḿ bɛ̀ ɛ̀nnɛnɛ̀ m mɑ́ɑ̀, kɛ́ bɛ̀ yũ̀ɔ̃́nní Kirisi borɛ̀. M mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ n dɛɛtɛ́ bɛ̀mɑbɛ̀ mbɛ.
23N dɔɔ̀ri mɛmmɛ kɛ bo pitɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́totɛ́ ti kó ticuuti.
24Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ betí muceé mbɛ̀ ɔ̃ ncokù kòò mɑ́ɑ̀ weè pɛ́tɛ́ tiyeti. Ncokùnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́pɛ́tɛ́ tiyeti.
25Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́betɛ́ muceé mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ kɛ́mbeú kɛ̀ dɛ̀ yóumu, kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ̀ ci dɛ̀ pɛ́u. Bɛ̀ wɑnti kɛ́pɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ kiɛ nkó tiyeti nti, tìì í mɔnni, kɛ̀ tínti wɑnti kɛ́pɛ́tɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó tiyeti tìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
26Dɛɛ̀ te kɛ̀ n cokù kɛ yɛ̃́ m bɛtì dɛ̀, n yí sɔ̃̀ntɛ́ kɛ puòtì dɛtetìrɛ̀.
27N fɛ̃́ũnko m mɑ́ɑ̀ ndi weti weti kɛ pĩ́ n kɔ̃̀ntì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yĩɛ̃̀kù m bo nɑ́kɛ́mɛ̀ bɛtɔbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ Kuyie nnɛ́ n dootóo.