Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n kɔ̀too dìì mɔ̀nnì di ciɛ, n do í di nɑ̀kɛ́ Kuyie n nɑ́ɑǹtì nɛ̀ yɛtɑnnɔ̀ diɛyɛ̀ yoo nɛ̀ onìtì kó mɛciì.
2N do í dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ titɛtì mɑtì tìì í tú Yesu Kirisi bɛ̀ bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ o kpɛti.
3M bo dìì mɔ̀nnì di ciɛ kɛ dò nhocĩ̀rì nwe kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nní nni mbo kɛ̀ ǹ kpeutí.
4N do í di tiè kɛ di nɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ mɛnɑ́ɑǹkùɔ̀ nyoo nɛ̀ mɛciì, n do nɑ́ɑ́nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú mmu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑnní,
5kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di tɑ̃́kùmɛ̀ bɑ́ nfííkú onìtì kó mɛciì nyĩ́nkɛ̀, mɛ̀ nfííkú Kuyie nkó muwɛ̃rímú ĩ́nkɛ̀.
6Nh ɔ̃ nnɑ́ɑ́ mmɛciì nKirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpenkɛ bɛ̀mbɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, dɛ kó mɛciì nyí tú kutenkù kuù nkɔ̃mɛ yoo bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ kɔ̃mɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ wɛ̃rímú yóó deèmɛ̀mu.
7Ti nɑ́ɑ́ nKuyie nkó mɛciì mmɛ mɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri, kù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛ̀ kɛ̀ kutenkù mu nyí bo, kɛ bo ti tɑnnɛ́ ku kó tikpetì miɛkɛ.
8Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kutenkù kuù mbɛ̀ í bɑntɛ́ dɛ kó mɛciì, nkɛ̀ bɛ̀ do mmɛ̀ bɑntɛ́ bɛ̀ nɑ bɑ́ mbɑɑkɛ́ ti Yiɛ̀ ntikpetì yiɛ̀ nkudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀.
9Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Òmɔù í yɑ̀ dɛ̀, òmɔù í kèè tì, òmɔù í totí tì o yɛ̀mmɛ̀ Kuyie ndɛ ndɔ̀ɔ̀ bɛ̀ɛ̀ kù dɔ́ bɛ kpɛ́í.
10Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ ku Yɑɑ́ mbɛnkɛ tímbɛ ku kó disɔ̀rì, kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù yɛ̃́mɛ̀mu dɛmɔu bɑ́ Kuyie nkó disɔ̀rì diɛrì.
11We mbo nɑ kɛ́nyɛ̃́ otɔù yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú o mɔ́mmuɔ, mɛɛ̀ botí nku òmɔù í yɛ̃́mɛ̀ Kuyie nyɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
12Kuyie nti duɔ́ mmùù Yɑɑ́ nyí tú kutenkù kɔ̃mu, Kuyie nkɔ̃mu mmu kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti bɑntɛ́ kù ti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀.
13Ti ɔ̃ɔ̃ í nnɑ́ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ onìtì kó mɛciì, ti ɔ̃ nnɑ́ɑ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti duɔ́ ntì nti. Ti ɔ̃ɔ̃ nti ntiè Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀.
14Wèè í mɔkɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yie Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti nɑ́ɑ́ Kuyie nkpɛti tì, tì ɔ̃ ndò ntiwɑ́ɑ́tɛ́nɑ́ɑǹtì nti o borɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛɛ̀ bo nɑ kɛ́ tì bɑntɛ́, bɛ̀ɛ̀ í mù mɔ̀kɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì bɑntɛ́.
15Wèè mɔ̀kɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù weè bo nɑ kɛ́bɑntɛ́ dɛmɔu, wèè í mù mɔ̀kɛ ò bɑ́ɑ́ nɑ kóò bekɛ́nɛ̀,
16tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: We nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nyɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀? We nkù duɔ́ nyitié? Tínti mɛ mmɔ̀kɛmu Kirisi kó mɛyɛ̀mmɛ̀.