Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Kɔdɛnti

1 Kɔdɛnti 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di dò nkɛ́ nti wúó nKirisi kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ ò duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nkpɛti tìì sɔ̀ri.
2Bɛ̀ bèkú tì otɔ̃ntì tu ò bo mpĩ́mmɛ̀ o tɔ̃mmú weti weti.
3Mí nkpɛ́í kɛ̀ díndi yoo kutenkù kuù nkó kubeéndieku mɑkù bo m bekɛ́nɛ̀, dɛ̀ í n kɔɔ́nnɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ mɛ mmúnkɛ í m bekùnɛ̀.
4N nɛ́ í yɛ̃ n wenni pɑ́íí, n Yiɛ̀ nweè tu n kóo beéntì.
5Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n tu di bɑ́ mbekùnɛ̀ òmɔù kɛ̀ dimɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ. Mbɑɑnɛ̀ ti Yiɛ̀ mbo wɛ̃tɛnímɛ̀, weè yóó fei ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do sɔri dɛmɔu, kɛ́dennɛní dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ Kuyie nsɑ̃ntɛ bɑ́ wè ò mɑ̀nnɛ̀ dìì sɑ̃nni.
6N tùótɛ́ mí nnɛ̀ Apodoosi ti kó mɛdonnimɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo di teennɛ̀mu kɛ̀ di bɑntɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì dìì tu: Òmɔù bɑ́ɑ́ séntɛ́ tìì wɑ̃̀ri. Òmɔù tũ mbɑ́ ndɛ́úkùnko omɑ́ɑ̀ yoo Kuyie nkóo tɔ̃ntì mɔù kɛ kɛ̃́kùnko otɔù.
7Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɛ́úkùnko dimɑ́ɑ̀? Di mɔkɛ dɛ̀ Kuyie nkuù í dɛ̀ ndi pɑ̃ɑ̃̀? Kɛ̀ kuù dɛ̀ ndi pɑ̃, bɑ nte kɛ̀ di pɔtì kɛ dò ndíì dɛ̀ wɑɑ́ nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀.
8Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi yĩ̀ɛ̃́tɛ́mu kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ di kpenkɛ kɛ bɑɑtɛ́, dɛ̀ í dò mmɛmmɛ, n nɛ́ bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ dɔ́ dɛ̀ɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑɑtɛ́.
9Dɛ̀ dò nKuyie ntùótɛ́ tínti ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ kuyóú kɔbɛ, kɛ̀ ti dònnɛ̀ bɛnitiyɛibɛ bɛ̀ dɔ́ kɛ́kuɔ bɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dɛ ììkɛ̀.
10Ti nɑɑ́ ntiyɛìntì nti Kirisi kpɛ́í, Kirisi kpɛ́í nkɛ̀ díndi ciitɛ́, kɛ̀ ti cĩĩnnì kɛ̀ di kpeńnì, kɛ̀ bɛ̀ ti sènku kɛ di sɑ̃ntí.
11Mɔ́mmuɔ nwe nɛ̀ yíenní ti fɛ̃́ṹrìmɛ̀ nɛ̀ dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ, kɛ kpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnko, kɛ̀ ti ɑ̃́ɑ̃́ntɛ tipíìtì timɔu kɛ kpɑ ti ɑ̃ dɛ̀
12kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ yonnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ti sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ ti bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnko kɛ̀ ti mi,
13kɛ̀ bɛ̀ ti nɑ́ɑ́ ntiyɛiti kɛ̀ ti bɛ̀ tɛ̃́nnìnko tisɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ ti wúó nkutenkù kuù mmiɛkɛ kɛ dò ntiyontì nɛ̀ dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ bɛ̀ ùtóo dɛ̀.
14N yí tì ndi wɑ̃̀ri kɛ bo di ɑ̃nnɛ́ ifɛi, n tì ndì wɑ̃̀ri kɛ bo di tiémmu díndi m bí n dɔ́ ì.
15Bɑ́ kɛ̀ di mɔ̀ɔ̀tɛ bɛ̀ɛ̀ di bɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000), míì tu di cicɛ kɛ yɛ̃́ míì di nɑ̀kɛ́mɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ di bɛnkɛ Yesu Kirisi kó kucɛ.
16N di nɑ́ɑ́mmu n tũnnɛ n kó mɛborimɛ.
17Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di duɔ́nko m birɛ Timɔntee n dɔ́ wè mɛdiɛ̀ kòò tũ nti Yiɛ̀ nYesu kɛ̀ dɛ̀ wenni, kòò bo di dentɛ n tũ mmɛ̀ɛ̀ botí Kirisi kɛ mɛ̀ tiè nKirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu.
18Bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ mɔkɛ sifeí nsi kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò n yí kɔroo di ciɛ.

19Kɛ̀ Kuyie ndɔ́ n kɔroomu kɛ bo yɑ̀ dɛ kó sifeí yɛmbɛ̀, kɛ́yɑ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɛ nɔ̀ mɑ́ɑ̀ yoo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tìmɑtì.
20Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu í tú munùbémmù mɑ́ɑ̀, dì tu nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mmɛ.
21Di dɔ́ nní nkɔroo di ciɛ kɛ tɔ didɑ́ù ndiɑ̀? Yɑ́ɑ di dɔ́ nní nkɔroo kɛ di dɔ́ kɛ yɔɔ̀?