Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ester

Ester 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne hein iketelu en he andew, imbivisti ni Ester is bisti zin te kegkerayna, ne midhitindeg sikandin dutun te lama te turuǥan he egkesineruwan duen te pinuuwà te hadì. Dutun he timpu ebpimpinuu sikan is hadì diyà te pinuuwè din he edsinaru ziyà te ǥemawan.
2Ne hein naahà duen te hadì si Rayna Ester, ne utew sikandin neǥalew ne imbayew zin diyà te ki Ester sikan is tuked din he vulawan. Ne mid-uvey si Ester ne migewezan din is purù dutun te tuked.
3Ne mid-insà haazà is hadì diyà te ki Ester te, “Hengkey is tuud nu, Rayna Ester? Keǥiya nu su ibeǥey ku kenikew, minsan ketengè pa kayi te ginhedian ku.”
4Ne midtavak si Ester te, “Emun egkesuat ka, Mahal he Hadì, hendiyè kew kan ki Haman, su zuen in-andam ku he idlavung para keniyu.”
5Ne migkeǥiyan dutun te hadì is suluǥuen din te, “Ipeǥaangaan nu ipehengkayi si Haman su wey zey metuman is inhangyù ni Ester.” Umbe midhendiyà sikan is hadì wey si Haman te idlavung he in-andam ni Ester.
6Ne hein ed-inum dan en te vinu, mid-uman en maan med-insà is hadì diyà te ki Ester te, “Hengkey ves iyan is kinahanglan nu? Keǥiya nu su ibeǥey ku kenikew, minsan ketengè pa kayi te ginhedian ku.”
7Midtavak si Ester te, “Iyan edhengyuen ku is:
8Emun tutuu he nekepenunuat a kenikew, wey kelipey nu is kebeǥey te ebuyuen ku, ne ed-umanan ku sikiyu ed-imbitara ki Haman te idlavung he id-andam ku keeselem para keniyu. Ne egkeǥiyen ku human is idhangyù ku kenikew.”
9Ne zutun he andew melipayen si Haman he migawas dutun te turuǥan. Piru hein neehè din si Mordecai ziyà te pultahan te hadì he wazà mebpaahà te kedtahud kandin, ne utew sikandin nepauk.
10Piru midtigker zin is pauk din ne mid-ulì sikandin. Kebpekeuma zin, ne mibpesuǥuan din is menge emiǥu zin wey is esawa zin he si Zeresh.
11Ne mibpehembuǥan din sikandan te kesesepian din, kahabet te menge anak din, wey te langun he kaaǥi te kebpeuswaǥa kandin duen te hadì, ne lavew en is kegkehimuwa kandin he kinelevawan te langun he menge upisyal te hadì.
12Ne migkaǥi pa si Haman te, “Kenà taman dà keniyan, kekenà, iyan e zà mid-imbita ni Rayna Ester he eduma te hadì te kedlavung te in-andam din. Ne mid-umanan e zin en maan imbitara te idlavung keeselem duma te hadì.
13Piru heini is langun ne kenà ebpekelipey kediey emun egkeehè ku pa he ebpimpinuu ziyà te pultahan te turuǥan sikan is Judio he si Mordecai.”
14Ne migkaǥi ziyà te kandin is esawa zin wey is menge emiǥu zin te, “Pevaal ka te vitayà he 75 he giek is ketikang din ne keeselem ke meselem hengyui nu sikan is hadì he isuǥù din he vitayà dutun si Mordecai, su wey ka mebmelipayen he ebpekiduma te hadì te kedlavung.” Ne utew ingkesuat ni Haman haazà, umbe mibpevaal sikandin te vitayà.