Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n dɔ́ kɛ́ di dentɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n di nɑ̀kɛ́ tìnti, kɛ̀ di tì yie nkɛ tì pĩ tei tei.
2Kɛ̀ di kpɑɑ́ tũ nti n di nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie mbo di dɛɛtɛ́, kɛ mɛɛ̀ dɔkɛ di yie ntì, di ti yie ndɛtetìrɛ̀ ndɛ.
3N kèè tì, n ti ndi nɑ̀kɛ́, tìì tú Kirisi ku ti yɛi nkpɛ́í, kɛ́ndònnɛ̀ ti wɑ̃̀rimɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ kòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀,
5kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ Piɛri, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀,
6kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ o kɔbɛ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ, bɛ̀ bo mpɛ̃ɛ̃tɛ́ sikɔusìnùmmù (500). Bɛ̀mɑbɛ̀ kúmu kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ kpɑɑ́ fòù.
7Kòo wɛ̃tɛ kɛ́yíɛ́ kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ Isɑku nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ yɛmɔu.
8Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo dentɛ kɛ́ m bɛnkɛ omɑ́ɑ̀, mí nwèè do í mɑ̀nnɛ̀.
9Míì tu Yesu tɔ̃rɛ̀ kóo sɑ́m̀pɔ́ù, n do í mɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ nni ntú Yesu tɔ̃nnì, kɛ yɛ̃́ n fɛ̃́ũmmɛ̀ Kirisi kɔbɛ.
10Nɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ̀ ǹ tu n tú wè, kù n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nyí yɛ̀ dɛtetìrɛ̀. Kɛ yɛ̃́ m pĩmmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ yɛmɔu, míì í pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú m mɑ́ɑ̀, Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mɛɛ̀ m bonɛ̀.
11Mí nnɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ nɑ́ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìmɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ di ti nyie.
12Ti di nɑ̀kɛ́ ti kó diyuu tú: Kirisi ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ tú bɛcíríbɛ̀ í yóó yɑ̃́ntɛ́?
13Kɛ̀ mukúkɛ́yɑ̃́ntímù í bo Kirisi nɑ bɑ́ nku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́.
14Kɛ̀ Kirisi do í ku kɛ yɑ̃́ntɛ́ ti nɑ́ɑ́ ntì nɑ ntú dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ̀ di ti tɑ̃́ dɛtetìrɛ̀.
15Kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ í yóó yɑ̃́ntɛ́ tínti Yesu tɔ̃rɛ̀ ti nɑ ntú siyɑ́ɑ̀bísí yɛmbɛ̀ mbɛ, kɛ yɛ̃́ ti túmɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́.
16M bo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀ kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ í yóó yɑ̃́ntɛ́, Kirisi tũ mmúnkɛ í yɑ̃̀ńtɛ́.
17Kɛ̀ Kirisi ku kɛ í yɑ̃̀ńtɛ́ di yie ntì tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ̀ di kpɑɑ́ di yɛi mmiɛkɛ.
18Kɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku kɛ̀ bɛ̀ feti.

19Kɛ̀ ti do mbɑɑ Kirisi bo ti duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ kiɛ nkpɛrɛ ndɛ, tíì nɑ ntú bɛsénnìbɛ̀ kètibɛ̀.
20Kirisi weè tú oketiwè kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kú kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́.
21Kɛ yɛ̃́ onìtì omɑ́ɑ̀ weè temɛ̀ kɛ̀ mukṹṹ ntɑnní, mɛɛ̀ botí nku onìtì omɑ́ɑ̀ yó ntemɛ̀ kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́,
22kɛ́ndònnɛ̀ Adɑmmu kúmɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɔ̃, mmɛɛ̀ botí nku Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́mɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́.
23Bɑ́ wè nɛ̀ o fíè mmɛ, Kirisi weè tú oketiwè wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, ò bo wɛ̃tɛní dìì yiè kɛ́duɔ́ nkòo kɔbɛɛ yɑ̃́ntɛ́.
24Kirisi bo nɑ dìì mɔ̀nnì bɛkperíbɛ̀ bɛmɔu, bɛdiɛbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́ ntikpɑ̀tì o cicɛ Kuyie, kɛ̀ kutenkùu deè.
