Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Buot ko nga makahibalo kamo, mga igsoon, nga ang tanan natong mga amahan nailalom sa panganod ug ang tanan milabang sa dagat.
2Ang tanan gibawtismohan ni Moises ngadto sa panganod ug didto sa dagat,
3ug ang tanan mikaon sa samang espirituhanon nga pagkaon.
4Ang tanan miinom sa samang espirituhanon nga ilimnon. Kay sila miinom gikan sa usa ka espirituhanon nga bato nga nagsunod kanila, ug kana nga bato mao si Cristo.
5Apan ang Dios wala kaayo nahimuot sa kadaghanan kanila, ug ang ilang mga patay nga lawas nagkatag sa kamingawan.
6Karon kining mga butanga mao ang mga panag-ingnan alang kanato, aron nga dili na kita maibog sa mga daotan nga mga butang sama sa ilang gibuhat.
7Ayaw pagsimba sa mga diosdios, sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kini sama sa nahisulat, “Ang mga tawo milingkod aron sa pagkaon ug pag-inom, ug mitindog aron magdula.”
8Dili kita magbuhat ug malaw-ay nga pakighilawas, sama sa gibuhat sa kadaghanan kanila. Sa usa ka adlaw, 23, 000 nga mga tawo ang nangamatay tungod niini.
9Dili usab nato sulayan si Cristo, sama sa gibuhat sa kadaghanan kanila ug gilaglag pinaagi sa mga bitin.
10Ayaw usab pagbagulbol, sama sa gibuhat sa kadaghanan kanila ug gilaglag pinaagi sa usa ka anghel sa kamatayon.
11Karon kining mga butanga nahitabo kanila isip mga panag-ingnan alang kanato. Kini nahisulat alang sa pagpanudlo kanato—alang kanato diin ang kataposan sa mga katuigan miabot.
12Busa tugoti nga ang si bisan kinsa nga naghunahuna nga siya nagtindog mag-amping nga siya dili matumba.
13Walay tintasyon nga midangat kaninyo nga wala mahitabo sa tanang katawhan. Hinunoa, ang Dios matinud-anon. Dili siya motugot nga tintalon kamo labaw pa sa inyong makaya. Uban sa tintasyon siya usab maghatag ug pamaagi nga kamo makaikyas, aron nga kamo makahimo sa pagsugakod niini.
14Busa, akong mga hinigugma, palayo kamo gikan sa pagsimba sa diosdios.
15Nakigsulti ako kaninyo ingon nga mahunahunaon nga mga tawo, aron nga inyong hukman ang akong isulti.
16Ang kupa sa panalangin nga gipanalanginan nato, dili ba kini ang usa ka pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga atong gipikaspikas, dili ba kini usa ka pagpakig-ambit sa lawas ni Cristo?
17Tungod kay adunay usa lamang ka tinapay, kitang tanan sa usa lang ka lawas. Kitang tanan nagkahiusa ug kuha gikan sa usa lamang ka tinapay.
18Tan-awa ang katawhan sa Israel: dili ba kadtong nagkaon sa mga gihalad nakig-abin man sa halaran?

19Unya karon unsa man ang akong gisulti? Nga ang diosdios tinuod? O nga ang pagkaon nga hinalad sa diosdios tinuod?
20Apan ako mosulti mahitungod sa mga butang nga gihalad sa Gentil nga mga pagano, nga sila naghalad niining mga butanga sa mga demonyo ug dili sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong makig-abin uban sa mga demonyo!
21Dili kamo makainom sa kupa sa Ginoo ug kupa sa mga demonyo. Dili kamo mahimong makig-uban sa lamesa sa Dios ug sa lamesa sa mga demonyo.
22O ato bang hagiton ang Ginoo aron sa mangabubho? Labing kusgan ba kita kay kaniya?
23Ang tanang butang uyon sa balaod, “apan dili ang tanang butang mapuslanon. “Ang tanang butang uyon sa balaod,” apan dili ang tanang butang makalig-on sa mga tawo.
24Kinahanglan nga walay si bisan kinsa ang mangita sa iyang kaugalingong kaayohan. Hinuon, ang matag usa kinahanglan nga mangita ug kaayohan sa iyang silingan.
25Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsa nga gibaligya sa merkado, sa walay pagpangutana sa konsensya.
26Kay “ang kalibotan iya sa Ginoo, ug ang kinatibuk-an niini.”
27Kung ang mga dili magtutuo modapit kanimo nga mokaon sa pagkaon, ug buot nimo nga moadto, kaona ang bisan unsa nga gibutang sa imong atubangan sa walay pagpangutana sa konsensya.
28Apan kung ang usa ka tawo moingon kanimo, “Kini nga pagkaon gikan sa usa ka pagano nga paghalad” ayaw kini kaona. Kini alang sa usa nga nagpahibalo kanimo, ug tungod sa konsensya.
29Wala ako nagpasabot sa imong kaugalingong konsensya, apan ang konsensya sa ubang tawo. Kay ngano nga kinahanglan man nga ang akong kagawasan mahukman sa konsensya sa uban?
30Kung ako moambit sa pagkaon uban ang pagpasalamat, nganong sawayon man ako alang sa kung unsa akong gipasalamatan na?
31Busa, bisan mokaon o moinom kamo, o bisan unsa ang inyong buhaton, buhata ang tanan sa paghimaya sa Dios.
32Ayaw paghatag ug kapandolan sa mga Judio o sa mga Griyego, o sa simbahan sa Dios.
33Naningkamot ako sa pagpahimuot sa tanang tawo sa tanang mga butang. Wala ako nangita sa akong kaayohan, apan kana sa kadaghanan. Buhaton ko kini aron nga maluwas sila.