Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ̀ɛ̀ tu yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, ntɛnɛ̀ n tiè ntì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɑdɑsii. Di dò nkɛ́ ti ntũnnɛ.
2Bɑ́ tɛ̀ɛ̀ om̀pùtɛ̀ bɑ́ wè ò níí dɛitɛ ò dɔ́ kɛ́pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mmɑmɛ̀ kɛ́dɔú nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bɑ́ɑ́ mbɑɑ m bo tuɔkoomɛ̀ kɛ̀ di nɛ́ cuɔ́ yɛpɑ̃rɛ̀.
3M bo tuɔkoo dìì mɔ̀nnì m bo wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́duɔ́ ndi tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
4Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò n kɔtɛmu, bɛ̀ n nɛinɛ̀.
5N yó nkɔroo di ciɛ kɛ́yɛ̀ Mɑseduɔnni nwe, n dò nkɛ́ kɛ nyɛ̀.
6Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ m bo mɔntɛ di ciɛ kɛ́deè diyɔ̃ɔ̃̀, kɛ̀ di n teénnɛ̀ kɛ̀ n nɑ kɛ́kɔtɛ n dò nkɛ́kɔtɛ kɛ̀.
7N yí dɔ́ kɛ́ di yɑ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, n dɔ́ tí mbo kɛ́mɔntɛmu kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ Kuyie ndɔ́.
8N nɛ́ yó nkpɑɑ́ diɛ ndɛ Efɛɛsi kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Pɑ̃ntikoti.
9Kuyie nkpetɛ́mu kucɛ kɛ̀ m bo pĩ́ mmutɔ̃mmú diɛ mbɑ́ n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ mɛ nsũmɛ̀.
10Kɛ̀ Timɔntee tùɔ̀koo di ò cɔutɛ́ kòo yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò pĩ́mmɛ̀ Kuyie nkó mutɔ̃mmú mmu kɛ n dònnɛ̀.
11Òmɔù bɑ́ɑ́ ò sènkɛ̀rì, di ò teennɛ̀ kòo wɛ̃tɛnínɛ̀ diwɛ̀ì, nhò bɑ̀ɑ̀mu nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ò cíe.
12N yɑ́úkùnkomu ti kou Apodoosi kɔ̃̀ntì kɛ tú wèe nɛinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́kɔtoo, kòò tu o yɛ̀mmɛ̀ í yie, kɛ̀ mɛ̀ yie ndìì mɔ̀nnì ò bo kɔtoo.
13Ndɑkɛnɛ̀, kɛ̀ di tɑ̃́kùmɛ̀ ńfííkú kɛ̀ dí mmɔkɛ dikɔ̃mbùɔ̀ kɛ́nkpeńnì Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ.
14Di dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu di ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri nɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀.
15Nyɛ̃́nɛ̀ Setifɑnnɑɑsi nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kpɛ́í, mbɛ̀ɛ̀ ketɛ́ kɛ cɔutɛ́ Kirisi Akɑyii tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ Kirisi kó mutɔ̃mmú, kɛ teénnɛ̀ Kirisi kɔbɛ.
16Ndénɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú.
17Dɛ̀ n nɑɑtimu kɛ yɛ̃́ m mu nyí kɔ̀toomɛ̀ kɛ̀ Setifɑnnɑɑsi nɛ̀ Fɔritinnɑtuusi nɛ̀ Akɑyikuusi kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ n teennɛ̀.
18Kɛ yɑ́úkùnnɛ n kɔ̃̀ntì bɛ̀ yɑ́ukùnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí di kpɛti. Nsɑ̃ntínɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí.

19Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Asii bɛ̀ di dɔunko kɛ̀ Akidɑɑsi nɛ̀ Pirisiidi nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tiku bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dɔunko nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ.
20Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛmɔu bɛ̀ di dɔunko. Ǹdɔúnnɛ̀ ditɔbɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
21Mí mPɔɔri míì wɑ̃̀ri mudɔummu muu nnɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀.
22Kòo mɔù í dɔ́ ti Yiɛ̀, Kuyie nhò cɔ̃ɔ̃. Mɑrɑnɑtɑ - Ti Yiɛ̀, nwɛ̃tɛní!
23Ti Yiɛ̀ nYesu kó mɛsɑ̀ɑ̀ ní ndi bonɛ̀.
24N di dɔ́mu dimɔu nɛ̀ Yesu Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ.