Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n dɔ́ di bɑntɛ́mu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɑ̃ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
2Di yɛ̃́mu kɛ dò ndi mu ndo í tũ ndìì mɔ̀nnì Kuyie kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛɛ̀ di yɔ̃nti kɛ̀ di feu sitenkɑɑnìi sìì í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́.
3Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bonɛ̀ onìtì ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́sɑ̃́ɑ̃́ nYesu, kòò mɔù yĩ Yesu tú o Yiɛ̀ ndɛ̀ bonní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mborɛ̀ ndɛ.
4Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bo mumɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ mu pɑ̃rɛ̀ sũ mù mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀.
5Kuyie ntɔ̃mmú sũmu kɛ tú Kuyie nkumɑ́ɑ̀ kó mutɔ̃mmú.
6Ti bo mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie ntɔ̃mmú mɛ̀ sũmu Kuyie nkumɑ́ɑ̀ kuù nɛ́ mɛ̀ nti bɛnkú.
7Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɑ̃ wè dìì pɑ̃nnì dì ntú timɔu kó mɛsɑ̀ɑ̀.
8Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ɔ̃ɔ̃ pɑ̃mu òmɔù mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì, kɛ́pɑ̃ otɔù mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kpɛti,
9kɛ́pɑ̃ otɔù mɛtɑ̃́kùmɛ̀, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo mmiɛkùnko bɛmuɔmbɛ,
10kɛ́pɑ̃ otɔù kòo ndɔɔri tidiɛtì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòò nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo nnɔ nkɛ bɑɑ̀tì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kpɛti, kɛ́pɑ̃ otɔù kòò nnɑ́ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo nnɔ kɛ tì tùonko.
11Dɛmɔu mɛmmɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú mmu muù pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ ncɑ̃́ɑ̃́ mmù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
12Onìtì bo omɑ́ɑ̀ ndi kɛ mɔkɛ itùòti pɛ́u, Kirisi kɔbɛ kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ bɛ̀ sũ kɛ nɛ́ wɛ̃.
13Timɔu tínti Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmuù ti tɑunnɛ̀ Kirisi bɛ̀ ti ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú timɔu ti miɛkɛ.
14Kutùòti kumɑ́ɑ̀ kuù í tú onìtì, ì sũmu.
15Kɛ̀ tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ yetɛ kɛ yĩ tɛ̀ í tú tɛnɔ̀ùtɛ̀, tɛ̀ í tɑunnɛ̀ tikɔ̃̀ntì. Tɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ, tɛ̀ bɑɑ tú tikɔ̃̀ntì nti.
16Kɛ̀ ditoò yĩ dì í tú fɛnɔ̀nfɛ̀, di í tɑunnɛ̀ tikɔ̃̀ntì. Dì bɑ́ɑ́ nɑ, dì bɑɑ tú tikɔ̃̀ntì nti.
17Kɛ̀ tikɔ̃̀ntì timɔu do ntú fɛnɔ̀nfɛ̀ nfɛ kɛ̀ ditoò í bo ti yĩ́mɛ kɛ́nyo? Kɛ̀ ti mɛ ndo tú ditoò ndi kɛ̀ dihɔ̃nnì í bo ti yĩ́mɛ kɛ́nyo kunɔ́ú.
18Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nhɑ̃nnɛ́ itùòti onìtì kunku Kuyie nkù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.

19Kutùòti kumɑ́ɑ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú onìtì.
20Itùòti pɛ́u iì wɛ̃nnɛ́ kɛ tú onìtì.
21Fɛnɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: M bo nɑ m mɑ́ɑ̀, bɑ́ kɑ̀ɑ í bo. Diyuu mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ sinɑɑ̀cɛ̀i kɛ dɔ̀: M bo nɑ m mɑ́ɑ̀ bɑ́ kɛ̀ di í bo.
22Onìtì kɔ̃̀ntì kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ kɛ̃ńnì, dɛɛ̀ kó mutɔ̃mmú pètìnkɛ dɛu.
23Onìtì kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́yɑ̀, ti dɛ nyɑ́rí kɛ dɛ̀ dɑɑti tiyɑ̀ɑ̀tì.
24Kɛ̀ itùòti tɛì bo ti í sɔrì ì, Kuyie nhɑ̃nnɛ́ bɑ́ kùù tùòti nɛ̀ ku tɔ̃mmú mmu, kɛ̀ tikɔ̃̀ntì kpɛrɛ ti sɔrì dɛ̀ kó mutɔ̃mmú pɛ̃ɛ̃tɛ́ itùòti tɛì kɔ̃mu.
25Kutùòti kumɑ́ɑ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú imɔu ì dò nkɛ́nteénnɛ̀ itɔbɛ̀ mbɛ.
26Kɛ̀ kutùòti kumɑ́ɑ̀ fɛ̃́ũ̀rì, itɛì ɔ̃ nfɛ̃́ũ̀rìmu, kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti, dɛ̀ nnɑɑti itɛì.
27Dimɔu di tú Kirisi kó tikɔ̃̀ntì nti, bɑ́ wè kòò tu kutùòti.
28Mɛɛ̀ botí nku Kuyie nhɑ̃nnɛ́mɛ̀ Kirisi kɔbɛ miɛkɛ, mɛketimɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀, mɛdɛ́rímɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, dɛ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ miɛkùnko bɛmuɔmbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ teénnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì.
29Bɛmɔu bɛɛ̀ í tú Yesu tɔ̃rɛ̀, bɛmɔu bɛɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛmɔu bɛɛ̀ í tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, bɛmɔu bɛɛ̀ í dɔɔri tidiɛtì.
30Bɛmɔu bɛɛ̀ í miɛkùnko bɛmuɔmbɛ, bɛmɔu bɛɛ̀ í nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, bɛmɔu bɛɛ̀ í tuònko tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì.
31Tũ ńwɑmmúnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀. M bo di bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu.