Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 KORINTO

1 KORINTO 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bema umui ta ese Keristani tauna ma ta ia ura samania neganai, dahaka dainai Dirava diba lasi taudia edia kota vairanai do ia kota henia? Dirava ena ekalesia taudia edia kota sibona ese emui hepapahuahu ibounai do idia tahua, namo lasi murimuri taudia ese idia tahua.
2Umui diba lasi, a, dina ta Keriso ena taudia ese inai tanobada do idia kota henia? Tanobada dohore umui kota henia dainai, dahaka dainai emui hepapahuahu maragidia umui sibona umui hamaoromaoroa diba lasi, a?
3Umui diba lasi, a, ita ese aneru do ita kota henidia? Unai dainai ita sibona ese inai mauri ena gaudia do ita kota henia diba, ani?
4Umui emui orea lalonai inai mauri ena hepapahuahu gaudia idia vara neganai, badina dahaka Keristani lasi taudia edia kota vairanai umui lao?
5Be! Umui hemarai lasi, a? Emui huanai be aonega tauna ta lasi, a? Ia ese Keristani taudia edia huanai idia vara hepapahuahu gaudia ia hamaoromaoroa diba lasi, a?
6Inai bamona tauna lasi dainai, Keristani tauna ta ese iena Keristani varavara tauna ta ia kota henia Dirava diba lasi taudia edia vairanai, a?
7Oibe, umui emui Keristani varavara tauna inai bamona umui kota henia ena anina korikori be inai: Emui Keristani mauri ia moru momokani. Haida ese umui idia hadikaia neganai, o emui gau idia henaoa neganai, umui haheauka diba lasi, a? Hisihisi umui ania diba lasi, a?
8Lasi. Umui ese Keristani varavara taudia umui hadikaia noho, bona edia kohu umui abia kava noho. Emui varavara korikori taudia umui hadikaia noho inai!
9Umui diba lasi, a, kara dika taudia be Dirava ena Basileia do idia davaria lasi? Umui sibona do umui koia lasi: Lebulebu taudia, kaivakuku idia tomadiho henia taudia, heudahanai taudia, o lebulebu hahine edia kara bamona idia karaia tatau, o tatau ese tatau danu hemarai karadia idia karaia taudia.
10O henaoa taudia, mataganigani taudia, kekero taudia, edia hereva dekenai haida idia hadikaia taudia, o haida edia gau idia dadia taudia. Inai bamona taudia ta lasi be Dirava ena Basileia do ia davaria diba.
11Umui haida be guna unai bamona umui karaia. To Dirava ese umui emui kara dika ia huria goeva vadaeni, ia ese helaga taudia umui ia halaoa vadaeni. Bona hari Dirava ena vairana dekenai umui be maoromaoro, Lohiabada Iesu Keriso dainai, bona Dirava ena Lauma dainai.
12Sedira umui ta ia gwau, “Kara ibounai be taravatu lasi lau dekenai.” Io, to inai kara haida ese sedira oi idia hadikaia diba. “Kara ibounai be taravatu lasi lau dekenai,” oi gwau, a? To namo lasi inai kara ta ese oi do ia biagua.
13Sedira umui ta ma ia gwau, “Aniani gaudia be bogana totona, bona bogana be aniani totona.” Io, inai be momokani, to Dirava ese idia ruaosi do ia haorea. Iseda tauanina be lebulebu bona sihari kava karadia karaia totona lasi. Lasi, iseda tauanina ta ta be Lohiabada ena. Bona Lohiabada ese ia ura iseda tauanina edia lalonai ia noho.
14Dirava ese Lohiabada ia hatorea isi vadaeni, mase dekena amo. Bona ia ese ita danu mase dekena amo do ia hatorea isi, ia sibona ena siahu dekena amo.
15Umui diba lasi, a, umui emui tauanina be Keriso ena tauanina ena kahana ta. Unai dainai Keriso ena tauanina kahana ta lau kokia, vadaeni matabodaga hahine ena tauanina kahana dekenai do lau hakapua, a? Lasi bona lasi momokani!
16Umui diba lasi, a, matabodaga hahine danu ia hakapua tauna be ia danu tauanina tamona. Buka Helaga lalonai Dirava ia gwau, “Idia ruaosi be tauanina tamona do idia lao.”
17To Lohiabada danu ia hakapua tauna be ia danu lauma tamona.
18Heudahanai karadia umui rakatania. Kara dika ibounai taunimanima ese idia karaia be edia tauanina idia hadikaia lasi. To heudahanai karadia ia karaia tauna ese sibona ena tauanina ia hadikaia noho.

19Umui diba lasi, a, umui emui tauanina be Lauma Helaga ena ruma. Dirava ese iena Lauma umui dekenai ia henia vadaeni, bona ia be emui lalona dekenai ia noho. Umui be umui sibona emui lasi, to Dirava ena.
20Badina be Dirava ese umui ia hoia, mai davana. Unai dainai, umui emui tauanina do umui gaukaralaia, Dirava ena hairaina totona.