Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaa bollan ta ishatoo, taani intte hagaa erana mala koyais. Nu aawati ubbai shaaraappe garssaara de7idosona; ubbaikka abbaa giddoora pinnidosona.
2Eti ubbai Muusa kaalliyaageeta gidanau, shaaraaninne abban xammaqettidosona.
3Eti ubbai he issi ayyaana qumaa miidosona.
4Qassi ubbaikka he issi ayyaana ushshaa uyidosona. Aissi giikko, eti banttana kaalliya ayyaana shuchchaappe uyidosona; he shuchchai Kiristtoosa.
5SHin Xoossai etappe dariya baggatun ufaittibeenna gishshau, eta ahai bazzon laalettiis.
6Eti iitabaa amottidoogaadan, nuunikka qassi iitabaa amottennaadan, hegee ubbai nuussi leemiso gidiis.
7Xoossaa maxaafai, “Asai maanaunne uyanau uttiis; qassi duranau denddi eqqiis” yaagiyoogaadan, qassi etappe issooti issooti eeqassi goinnidoogaadan, intte goinniyaageeta gidoppite.
8Etappe issooti issooti shaaramuxidoogaadan, nuuni shaaramuxanau bessenna. Hegaa gaasuwan etappe issi gallassi laatamanne heezzu sha7ai haiqqiis.
9Etappe issooti issooti Godaa paaccidi, shooshshan duketti xayidoogaadan, nuuni Godaa paaccanau bessenna.
10Etappe issooti issooti zuuzummin, haiqo kiitanchchai eta xaissidoogaadan zuuzummoppite.
11Hagee ubbai haratuyyo leemiso gidanau eta bolli gakkiis. Qassi nuna wodiyaa wurssettai gakkana matidoogeeta seeranau xaafettiis.
12Hegaa gishshau, bau eqqidobaa milatiyo urai ooninne kunddennaadan, bana naago.
13Inttena gakkiya paacee, asa ubbaa gakkiya paace malappe attin, ainne dummatenna. Intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau koyenna Xoossai ammanettidaagaa. SHin inttena paacee gakkiyo wode, he paaciyaa i inttena danddayissana. Qassi he paaciyaappe intte kessi ekkiyo ogiyaakka immana.
14Hegaa gishshau, ta siiqotoo, eeqassi goinniyoogaappe baqatite.
15Intte wozannaama asa gididoogaadan, taani intteyyo odais. Taani giyoogaa intte pirddite.
16Nuuni Xoossaa galatiyo anjjuwaa burccukkoi Kiristtoosa suuttaara walahai de7iyoogaa gidenneeyye? Qassi nuuni menttiyo oittai Kiristtoosa ashuwaara walahai de7iyoogaa gidenneeyye?
17Issi oittai de7iyo gishshau, nuuni daro gidikkokka, issi bolla. Aissi giikko, nuuni ubbaikka he issi oittaa shaakkeettees.
18Israa7eela asaa xeellite. Yarshshuwaa miyaageeti yarshshiyoosan maabaran de7iyaageeta gidokkonaayye?

19Simmi taani woigiyaanaa? Eeqassi yarshshettida qumai pattennabeeyye woi eeqi pattennabee?
20Gidenna; shin taani giyoogee Xoossaa ammanenna asati xalahetussi yarshshiyoogaappe attin, Xoossaassi yarshshokkona. Xalahetuura intte issippe zuppetana mala, taani koyikke.
21Godaa burccukkuwaaninne qassi xalahetu burccukkuwan uyanau intte danddayekketa. Godaa masoofiyaaninne qassi xalahetu masoofiyan maanaukka danddayekketa.
22Woikko nuuni Godaa qanaatissanau koyiyoo? Nuuni appe minniyoonii?
23Ubbabaa oottanau tana diggiyaabi baawa; shin ubbabai go77enna. Ubbabaa oottanau diggiyaabi baawa; shin ubbabai maaddenna.
24Ooninne hara asa go77iyaabaa qoppoppe attin, harai atto issoinne bana go77iyaabaa qoppoppo.
25Giyan axaare taran baizettiyaabaa aibanne zoriya wozanaa gishshau, ainne oichchennan miite.
26Aissi giikko, sa7ainne sa7an de7iyaabai ubbai Godaabaa.
27Issi ammanenna asi inttena imattanau xeesin baanau koyikko, zoriya wozanaa gishshau, ainne oichchennan intte sintti i aattiyoobaa ubbaa miite.
28SHin issi urai intteyyo, “Hagee eeqassi yarshshidoogaa” giikko, he intteyyo odida bitaniyaa gishshaunne qassi zoriya wozanaa gishshau, he qumaa mooppite.
29Taani giyoogee nena ne huuphen zoriya wozanaa gishshaassa gidenna; shin hinkko bitaniyaa zoriya wozanaa gishshaassa. Taani ta koyidoogaa hananau danddayiyo ta hanotettaa hara asa zoriya wozanai aissi pirddii?
30Taani Xoossaa galatada qumaa miikko, taani Xoossaa galatada miido qumaassi aissi borettiyaanaa?
31Simmi intte ai miikkonne, woi ai uyikkonne, woi intte ai oottikkonne, ubbabaa Xoossaa bonchchuwaassi oottite.
32Intte Aihuda asatussi woi Giriike asatussi woikko Xoossaa woosa keettaassi xube gidoppite.
33Taani qassi daroti attana mala, eta ubbaa go77aappe attin, ta huuphe go77aa koyennan, asa ubbaa ubbaban ufaissiyoogaadan, inttekka oottite.