25Kɛ yɛ̃́ Kirisi weè yó ntúmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ kémmúnɛ̀ Kuyie m bo ò duɔ́mmɛ̀ o kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kòo bɛ̀ cùùti.
26O kpɑntídɛ̀ntɔù sɔnwe ò yóó nɑ wè tu mukṹṹ.
27Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuyie nhò bɑɑ́ ndɛmɔu, bɛ̀ nɛ́ í yɛ̃ nhò bɑkɛ́ nɛ̀ Kuyie nkùù ò bɑɑ́ ndɛmɔu.
28Dɛmɔu dɛ̀ bo bɔ́útɛ́ dìì mɔ̀nnì Kirisi, o mɔ́mmuɔ nhò bo bɔ́útɛ́ Kuyie nkùù ò duɔ́ ntikpɑ̀tì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie nkuù mbɑkɛ́ dɛmɔu, dɛmɔu pɑ́íí.
29N yo kɛ̀ bɛ̀ tu, di miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù bɛ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku bɛ kpɛ́í. Kɛ̀ mukúkɛ́yɑ̃́ntímù í bo, dɛ kóo bɑ̀tɛ́mmù tukúnɛ̀ bɑ?
30Ti mɔ́mmɔmbɛ bɑ nte kɛ̀ ti kɑ́ɑ́rì mukṹṹ nyɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu?
31N kɔbɛ, n kɑ́ɑ́rì mukṹṹ nyɛwe yɛmɔu ndi, kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti nɛ̀ díndi ti wɛ̃ḿmɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi miɛkɛ.
32Kɛtenkɛ̀ kiɛ nkó ticuuti kpɛ́í nkɛ m mɑnɛ̀mɛ̀ yɛkpɑmɑɑ̀ Efɛɛsi ɛì miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ í yóó yɑ̃́ntɛ́, tɔ̃ntinɛ̀ dikotinùù mɑrì tí nyo nkɛ yɔ̃̀, nkɛ yɛ̃́ ti nɑɑ yóó kúmɛ̀mu.
33Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nkɑ̀ɑ nɛitinɛ̀ wèè borimɛ í wenni ɑ kɔ̃mɛ ɔ̃ɔ̃ sĩntɛmu.
34Dɑɑtɛnɛ̀ kɛ yóu mɛyɛi nkɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ ketɛ́ kɛ í yɛ̃́ Kuyie, m bɛ́i nti kɛ̀ ifɛi iì bo di pĩ́.
35Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ òmɔù bo yĩ́ bɛcíríbɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́ ɔ̃mmɛ botí? Bɛ̀ yó mmɔkɛ ɔ̃̀nti kɔ̃̀ntì?
36Dɛ yiɛ̀ ntú kuyɛìnkù nku, ò í yɛ̃́ kɛ dò, nkɑ̀ɑ buɔtí ditebii dì ɔ̃ɔ̃ kúmu kɛ̀ mutie nɛ́ nɑ kɛ́kótɑ́ɑ̀?

37Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í mbuɔtí kuye, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ buɔtí mɛdibii mmɛ yoo ditebii mɑrì, bɛ̀ mɛ nhɔ̃ ntidibotí timɔu.
38Kuyie nkuù duɔ̀ bɑ́ tìì diitì ti kó kubotí, bɑ́ mùù tie mu botí.
39Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì nɛ̀ sinɔɔ dɛ̀ í wɛ̃ ntikɔ̃̀ntì.
40Kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ dɛ̀ í wɛ̃ ntikɔ̃̀ntì, dɛmɔu dɛ̀ wennimu kɛ̀ dɛ wenniku nɛ́ cɑ̃́ɑ̃́.
41Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ wɛ̃̀tɛ kɛ cɑ̃́ɑ̃́, diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù dɛ̀ wenniku í wɛ̃, siwɑ̃̀ɑ̃ mɛ nyí wɛ̃ nkuwenniku.
42Mɛɛ̀ botí nku, bɛ̀ kũnnɛ́ onìtì nɛ̀ tìì kɔ̃̀ntì ɔ̃ɔ̃ pɑ̃ɑ̃kɛmu, ò yóó yɑ̃́ntɛ́nɛ̀ tì mɛ nyí yóó kú.
