Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Adoni-Cɛdɛk wəbɛ wəka Yerusalɛm ene a Yosuwe ɛmbaŋ Hay, k'endif afum aka di fəp, k'ɔyɔ aka Hay kɔ wəbɛ kəŋan pəmɔ tɔkɔ ɛnayɔ Yeriko kɔ wəbɛ kəŋan mɔ. K'ene sɔ aka Kabayɔŋ ŋa ŋasek danapa kɔ aka Yisrayel, kɔ ŋayi kəfo kin.
2Kɔ kənesɛ kəpɔŋ kənder ŋa, bawo Kabayɔŋ dare dɔpɔŋ dɛnayi, pəmɔ dare da abɛ. Dɛnabɛk dɛtas Hay, afum a di ŋayeŋk dis.
3Kɔ Adoni-Cɛdɛk wəbɛ wəka Yerusalɛm osom pakɔ-loku Hoham wəbɛ wəka Hebərɔŋ, Piram wəbɛ wəka Yarmut, Yafiya wəbɛ wəka Lakis, kɔ Debir wəbɛ wəka Ekilɔŋ:
4«Nəder nəmar' im ntɛ tɔŋsɔŋɛ itam kəsut Kabayɔŋ, bawo ŋantəŋnɛ kəsek danapa kɔ Yosuwe kɔ aka Yisrayel.»
5Kɔ ŋambɛrɛnɛ abɛ kəcamət nde atɔf ŋa Amɔr: Wəbɛ wəka Yerusalɛm, wəbɛ wəka Hebərɔŋ, wəbɛ wəka Yarmut, wəbɛ wəka Lakis, kɔ wəbɛ wəka Ekilɔŋ. Kɔ ŋampɛ fəp faŋan kɔ asɔdar aŋan, kɔ ŋaŋkɔ ŋacəmbər saŋka səŋan Kabayɔŋ kiriŋ kɔ ŋawɛkərnɛ ŋa.
6Kɔ aka Kabayɔŋ ŋasom pakɔ-loku Yosuwe nde saŋka sa Kilkal: «Ta məsak acar am, məpɛrnɛ nnɔ səyi mɔ katəna! Ta məbaŋər acar am kəmar kam, bawo abɛ Amɔr fəp, aŋɛ ŋanandɛ nde dəmɔrɔ mɔ, ŋambɛrɛnɛ kədeyɛfərɛnɛ kɔ səna.
7Kɔ Yosuwe ɛmpɛ Kilkal kɔ asɔdar ɔn fəp kɔ afum ɔn ayeŋki dis fəp.
8Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Ta mənesɛ ŋa, bawo ilɛk ŋa k'imbɛr' əm dəwaca. Ali fum kəŋan wəkin ɔfɔtam kəcəm' am fɔr kiriŋ.»
9Kɔ Yosuwe ɔŋkɔt pibi papɔkɔ fəp kəyɛfɛ ka Kilkal, k'ɔŋkɔ pəbɛrər ŋa.
10Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋɛ ŋa kəyɛksər aka Yisrayel. Kɔ ŋasut ŋa pəpɔŋ Kabayɔŋ, kɔ ŋaŋcəmɛ kəbɛləs ŋa dɔpɔ ndɛ dɛmpɛ Bɛt-Horon mɔ, kɔ ŋandifət aka Amɔr haŋ sədare sa Aseka kɔ Makeda.
11Kəyɛksər kəŋan Yisrayel, ntɛ aka Amɔr ŋanabəp pətəmbələr pa Bɛt-Horon mɔ, kɔ Kanu Kəpɔŋ kəyɛfɛ kətorər ŋa cul ya letər yɔpɔŋ haŋ Aseka, kɔ ŋafi. Aŋɛ cul ya letər yɛnadif mɔ ŋanala ŋatas akɔ aka Yisrayel ŋanadifɛ sakma səŋan mɔ.
12Kɔ Yosuwe oloku Kanu Kəpɔŋ dɔsɔk ndɛ kənalɛk aka Amɔr kəbɛr aka Yisrayel dəwaca mɔ, k'oloku aka Yisrayel fɔr kiriŋ: «Məna Dec, məcəmbərəs Kabayɔŋ! Kɔ məna Ŋof, məcəmbərəs nde aranta ŋa Ayalon!»
13Kɔ dec dɛŋcəmɛ tofo tin kɔm dacɔ kɔ dɛfati kəkɔt kəlɔtəs ka dɔsɔk din cam-cam, kɔ ŋof ŋi sɔ ŋɛcəmɛ haŋ tɛm ntɛ aka atɔf ŋa Yisrayel ŋanalip kəluksɛ aterɛnɛ aŋan ayɛk mɔ. Aŋcic fɛ ti nde Buk ba Wəlompu ba?
14Dɔsɔk dɛntayi fɛ pəmɔ dɔsɔk dadɔkɔ, tɔcɔkɔ-cɔkɔ tɛlpəs tɛnayi. Kanu Kəpɔŋ kənacəŋkəl dim da fum, bawo Kanu Kəpɔŋ Yisrayel ŋɔ kəŋc-sutnɛnɛ dɔsɔk dadɔkɔ.
15Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋalukus dɔsɔk dadɔkɔ nde saŋka sa Kilkal.
16Kɔ abɛ aŋɛ kəcamət ŋayɛksɛ kɔ ŋaŋkɔ ŋagbɔpnɛ dətɔgbɔkɛnɛ nde Makeda.
17K'aŋkɔ paloku ti Yosuwe: «Abɛ akɔ kəcamət ŋaŋkɔ ŋagbɔpnɛ nde tɔgbɔkɛnɛ ta Makeda.»
18Kɔ Yosuwe oloku: «Nəbiŋkəli masar mɔpɔŋ, nəkɔ nəsuŋcɛ mi kusuŋka ka tɔgbɔkɛnɛ tatɔkɔ, nəcəmbər di afum ŋac-bum.

19Ta nəsak kəcəmɛ aterɛnɛ anu darəŋ, nəgbintərnɛ ŋa dɔpɔ, ta nəsak ŋa ŋabɛrɛ dare daŋan de! Kanu Kəpɔŋ kəlɛk ŋa kɔ kəmbɛr un dəwaca!»
20Ntɛ Yosuwe kɔ awut aka Yisrayel ŋalip kəsut ŋa, mba ŋabut kəmələk ŋa fəp mɔ, mɛnɛ afum akin akin akɔ ŋanayɛksɛ-yɛksɛ ŋakɔ sədare sa saŋka səkɔ sənalɔtərnɛ ŋa mɔ.
21Kɔ afum fəp ŋalukus bəkəc yoforu disrɛ nde saŋka sa Makeda, nde Yosuwe ɛnayi mɔ. Ali fum ɛnayeŋk fɛ abəkəc kəlokɛ ka aka Yisrayel tes tɔlɔma.
22Kɔ Yosuwe oloku: «Nəfeni dəkəbɛrɛ da tɔgbɔkɛnɛ ta tɔrɔ tantɛ, nəwurɛnɛ abɛ akaŋɛ kəcamət nəkɛr'em ma!»
23Kɔ awurɛ kɔ abɛ akaŋɛ kəcamət dəndo dətɔgbɔkɛnɛ, k'aŋkenɛ kɔ: Wəbɛ wəka Yerusalɛm, wəbɛ wəka Hebərɔŋ, wəbɛ wəka Yarmut, wəbɛ wəka Lakis, kɔ wəbɛ wəka Ekilɔŋ.
24Ntɛ awurɛnɛ abɛ aŋɛ k'aŋkenɛ Yosuwe mɔ, kɔ Yosuwe ewe afum aka Yisrayel fəp, k'oloku abɛ ɔn aka dəkəwan aŋɛ ŋaŋc-kɔ dəkəsutɛnɛ mɔ: «Nəcɔŋnɛ nəna nəgbəcɛ abɛ akaŋɛ kəcamət mera wɛcək wonu.» Kɔ afum aŋɛ ŋalɔtərnɛ kɔ ŋaŋgbəcɛ abɛ aŋɛ kəcamət mera, wɛcək waŋan.
25Kɔ Yosuwe oloku: «Ta nənesɛ, ta nəyikcɛ! Nəyeŋk dis, nəbaŋsɛ, bawo tantɛ tɔ Kanu Kəpɔŋ kəndekɔ-yɔ aterɛnɛ anu fəp aŋɛ nəyi kəsutɛnɛ mɔ.»
26Ntɛ teŋcepər mɔ, kɔ Yosuwe osut ŋa, k'endif. K'ɛŋgbɛk ŋa tɔk kəcamət dareŋc, kɔ ŋandɛtsɛ tɔk yayɔkɔ dareŋc haŋ dɔfɔy.
27Dec dɔrɔfɔy, kɔ Yosuwe oloku a padeti ŋa dətɔk dəndo anagbɛk ŋa mɔ. K’aŋkɔ pagbal ŋa dəndo ŋanagbɔpnɛ mɔ, k'asuŋcɛ kusuŋka ka tɔgbɔkɛnɛ tatɔkɔ masar mɔpɔŋ. Tatɔkɔ tɔ pəsɔrɔyi dənda haŋ mɔkɔ.
28Kɔ Yosuwe ɛmbaŋ sɔ dare da Makeda dɔsɔk din dadɔkɔ, k'osut ŋa k'endifɛ ŋa dakma dɔn, kəlɛkɛnɛ wəbɛ kəŋan. Kɔ Yosuwe endif aka Makeda fəp, kɔ yɔcɔl yaŋan yɔkɔ yɛnayi di mɔ, ali fum ɛnamulpər fɛ ŋa. K'ɔyɔ wəbɛ ka Makeda tɔkɔ ɛnayɔ wəbɛ ka Yeriko mɔ.
29Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋaŋcepər Makeda kɔ ŋaŋkɔ Libana, kɔ ŋawɛkərnɛ aka Libana.
30Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk sɔ Libana kɔ wəbɛ kəŋan kɔ kəmbɛr ŋa aka Yisrayel dəwaca. Kɔ aka Yisrayel ŋandifətɛ ŋa sakma səŋan, kɔ afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp. Ali fum ɛnamulpər fɛ ŋa, kɔ ŋayɔ sɔ wəbɛ wəka Libana pəmɔ tɔkɔ ŋanayɔ wəbɛ wəka Yeriko mɔ.
31Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋayɛfɛ Libana kɔ ŋaŋkɔ Lakis. Kɔ ŋaŋkɔ ŋacəmbər di saŋka səŋan fɔr yaŋan kiriŋ, kɔ ŋawɛkərnɛ ŋa.
32Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk Lakis kɔ kəmbɛr aka Yisrayel dəwaca tataka ta mɛrəŋ ntɛ, kɔ aka Yisrayel ŋandifətɛ ŋa sakma səŋan, kɔ afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp, pəmɔ tɔkɔ ŋanayɔ aka Libana mɔ.
33Kɔ Horam wəbɛ wəka Keser ɛmpɛ kəkɔ-mar aka Lakis. Kɔ Yosuwe osut kɔ kɔ afum ɔn, ali wəkin ɛnasak fɛ.
34Yosuwe kɔ afum ɔn ŋaŋcepər Lakis, kɔ ŋaŋkɔ Ekilɔŋ. Kɔ ŋaŋcəmbər di saŋka səŋan fɔr yaŋan kiriŋ, kɔ ŋawɛkərnɛ ŋa.
35Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk aka Ekilɔŋ kɔ kəmbɛr aka Yisrayel dəwaca dɔsɔk din dadɔkɔ. Kɔ ŋandifətɛ ŋa sakma səŋan, kɔ afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp. Kɔ Yosuwe endif ŋa fəp dɔsɔk din dadɔkɔ, pəmɔ tɔkɔ ɛnayɔ aka Lakis mɔ.
36Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋayɛfɛ Ekilɔŋ kɔ ŋaŋkɔ Hebərɔŋ, kɔ ŋawɛkərnɛ ŋa.

37Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk aka Hebərɔŋ kɔ kəmbɛr ŋa dəwaca. Kɔ ŋandifətɛ ŋa sakma səŋan kəbəp ka wəbɛ kəŋan kɔ afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp, pəmɔ tɔkɔ ŋanayɔ Ekilɔŋ mɔ. Ali fum ɛnamulpər fɛ Yosuwe, k'endif ŋa kəlɛkɛnɛ afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp.
38Yosuwe kɔ aka Yisrayel ŋaŋkafələrnɛ aka Debir, kɔ ŋawɛkərnɛ ŋa.
39Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk Debir kɔ wəbɛ kəŋan kɔ kəmbɛr aka Yisrayel dəwaca. Kɔ ŋandifətɛ ŋa sakma səŋan, kɔ ŋandif afum akɔ ŋanayi di mɔ fəp. Ali fum ɛnamulpər fɛ ŋa. Kɔ Yosuwe ɔyɔ aka Debir kɔ wəbɛ kəŋan pəmɔ tɔkɔ ɛnayɔ Hebərɔŋ, Libana kɔ abɛ aŋan mɔ.
40Kɔ Yosuwe osut aka mɔrɔ kəroŋ akakɔ fəp, atɔf ŋa Nɛkɛf nde kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ, pətilsərnɛ di atɔf ŋa tantɔf, kɔ atɔf nŋɛ ŋeyi mɔrɔ kɔ aranta dacɔ mɔ, kəlɛkɛnɛ ka abɛ aŋan fəp. Ali fum ɛnasak fɛ. K'endif ca nyɛ yeŋc-ŋesəm mɔ fəp, pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel, kənasom kɔ ti mɔ.
41Kɔ Yosuwe ɛntam afum kəyɛfɛ ka Kadɛs-Barneya haŋ Kasa, kɔ kəyɛfɛ antɔf ŋa Kosɛŋ fəp haŋ Kabayɔŋ.
42Kɔ Yosuwe ɛmbaŋ tɔf yayɔkɔ fəp, kɔ abɛ a tɔf yayɔkɔ, bawo Kanu Kəpɔŋ, Kanu aka Yisrayel, kəŋc-sutnɛnɛ Yisrayel.
43Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋalukus nde saŋka səŋan nde Kilkal.