Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N yomu bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ tipíìtì timɔu di borimɛ í wennimɛ̀. Kɛ̀ di dɔɔri bɑ́ bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛ̀ í dɔɔri dɛ̀. Bɛ̀ tu òmɔù dɔutinɛ̀ o cicɛ pokù.
2Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di kpɑɑ́ mɔkɛ tɛfentɛ̀, dɛ̀ do dò ndi yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ̀ di bɛti dɛ kóo nìtì di cuokɛ̀.
3Mí n kpɛ́í, bɑ́ n yí mɛ ndi bonɛ̀mɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ di bonɛ̀mu kɛ̀ n diɛ́ nkɛ bekɛ́nɛ̀ dɛ kóo nìtì.
4Di tíí nnɛ̀ Yesu kó diyètìrì, n yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu kó muwɛ̃rímú dɛ̀ yó ndi bonɛ̀mu.
5Kɛ̀ di ò duɔ́ ndibɔɔ̀, kòo kɔ̃̀ntìi kú kòo wɛ̃nnìi cootɛ́ tibeéntì yiè.
6Di í dò nkɛ́nsɑ̃ntí dimɑ́ɑ̀ di wennimɛ̀, kɛ yɛ̃́ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mù ɔ̃ɔ̃ mmɑmɛ̀ sɑ́m̀pɔ̀ nwe kɛ̀ tipɛ̃́ɛ̃̀cootìi múútí timɔu.
7Dɛitɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ di miɛkɛ kɛ́ntú tipɛ̃́ɛ̃̀cootì pɑ̀ntì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kùɔmɛ̀ Kirisi wèè tu diyentɛ́bɑnni kó fɛpìèfɛ̀ ti kpɛ́í.
8Nɛ̀ dɛ̀ kpɛ́í nyóunɛ̀ kɛ̀ tí mbɑɑ̀nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ̀ɛ̀ tu ti bo nwennimɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, kɛ́yóu pɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ̀ɛ̀ tu tidɔnnitì nɛ̀ mufòmmu yɛimu.
9N sòò di wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri, n sòò di nɑ̀kɛ́ kɛ tú di bɑ́ ntɑunɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fòmmu í wenni.
10N sòò í yɛ̃ ndi yɑtɛnɛ̀ kutenkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ fòmmu í wenni, kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ idíítí, kɛ yuuku, kɛ feu yɛbɔkɛ̀. N sòò yɛ̃ nKirisi kɔbɛ mbɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ kóò botí. Kɛ̀ n do mbɛ nyɛ̃ n nɑ nyĩ di yɛ̀mu kutenkù miɛkɛ.
11Di mpɑ́tíri miɛkɛ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ kɛ tú kòò mɔù tu omɑ́ɑ̀ Kirisi kou kòo fòmmu í wenni, yoo ò duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ idíítí, yoo ò feu yɛbɔkɛ̀, yoo ò cɑ̀ɑ̀ri bɛtɔbɛ̀ yètɛ̀ yoo ò tu kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù yoo ò tu oyúókù, di ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́di.
12Míì í dò nkɛ́bekɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ, Kuyie nkuù yóó bɛ̀ bekɛ́nɛ̀. Di dòmmu kɛ́bekɛ́nɛ̀ di kó ditĩ̀nnì kɔbɛ, ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Bɛtinɛ̀ oyɛiwe di cuokɛ̀.