43Bɛ̀ ɔ̃ ńkũrì onìtì kòò í wenni, kɛ bo yɑ̃́ntɛ́ kɛ ńwenni, kɛ́ nhò kũrì kòo kpɑ muwɛ̃rímú kɛ bo yɑ̃́ntɛ́ kɛ́ mmù mɔ̀kɛ mɛdiɛ̀.
44Bɛ̀ kũnnɛ́ tìì kɔ̃̀ntì do mɔkɛ kɛtenkɛ̀ kó mufòmmu mmu, tìì yóó yɑ̃́ntɛ́ kɛ̀ tì yó mmɔkɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɔ̃mu. Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó mufòmmu bo, kɛĩ́nkɛ̀ kɔ̃mu múnkɛ bomu.
45Onìtì kètiwè Adɑmmu do mɔkɛ kɛtenkɛ̀ kó mmufòmmu mmu, kɛ̀ Adɑmmu sɔnwe Kirisi tú muyɑɑ́ kɛ duɔ̀ mufòmmu.
46Kɛtenkɛ̀ kó mufòmmu muù ɔ̃ɔ̃ ketɛ́, kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔ̃mu ntũnní, dɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ceetɛ.
47Kuyie ndɔ̀ɔ̀ Adɑmmu kètiwè nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ mmu, kɛ̀ Adɑmmu dɛ́rínwè Kirisi cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀.
48Bɛ̀ɛ̀ tú Adɑmmu kètiwè kɔbɛ, bɛ̀ mɔ̀kɛ kɛtenkɛ̀ kó mufòmmu mmu kɛ̀ Adɑmmu wèè cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kòo duɔ̀ nkɛĩ́nkɛ̀ kó mufòmmu bɛ̀ɛ̀ tú o kɔbɛ.
49Di mmɔ̀nnì tì dònnɛ̀ Adɑmmu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ wènwe mutɑ̃́ɑ̃́, nkɛ̀ dɛ mɔ̀nnì kpɑɑní kɛ̀ ti bo dontɛnɛ̀ wèè cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀.
50N kɔbɛ ntɛnɛ̀ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì, kɛtenkɛ̀ kó tikɔ̃̀ntì tiì í tɑti Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ tìì kɔ̃̀ntì yóó pɑ̃ɑ̃kɛ tì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
51Ntɛnɛ̀ disɔ̀rì kpɛti n dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́ tì: Ti í yóó kú timɔu dɔkɛ, ti yoo ceetɛmu.
52Kutenkù deèmu kó tɛheutɛ̀ bo kuɔ́ ndìì mɔ̀nnì, kɛ̀ ti ceetɛmu mɛcɑ̃ɑ̃ nfɛnɔ̀nfɛ̀ kóò kɑ̃́mii tɛ̃mɛ̀, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́ kɛ̀ ti mmɔkɛ tikɔ̃̀ntì tìì yó nfòù sɑ̃́ɑ̃̀.
53Tikɔ̃̀ntì tìì pɑ̃̀ɑ̃̀kù kɛ̀ tìi nɑɑ́ ntìì í yóó pɑ̃ɑ̃kɛ, kɛ̀ tìì kɔ̃ nkɛ̀ tìi nɑɑ́ ntìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
54Tikɔ̃̀ntì tìì pɑ̃̀ɑ̃̀kù tì bo nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì tìì í yóó pɑ̃ɑ̃kɛ, tìì kɔ̃ nkɛ̀ tìì nɑɑ́ ntìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Ò nɑ mukṹṹ.

55Mukṹṹ nyé ɑ nɑkùmɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ̀? Yé ɑ kpɑ̃nnì kɔ̀tɛ kɛ̀?
56Mukṹṹ nkó dikpɑ̃nnì tu mɛyɛi mmɛ, kɛ̀ mɛyɛi nkó muwɛ̃rímú tú ikuɔ́.
57Ti sɑ̃ntí Kuyie nkùù ti duɔ́ mmuwɛ̃rímú nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi borɛ̀.
58Kɛ̀ dɛ̀ dò mɛmmɛ, n kɔbɛ nfííkúnɛ̀ tei tei, kɛ̀ di kɔ̃̀ntì ńyɑu, kɛ̀ di pĩ́ nti Yiɛ̀ nkó mutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ kèrí dɛ ììkɛ̀, kɛ́nyɛ̃́ kɛ dò ndi pĩ́ mùù tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nkpɛ́í mmù í yɛ̀ dɛtetìrɛ̀.